فهرست بستن

جزوه های هندسه سه

جزوه تدریس کتاب درسی هتدسه سه رشته ریاضی

کل کتاب

جزوه هندسه سه جزوه تمرین هندسه3

فصل اول: ماتریس و دترمینان

جزوه فصل1 هندسه3 تمرین فصل1 هندسه3

فصل دوم: مقاطع مخروطی

تمرین فصل2 هندسه3 تمرین فصل2 هندسه3

فصل سوم: بردار در فضای سه بعدی

تدریس فصل3 هندسه3 تمرین فصل3 هندسه3

 

مکان هندسی و دایره

 جزوه: فصل1 هندسه3     جزوه: فصل2 هندسه3    جزوه:فصل3 هندسه3

 

 جزوه: معرفی بردار     جزوه: ضرب داخلی    جزوه: ضرب خارجی بردارها

جزوه دایره و بیضی    مقاطع مخروطی:سهمی     جزوه فضای 3بعدی

 

مقاطع مخروطی، دایره    آموزش ضرب داخلی    جزوه آموزش ضرب داخلی

ویدئو آموزش ماتریس    ویدئو آموزش ضرب خارجی    آموزش ضرب داخلی

 

ضرب داخلی    فیلم آموزشی ضرب داخلی    فیلم آموزشی ضرب ماتریسها

ضرب ماتریسها    ضرب داخلی بردارها    ضرب خارجی

وارون ماتریس    دترمینان و ماتریس وارون    معرفی و معادله دایره

 

آزمون تشریحی ماتریس هندسه سه دوشنبه بیست و هفتم بهمن نودونه

 آزمون شماره یک ماتریس     آزمون شماره دو ماتریس     آزمون جامع ماتریس

 

آزمون تشریحی فصل اول هندسه سه

هندسه3فصل1تشریحی1    هندسه3فصل1تشریحی2      هندسه3فصل1تشریحی3

هندسه3فصل1تشریحی4    هندسه3فصل1تشریحی5      هندسه3فصل1تشریحی6

هندسه3فصل1تشریحی7    هندسه3فصل1تشریحی8      هندسه3فصل1تشریحی9

 

آزمون موضوعی ضرب داخلی بردارها

ضرب داخلی، آزمون1    ضرب داخلی، آزمون2

ضرب داخلی، آزمون3     ضرب داخلی، آزمون4