فهرست بستن

جزوه های ریاضی سه

جزوه های جمعه دهم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام ریاضی سه

گام به گام ریاضی3

 

حل تمرینات فصل اول ریاضی سه، تابع

تمرین فصل1 ریاضی3

حل تمرینات فصل دومریاضی سه، مثلثات

تمرین فصل2 ریاضی3

حل تمرینات فصل سوم ریاضی سه، حد

تمرین فصل3 ریاضی3

حل تمرینات فصل چهارم ریاضی سه، مشتق

تمرین فصل4 ریاضی3

حل تمرینات فصل پنجم ریاضی سه، کاربرد مشتق

تمرین فصل5 ریاضی3

حل تمرینات فصل ششم ریاضی سه، هندسه

تمرین فصل6 ریاضی3

حل تمرینات فصل هفتم ریاضی سه، احتمال

تمرین فصل7 ریاضی3

 

گام به گام حسابان دو

گام به گام حسابان2

 

حل تمرینات فصل اول حسابان دو، تابع

تمرین فصل1 حسابان2

حل تمرینات فصل دوم حسابان دو، مثلثات

تمرین فصل2 حسابان2

حل تمرینات فصل سوم حسابان دو، حد

تمرین فصل3 حسابان2

حل تمرینات فصل چهارم حسابان دو، مشتق

تمرین فصل4 حسابان2

حل تمرینات فصل پنجم حسابان دو، کاربرد مشتق

تمرین فصل5 حسابان2

 

 

 

 

 

جزوه امتحان نهایی ریاضی سه تجربی، ویژه خرداد و شهریور 1399

 

ریاضی سه دوازدهم رشته تجربی

 

جزوه کنکور فصل دوم ریاضی سه تجربی

 

جزوه کنکور فصل اول ریاضی سه تجربی

 

نمونه سوالات ریاضی سه رشته تجربی