فهرست بستن

شجرنامۀ خوانین طایفۀ بابادی

ریاست طایفه بابادی به عهده مهدی خان بابادی فرزند بزرگ تقی خان (عالی انور) بوده است.

بابادی‌ها نیز مانند سایر بختیاری‌ها به ییلاق و قشلاق (سردسیر و گرمسیر) کوچ می کردند. ییلاق شان در استان چهار محال بختیاری شامل پردنجان، گوجان و شهرستان کوهرنگ است. ریاست این مکان‌ها را نیز مهدی خان بر عهده داشت. قشلاقشان در استان خوزستان شامل میان رودان؛ بنوارگله بلوط؛ مهدی آباد، ، قلعه میدان، جاستون شه، کالک شوران؛ دره بوری؛ در حومه شهرستان لالی می‌باشند. منطقهٔ مهدی آباد را به نام ایشان نام نهاده‌اند.

در جریان اصلاحات ارضی در دوره محمدرضا شاه پهلوی اراضی گوجان و پردنجان را از خان‌ها گرفته و در بین رعیت‌ها تقسیم نمودند. این واقعه در زمان نوادگان مهدی خان اتفاق افتاد.

ایشان نیز دژی واقع در دشت ده بنام دز قلعه میدان (استان خوزستان) داشته‌اند و آثاری از آن به جا مانده که بعداز وی به تصرف شیرعلی خان بابادی درآمدوهم اکنون نیز نوادگان شیرعلی خان درآنجاسکونت دارند. شیرهای سنگی بر مزار مهدی خان و پدر او تقی خان در پردنجان به عنوان آثار باستانی ثبت شده‌اند.

بعد از وفات مهدی خان فرزند بزرگش محمدکریم خان و نوه ایشان علیدوست خان زمامداری امور را بر عهده گرفتند در این دوران ایل آرپناهی از دادن مالیات به علیدوست خان سر پیچی نمودند و به دستور علیدوست خان ایل آرپناهی را غارت نمودند و بعد از مدتی فردی ناشناس از این ایل به صورت پنهانی وی را کشت و به دستور محمدکریم خان بر اساس حس انتقام جوئی و قصاص خون علیدوست خان چندین نفر از ایل آرپناهی را کشتند و سر انجام پس از فوت محمد کریم خان ریاست به شیرعلی خان(خان فئودال)رسیدوبعد جهانگیر خان و فرامرز خان که پسرعموهای وی بودندبه ریاست رسیدند.

 

فرزندان تقی عبدالله عالی انور

مهدی خان، محمدخان، آگودرز (شَلو).

  • فرندان مهدی خان

محمدکریم خان، آ شنبه، آنظر علی

  • فرزندان محمد خان

مهرعلی خان ،احمد خان.

  • فرزندان مهرعلی خان:(مهری بابادی)

شیرعلی خان،آفرهاد،

  • فرزندان احمدخان

حبیب خان، امان الله خان، جهانگیرخان، فرامرزخان.


  • فرزندان جهانگیرخان

خسروخان، آمیرزاعِوض، آمحمدولی، آشیخ ویس، آشیخ علی.آ محمد نظر خان

  • فرزندان خسرو خان

چراغ خان، آمحمدحسین، آعلی محمد، آمرتضی، آامان الله خان، آعلیرضا، آعزیز، آراهخدا، آمهدی، آمحمدقلی، آغلام، آنصرالله خان، آعبدالله، آمحمدرضا، آعلیقلی خان، آمصطفی، آفرج الله. فرزندان آعلیقلی خان: جعفرخان، آعباس، آرمضان

  • فرزندان آمیرزاعِوض

آمحمدنصیر، آنجفقلی، آعباس، آحسن، آگدا، آعلی اکبر.

  • فرزندان محمد ولی خان ( آقاولی)

حاتم خان، آمحمدرسول، حاج هاشم خان، آمحمدآقا، آعلی عسگر.


فرزندان حاتم خان

  آ علی مدد. آقا مراد

_______________________________________________________________________________

فرزندان آ محمد رسول

   آ سوخته زار. آطهماسب. آسوزی

________________________________________________________________________________

فرزندان حاج هاشم خان

     آ لفطه. آدرویش. آ ابوالقاسم. آ محمد قاسم. آ خانعلی. آ صحنعلی

________________________________________________________________________________

فرزندان آ محمد آقا

   آ برات. آ قباد. آ جبار. آ میتقلی. آ خورشید. آ علی شیر

________________________________________________________________________________ 

فرزندان آ علی عسگر

   آ عبدال. آ امید علی

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

مطالب مرتبط با موضوع