فهرست بستن

سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۰

برای دریافت هر سوال بر روی آن كليك و دریافت نمایید .

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی 3 (ویژه آشوری)

زبان خارجی (ویژه ناشنوایان)

تعلیمات دینی 3 (ویژه زرتشتی)

زبان آلمانی 

تعلیمات دینی 3 (ویژه ارامنه)

زبان فرانسه 

تعلیمات دینی 3 (ویژه کلیمی)

ساعت امتحان

8صبح

رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

رياضي فيزيک

علوم تجربی

ادبيات وعلوم انسانی

علوم و معارف اسلامی

دوشنبه 1400/6/8

تعلیمات دینی 3(دینی،اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی 3(دینی،اخلاق و قرآن)

تعلیمات دینی 3(دینی،اخلاق و قرآن)

علوم و معارف قرآنی 3

چهارشنبه 1400/6/10

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی 3

احکام 3

شنبه 1400/6/13

فیزیک 3

فیزیک 3 

عربی، زبان و قرآن 3 

تاریخ 3 تخصصی

دوشنبه 1400/6/15

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

سلامت و       بهداشت

چهارشنبه 1400/6/17

شیمی 3

شیمی 3 

علوم و فنون ادبی 3

علوم وفنون ادبی 3

شنبه 1400/6/20

حسابان 2

زیست شناسی 3 

فلسفه 2 

فلسفه 2

دوشنبه 1400/6/22

فارسی 3

فارسی 3

فارسی 3

فارسی3

چهارشنبه 1400/6/24

زبان خارجی3

زبان خارجی3

زبان خارجی3

زبان خارجی3

شنبه 1400/6/27

ریاضیات گسسته

ریاضی 3 

ریاضی و آمار 3 

ریاضی و آمار 3 

دوشنبه 1400/6/29

هندسه 3

——–

جغرافیا3

اصول عقاید 3

چهارشنبه 1400/6/31

عربی، زبان قرآن 3 

عربی، زبان قرآن 3 

تاریخ 3 

عربی 3(زبان تخصصی)

 

مطالب مرتبط با موضوع