فهرست بستن

مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دریایی

هدف این دوره تربیت کارشناس در زمینه شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و مدارهای الکترونیکی و مخابراتی است دروس این دوره ترکیبی از دروس عمومی، علوم پایه، و دروس اصلی مهندسی برق و دروس تخصصی الکترونیک و مخابرات است.
فارغ التحصیلان این دوره دارای توانائیهای زیر خواهند بود.
ـ مهارت کافی در حد بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سیستمهای خارجی و فراهم نمودن زمینه طراحی این سیستمها و اجرا آنها
ـ شناسایی تکنولوژی جدید و ارزیابی آنها و دارا بودن زمینه لازم برای نوآوری
ـ سرپرستی و نظارت بر فعالیت کاردانها و تنظیم برنامه های آموزشی کاردانی در زمینه های فوق الذکر
ـ شرکت در پروژه های تحقیقاتی صنعتی و بررسیهای فنی در زمینه مخابرات
ـ برنامه ریزی و سرپرستی فعالیتهای مربوط به آن
ـ تهیه گزارشهای فنی و عرضه پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود کار

مطالب مرتبط با موضوع