فهرست بستن

جزوه های آموزش ریاضی

نمونه سوال و پاسخنامه ریاضیات گسسته برای خرداد 1400

سوال ریاضیات گسسته    پاسخنامه گسسته

 

جزوه هایی از استاد سیروس نادریان

تابع، استاد نادریان    جزوه کنکور استادنادریان    تناوب، استاد نادریان

مکان هندسی، استاد نادریان    افراز، استاد نادریان    اتحادها، استاد نادریان

 

جزوه های جمعه هفدهم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام ریاضی سه انسانی

حل ریاضی3 انسانی

 

حل تمرینات فصل اول ریاضی و آمار سه انسانی، آمار و احتمال

فصل1ریاضی3انسانی

حل تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار سه انسانی، الگوهای خطی

فصل2ریاضی3انسانی

حل تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار سه انسانی، الگوهای غیرخطی

فصل3ریاضی3انسانی

 

جزوه های جمعه دهم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام ریاضی سه تجربی

گام به گام ریاضی3

 

حل تمرینات فصل اول ریاضی سه تجربی، تابع

تمرین فصل1 ریاضی3

حل تمرینات فصل دوم ریاضی سه تجربی، مثلثات

تمرین فصل2 ریاضی3

حل تمرینات فصل سوم ریاضی سه تجربی، حد

تمرین فصل3 ریاضی3

حل تمرینات فصل چهارم ریاضی سه تجربی، مشتق

تمرین فصل4 ریاضی3

حل تمرینات فصل پنجم ریاضی سه تجربی، کاربرد مشتق

تمرین فصل5 ریاضی3

حل تمرینات فصل ششم ریاضی سه تجربی، هندسه

تمرین فصل6 ریاضی3

حل تمرینات فصل هفتم ریاضی سه تجربی، احتمال

تمرین فصل7 ریاضی3

 

جزوه های تدریس سه شنبه هفتم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام حسابان دو

گام به گام حسابان2

 

حل تمرینات فصل اول حسابان دو، تابع

تمرین فصل1 حسابان2

حل تمرینات فصل دوم حسابان دو، مثلثات

تمرین فصل2 حسابان2

حل تمرینات فصل سوم حسابان دو، حد

تمرین فصل3 حسابان2

حل تمرینات فصل چهارم حسابان دو، مشتق

تمرین فصل4 حسابان2

حل تمرینات فصل پنجم حسابان دو، کاربرد مشتق

تمرین فصل5 حسابان2

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام: ریاضیات گسسته

گام به گام گسسته

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل دوم ریاضیات گسسته: نظریه گراف و مدل سازی

جزوه: فصل2 گسسته    تدریس و تمرین فصل2    تمرین فصل2 گسسته

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل سوم ریاضیات گسسته: ترکیبات و شمارش

جزوه: فصل3 گسسته    تدریس و تمرین فصل3    تمرین فصل3 گسسته

 

جزوه های تدریس چهارشنبه یکم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل سوم ریاضیات گسسته: ترکیبات و شمارش

جزوه: فصل1 گسسته    تدریس و تمرین فصل1    تمرین فصل1 گسسته

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

فصل پنج حسابان یک: حد و پیوستگی

جزوه فصل5 حسابان1    تدریس و تمرین فصل5    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

فصل چهارم حسابان یک: مثلثات

جزوه فصل4 حسابان1    تدریس و تمرین فصل4    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

فصل سوم حسابان یک: توابع نمایی و لگاریتمی

جزوه فصل3 حسابان1    تدریس و تمرین فصل3    تمرین فصل3 حسابان1

 

جزوه های تدریس دوشنبه سی ام فروردین هزاروچهارصد

فصل دوم حسابان یک: تابع

جزوه فصل2 حسابان1    تدریس و تمرین فصل2    تمرین فصل2 حسابان1

 

جزوه های حسابان یک یازدهم ریاضی

فصل اول یک: جبر و معادله

 جزوه فصل1 حسابان1     تدریس و تمرین فصل1     تمرین فصل1 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه فصل5 حسابان1    تدریس و تمرین فصل5    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه فصل4 حسابان1    تدریس و تمرین فصل4    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه فصل3 حسابان1    تدریس و تمرین فصل3    تمرین فصل3 حسابان1

 

جزوه های تدریس دوشنبه سی ام فروردین هزاروچهارصد

تمرین فصل2 حسابان1    تدریس و تمرین فصل2

 

جزوه های تدریس دوشنبه ششم بهمن نودونه

معرفی و معادله دایره    تبدیل در صفحه    خواص متوازی الاضلاع

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و نهم فروردین هزاروچهارصد

تمرین احتمال شرطی

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و هشتم فروردین هزاروچهارصد

شاخصهای پراکندگی    تدریس فصل6 ریاضی2    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

جزوه های تدریس دوشنبه بیست و سوم فروردین هزاروچهارصد

مکان هندسی و دایره    جزوه: قضیه هرون

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و دوم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: آمار توصیفی     حل تمرین پیوستگی    جزوه: انواع متغیر

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و یکم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: پیوستگی تابع     جزوه: پیوستگی تابع     پیشامدهای مستقل

 

نمونه سوالهای درسی ریاضی نوزدهم فروردین هزارچهارصد

تست حسابان2    تست گسسته    تست ریاضی1

تست حسابان1    سوال گسسته    سؤالات هندسه3

سوالات گسسته    7دوره هندسه3

نه دوره گسسته    نه دوره حسابان2

 

جزوه های تدریس هندسه دو یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: فصل1 هندسه2     جزوه: فصل2 هندسه2     جزوه: فصل3 هندسه2

 

جزوه های تدریس آمار و احتمال یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 فصل1 آمار و احتمال     فصل2 آمار و احتمال

 فصل3 آمار و احتمال     فصل4 آمار و احتمال

 

جزوه های تدریس سه شنبه هفدهم فروردین هزاروچهارصد

 مرور فصل3 گسسته     مرور فصل3 گسسته     جزوه: آمار ریاضی1

 

جزوه های تدریس دوشنبه شانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 قضیه اندازه نیسماز     سطح مقطع و دوران

 

جزوه های تدریس حسابان یک یازدهم ریاضی

 جزوه فصل1 حسابان1     تدریس و تمرین فصل1     تمرین فصل1 حسابان1

جزوه فصل2 حسابان1     جزوه فصل3 حسابان1

 جزوه فصل4 حسابان1     جزوه فصل5 حسابان1

 

جزوه های تدریس یک شنبه پانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه احتمال شرطی     جزوه: حدهای مبهم     جزوه احتمال ریاضی1

 

جزوه های تدریس شنبه چهاردهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه قضیه های حد     جزوه قضیه های حد     جزوه پیوستگی تابع

 

جزوه های درسی ریاضی

جزوه هندسه یک    جزوه هندسه دو    جزوه هندسه سه

جزوه ریاضی یک    جزوه ریاضی دو    جزوه ریاضی سه

جزوه حسابان یک    جزوه حسابان دو

جزوه ریاضیات گسسته    تدریس آمار و احتمال

جزوه ریاضی هفتم     جزوه ریاضی هشتم    جزوه ریاضی نهم