فهرست بستن

جزوه های هندسه سه

جزوه مقاطع مخروطی، دایره و بیضی، هندسه سه دوازدهم ریاضی دبیرستان شاهد۱۲ شیراز

 

جزوه مقاطع مخروطی، دایره. هندسه سه، دوازدهم ریاضی، دبیرستان شاهد۱۲ شیراز

 

جزوه آموزشی مقاطع مخروطی و دایره هندسه سه، دوازدهم ریاضی دبیرستان شاهد۱۲ شیراز

 

جزوه هندسه سه دوازدهم ریاضی، معرفی مقاطع مخروطی

 

جزوه هندسه سه دوازدهم ریاضی، تمرین از ماتریس

 

جزوه هندسه سه، دترمینان و ماتریس وارون

 

جزوه امتحان نهایی هندسه سه، خرداد و شهریور ۱۳۹۹

 

آموزش الکترونیک فصل سوم هندسه سه، ضرب خارجی

 

ویدئوی آموزش هندسه سه رشته ریاضی، فصل اول، معرفی ماتریس و ضرب ماتریسها

 

هندسه سه دوازدهم ریاضی

 

ویدئو آموزش هندسه سه، فصل اول معرفی ماتریس

 

آزمون آنلاین هندسه سه، فصل سوم، ضرب داخلی

 

آزمون تشریحی فصل اول هندسه سه

 

آزمون شماره یازده تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره ده تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره نه تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره هشت تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره هفت تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره شش تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره پنج تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره چهار تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره سه تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره دو تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

آزمون شماره یک تشریحی – فصل اول هندسه سه – ماتریس

 

سوالات امتحان پایانی نوبت اول، هندسه۳، دوازدهم ریاضی دبیرستان شاهد۱۲ شیراز، دی ماه ۹۹

 

نمونه سوال امتحانی دوازدهم ریاضی هندسه ۳

 

نمونه سوالات هندسه ۳ دوازدهم ریاضی

 

دریافت فایل کتاب درسی هندسه(۳)

 

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۹

 

میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در ازمون سراسری سال ۱۳۹۹

 

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷

 

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۸

 

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۸

 

امتحانات سال سوم فنی دی ماه ۱۳۹۸

 

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۸