فهرست بستن

مهندسی رباتیک

کاربرد فراگیر رباتها و توسعه اتوماسیون در کارخانه ها به همراه بهره گیری از فناوری پیشرفته اهمیت روزافزون تربیت متخصصین رباتیک را ضروری ساخته است. کشورهای پیشرفته با استفاده از رباتها در محیطهای صنعتی،تحقیقاتی، دفاعی و نیز محیطهای خطرناک نظیر فضا و اعماق دریا و زمین موفقیتهای درخشانی را کسب نموده اند. 
دانشجویان این رشته با یادگیری دروس موردنیاز رشته از ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، برق، الکترونیک و دیجیتال، کنترل و مکانیک آمادگی و مهارتهای لازم جهت طراحی سیستمهای رباتیک و اتوماسیون را تحصیل مینمایند. شناسایی، تحلیل، ارزیابی و کنترل فرآیندهای توام با حرکت از اهداف اصلی رشته محسوب می گردد. با هدف افزایش توانمندیهای فنی دانشجویان دروس عملی مشتمل بر دروس کارگاهی، آزمایشگاهی، کارآموزی و پروژه در برنامه درسی این رشته گنجانده شده است. امکان ادامه تحصیل این رشته در گرایشهای تخصصی تا سطح کارشناسی ارشد و دکتری میسر است. دانش آموختگان این رشته می توانند در اجرای پروژه های تحقیقاتی و مدرنیزه کردن صنعت کشور و استفاده از رباتها درکارخانه ها همکاری نمایند.

مطالب مرتبط با موضوع