فهرست بستن

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته

 

آموزش الکترونیک

موضوع: اصل شمول و عدم شمول

پخش فایل صوتی

پخش ویدئوی آموزشی

آزمون آنلاین مبحث

کتاب ریاضی گسسته

دریافت فایل کتاب درسی ریاضیات گسسته

مطالعه آموزش فصل اول

فصل اول ریاضیات گسسته

مطالعه آموزش فصل دوم

مطالعه آموزش فصل سوم

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس دوم، اصل شمول و عدم شمول

جزوه احاطه گری ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی یک، دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه احاطه گری ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دو، دبیرستان بوعلی شیراز

امتحان فصل اول ریاضیات گسسته

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس اول، مباحثی در ترکیبیات

ویدئوی آموزشی ریاضیات گسسته، فصل سوم درس دوم، اصل شمول و عدم شمول

جزوه آموزشی ریاضیات گسسته، فصل سوم درس دوم، اصل شمول و عدم شمول

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس دوم، اصل شمول و عدم شمول

ویدئوی آموزشی ریاضیات گسسته، فصل سوم درس اول، اصل شمول و عدم شمول

جزوه آموزشی ریاضیات گسسته، فصل سوم درس اول، اصل شمول و عدم شمول

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس اول، اصل شمول و عدم شمول

جزوه های درسی ریاضیات گسسته

جزوه همبندی گراف ساده، ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی یک دبیرستان خورسندیان شیراز

جزوه همبندی گراف ساده، ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی یک دبیرستان خورسندیان شیراز

جزوه گرافهای همبند، ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی یک دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه گرافهای همبند، ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دو دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه رده های گراف ساده ریاضیات گسسته، دوازدهم ریاضی دو، دبیرستان خورسندیان شیراز

جزوه رده های گراف ساده ریاضیات گسسته، دوازدهم ریاضی یک، دبیرستان خورسندیان شیراز

جزوه گراف ساده ریاضیات گسسته، دوازدهم ریاضی یک، دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه گراف ساده ریاضیات گسسته، دوازدهم ریاضیی دو، دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه آموزشی ریاضیات گسسته، دوازدهم ریاضی یک دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه آموزشی ریاضیات گسسته، دوازدهم ریاضی دو دبیرستان بوعلی شیراز

جزوه ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی دو، تقویم نگاری و حل معادله سیاله

جزوه ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی یک، تقویم نگاری و حل معادله سیاله

جزوه ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی ۱، تقویم نگاری و معادله سیاله

جزوه ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی، تقویم نگاری و معادله سیاله

جزوه ریاضیات گسسته، همنهشتی و معادله همنهشتی

جزوه ریاضیات گسسته، همنهشتی و معادله همنهشتی

جزوه ریاضیات گسسته، حل معادله همنهشتی

جزوه ریاضیات گسسته، حل معادله همنهشتی

ویدئوی آموزش همنهشتی، ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

جزوه ریاضیات گسسته، هم نهشتی دوازدهم ریاضی دو خورسندیان

جزوه ریاضیات گسسته، هم نهشتی دوازدهم ریاضی یک خورسندیان

جزوه ریاضیات گسسته، هم نهشتی

جزوه ریاضیات گسسته، قضیه تقسیم

جزوه ریاضیات گسسته، قضیه تقسیم

جزوه ریاضیات گسسته درس قضیه تقسیم

جزوه ریاضیات گسسته درس قضیه تقسیم

جزوه امتحان نهایی ریاضیات گسسته، خرداد و شهریور ۱۳۹۹

جزوه آموزشی ریاضیات گسسته، مربع لاتین

ریاضیات گسسته، جزوه آموزشی فصل دوم

آزمون ریاضیات گسسته

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس اول، مباحثی در ترکیبیات

ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس دوم، اصل شمول و عدم شمول

آزمون تستی فصل اول ریاضیات گسسته، استدلال

سوالات امتحانات دی ماه ۹۹

سوالات امتحان نهایی شهریور ۱۳۹۹

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۹