فهرست بستن

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی پنجم

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول ( دی ماه ۹۷- نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول (دی ماه ۹۷ – نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول (دی ماه ۹۶- نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول (دی ماه ۹۶ – نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول همراه با جواب ( نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول همراه با جواب ( نمونه دوم)

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی پنجم

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت دوم (اردیبهشت ماه ۹۷ – نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت دوم (خرداد ماه ۹۶ – نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب ( نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب ( نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت دوم ( نمونه سوم)

نمونه سوال نیم سال دوم

سرفصل‌های مطرح‌شده در این کتاب به شرح زیر می‌باشد:

🔖 فصل اول: عددنویسی و الگوها
لینک دانلود سوالات اعداد اعشاری
لینک دانلودسوالات اعداد مرکب
لینک دانلودسوالات اعداد مخلوط ۱
لینک دانلودسوالات اعداد مخلوط ۲
لینک دانلودسوالات الگو ها
لینک دانلودنمونه سوالات فصل اول

 

🔖 فصل دوم: کسر
لینک دانلودسوال ضرب کسر ها
لینک دانلودسوال تقسیم کسر ها
لینک دانلودسوال کسر های بزرگ تر از واحد

 

🔖 فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد
لینک دانلودنمونه سوال نسبت
لینک دانلودنمونه سوال های نسبت مساوی
لینک دانلودنمونه سوال تناسب
لینک دانلودنمونه سوال درصد

 

🔖 فصل چهارم: تقارن و چندضلعی ها

لینک دانلودنمونه سوال تقارن محوری
لینک دانلودنمونه سوال تقارن مرکزی
لینک دانلودنمونه سوال زاویه و نیمساز
لینک دانلودنمونه سوال چند ضلعی ها و مجموعه زاویه

 

🔖 فصل پنجم: عددهای اعشاری

لینک دانلودنمونه سوال اعداد اعشاری
لینک دانلودنمونه سوال جمع و تفریق اعداد اعشاری
لینک دانلودنمونه سوال ضرب اعداد اعشاری

 

🔖 فصل ششم: اندازه‌گیری

لینک دانلودنمونه سوال لوزی و ذوزنقه
لینک دانلودنمونه سوال محیط دایره
لینک دانلودنمونه سوال حجم
لینک دانلودنمونه سوال گنجایش

 

🔖فصل هفتم: آمار و احتمال

لینک دانلودسوال جمع آوری اطلاعات 
لینک دانلوددانلود سوال میانگین
لینک دانلود دانلود سوال احتمال

 

دانلود فایل PDF نمونه سوال ریاضی پنجم

دانلود فایل PDF ریاضی پنجم | بخش اول

دانلود فایل PDF ریاضی پنجم | بخش دوم

مونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول تا هفتم

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل اول | عدد نویسی و الگوها

دانلود فایل Pdf فصل اول ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)


نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل دوم | کسر

دانلود فایل Pdf فصل دوم ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)

دانلود فایل Pdf فصل دوم ریاضی پنجم دبستان (مبحث ضرب و تقسیم کسرها)

دانلود فایل Pdf فصل دوم ریاضی پنجم دبستان (مبحث ضرب عددهای مخلوط)


نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل سوم | نسبت، تناسب و درصد

دانلود فایل Pdf فصل سوم ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)

دانلود فایل Pdf فصل سوم ریاضی پنجم دبستان (مبحث نسبت)

دانلود فایل Pdf فصل سوم ریاضی پنجم دبستان (مبحث تناسب)

دانلود فایل Pdf فصل سوم ریاضی پنجم دبستان (مبحث درصد)


نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل چهارم | تقارن و چند ضلعی‌ها

دانلود فایل Pdf فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)

دانلود فایل Pdf فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان (مبحث تقارن)


نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل پنجم | عددهای اعشاری

دانلود فایل Pdf فصل پنجم ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)


نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل ششم | اندازه‌گیری

دانلود فایل Pdf فصل ششم ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)

دانلود فایل Pdf فصل ششم ریاضی پنجم دبستان (مبحث دایره)

دانلود فایل Pdf فصل ششم ریاضی پنجم دبستان (مبحث لوزی و ذوزنقه)

دانلود فایل Pdf فصل ششم ریاضی پنجم دبستان (مبحث حجم و گنجایش)


نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی فصل هفتم | آمار و احتمال

دانلود فایل Pdf فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان (کل فصل)

نوبت اول
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با جواب (سری اول)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری دوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری سوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری چهارم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری پنجم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری ششم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری هفتم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری هشتم)
نوبت دوم
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با جواب (سری اول)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی همراه با جواب (سری دوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری سوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری چهارم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری پنجم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری ششم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری هفتم)
نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم ابتدایی (سری هشتم)
نمونه سوال نیم سال اول
امتحان نهایی
امتحان شبه نهایی

مطالب مرتبط با موضوع