فهرست بستن

جزوه های آموزش ریاضی

جزوه های تدریس سه شنبه بیست و یکم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: پیوستگی تابع     جزوه: پیوستگی تابع     جزوه:پیشامدهای مستقل

 

نمونه سوالهای درسی ریاضی نوزدهم فروردین هزارچهارصد

تست موضوعی حسابان2    تست موضوعی گسسته    تست موضوعی ریاضی1

تست موضوعی حسابان1    سوال موضوعی گسسته    سؤالات نهایی هندسه3

نهایی ریاضیات گسسته    7دوره نهایی هندسه3

نه دوره نهایی گسسته    نه دوره نهایی حسابان2

 

جزوه های تدریس هندسه دو یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: فصل1 هندسه2     جزوه: فصل2 هندسه2     جزوه: فصل3 هندسه2

 

جزوه های تدریس آمار و احتمال یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 فصل1 آمار و احتمال     فصل2 آمار و احتمال

 فصل3 آمار و احتمال     فصل4 آمار و احتمال

جزوه های تدریس سه شنبه هفدهم فروردین هزاروچهارصد

 مرور فصل3 گسسته     مرور فصل3 گسسته     جزوه: آمار ریاضی1

جزوه های تدریس دوشنبه شانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 قضیه اندازه نیسماز     سطح مقطع و دوران

جزوه های تدریس حسابان یک یازدهم ریاضی

 جزوه فصل1 حسابان1     جزوه فصل2 حسابان1     جزوه فصل3 حسابان1

 جزوه فصل4 حسابان1     جزوه فصل5 حسابان1

جزوه های تدریس یک شنبه پانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه احتمال شرطی     جزوه: حدهای مبهم     جزوه احتمال ریاضی1

جزوه های تدریس شنبه چهاردهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه قضیه های حد     جزوه قضیه های حد     جزوه پیوستگی تابع

جزوه های درسی ریاضی

جزوه هندسه یک    جزوه هندسه دو    جزوه هندسه سه

جزوه ریاضی یک    جزوه ریاضی دو    جزوه ریاضی سه

جزوه حسابان یک    جزوه حسابان دو

جزوه ریاضیات گسسته    تدریس آمار و احتمال

جزوه ریاضی هفتم     جزوه ریاضی هشتم    جزوه ریاضی نهم