فهرست بستن

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی

دانلود کتاب ریاضی پایه اول ابتدایینمونه سوالات ریاضی اول نوبت اولنمونه سوالات ریاضی اول نوبت دوم


فصل های ریاضی اول ابتدایی

تم ۱
تم ۲
تم ۳
تم ۴
تم ۵
تم ۶
تم ۷
تم ۸
تم ۹
تم ۱۰


تم ۱۱
تم ۱۲
تم ۱۳
تم ۱۴
تم ۱۵
تم ۱۶
تم ۱۷
تم ۱۸
تم ۱۹
تم ۲۰


تم ۲۱
تم ۲۲
تم ۲۳
تم ۲۴
تم ۲۵

 

نمونه سوالات امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم
نمونه سوال ریاضی خرداد ماه سری ۱
نمونه سوال ریاضی خرداد ماه سری ۲
نمونه سوال ریاضی خرداد ماه سری ۳
نمونه سوالات امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول
نمونه سوال ریاضی دی ماه سری ۱
نمونه سوال ریاضی دی ماه سری ۲
نمونه سوال ریاضی دی ماه سری ۳

 

 

دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی
نوبت اول
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری اول)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری دوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری سوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری چهارم)
نوبت دوم
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری اول)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری دوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری سوم)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری چهارم)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری پنجم)
نمونه سوالات ریاضی پایه اول ابتدایی (سری ششم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

لینک دانلود فایل چهارم

لینک دانلود فایل پنجم

لینک دانلود فایل ششم

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

لینک دانلود فایل چهارم

لینک دانلود فایل پنجم

لینک های دانلود

نمونه سوالات نوبت اول ریاضی اول

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول ( دی ماه ۹۶ – نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول (دی ماه ۹۵ – نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول (نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی اول

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (اردیبهشت ماه ۹۷ – نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (اردیبهشت ۹۷ – نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (اردیبهشت ۹۶ – نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( اردیبهشت ۹۵-نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( نمونه اول)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب( نمونه دوم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( نمونه سوم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( نمونه چهارم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( نمونه پنجم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( نمونه ششم)

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت اول

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

لینک دانلود فایل چهارم

لینک دانلود فایل پنجم

لینک دانلود فایل ششم

نمونه سوال ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم

لینک دانلود فایل اول

لینک دانلود فایل دوم

لینک دانلود فایل سوم

لینک دانلود فایل چهارم

لینک دانلود فایل پنجم

 

شماره فصل ها لینک دانلود
نمونه سوال فصل ۱ ریاضی دانلود
نمونه سوال فصل ۲ ریاضی دانلود
نمونه سوال فصل ۳ ریاضی دانلود

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۱ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۲ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۳ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۴ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۵ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۶ )

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضی اول ابتدایی نوبت اول
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۱ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۲ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۳ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۴ )
سوالات امتحانی ریاضی اول ( سری ۵ )

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول ( دی ماه )

نمونه سوالات امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول ( دی ماه )
امتحان ریاضی دبستان ارمغان
امتحان ریاضی دبستان شهید صدوقی سوها
امتحان ریاضی دبستان کوشا
امتحان ریاضی دبستان صا
نمونه سوال امتحان ریاضی ۱
نمونه سوال امتحان ریاضی ۲
نمونه سوال امتحان ریاضی ۳

 

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم ( خرداد ماه )

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت اول

نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه ۹۵ – ۹۶
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول بهمن ۹۵ – ۹۶
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان صا
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان کوشا
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان شهید صدوقی سوها
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت اول دی ماه دبستان ارمغان

 

نمونه سوالات امتحانی ریاضی نوبت دوم

نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم اردیبهشت
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه دبستان شهید غفور جدی
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم اردیبهشت ۹۱
نمونه سوال امتحان ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم خرداد ماه شهرستان زواره
فایل ها:
Name تاریخ اندازه فایل Hits
 نمونه سوال ریاضی اول دبستان – اردیبهشت ۹۷ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۴۷.۱۱ KB 20582
 نمونه سوال ریاضی اول دبستان – فروردین ۹۷ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۴۲۳.۸۹ KB 13616
 نمونه سوال ریاضی اول دبستان – اسفند ۹۶ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۷۳۸.۸۳ KB 12000
 نمونه سوال ریاضی اول دبستان – بهمن ۹۶ ۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۱۲۲.۳۷ KB 10397
 دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ۱ ۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۳۵۸.۹۱ KB 98503
 دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ۲ ۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۲۱۷.۴۷ KB 52007
 دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ۳ ۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۱۵۱.۵۵ KB 43509
 دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ۴ ۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۲۴۰.۷۳ KB 40783
 دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ۵ ۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۱۸۵.۳۲ KB 43605
 دانلود نمونه سوال ریاضی اول دبستان ۶ ۱۳۹۴-۱۰-۰۶ ۷۳.۹۶ KB 55476

 

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول1همراه باجواب

3-کودک زرنگ عدد هر دسته را بنویس.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۰۶ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول2 همراه باجواب

۸- دسته ی قبل وبعد شکل رابکش.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۱.۹ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول 3همراه با جواب

۹-حاصل جمع های زیر را به دست آورید.

——-=۷+۶

———-=۸+۵+۴

————=۴+۵

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۰۴ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول 4 همراه با جواب

۶- پسر مهربانم هر شکل چند گوشه دارد؟ میله ها را رنگ کن.داخل آن چوب خط بکش سپس با شابلون طرف دیگر خط اشکال را به گونه ای بکش تا با تاکردن شکلها روی هم قرار بگیرد.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۲۸ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت اول 5 همراه با جواب

۶-عزیزم قبل وبعد این اعداد را بنویس.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۳.۱۲ مگابایت
 منبع : همکلاسی

مجموعه نمونه سوال ریاضی اول دبستان نوبت دوم

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه اول):

نمونه سوال امتحانی ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم 1 همراه باجواب

زهرا دیروز ۴ صفحه از کتابش را خواند.

امروز هم ۳ صفحه ی دیگر از همان کتاب را خواند.

زهرا دیروز و امروز چند صفحه از کتابش را خوانده است.

………. صفحه از کتابش را خوانده است.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم

۵- ژاله یک بسته مداد رنگی ۱۲ تایی دارد. برادرش هم یک بسته مداد رنگی۶ تایی دارد.خواهرش هم یک بسته مداد رنگی ۶ تاییدارد. آن ها روی هم چند مداد رنگی دارند؟

۶-جمع و تفریق های زیر را انجام دهید.

۱۰+۱۰+۱۰+۵+۱۰=

۵-۱۰-۱۰-۱۰=

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۰۵ مگابایت
 منبع : همکلاسی

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه سوم):

 3نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم با جواب تشریحی

اعداد زیر را به رقم بنویسید.

پنجاه و هشت  ——-

چهل و یک ———

سی و نه ——–

نود وسه ——–

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۲.۷۴ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه چهارم):

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب 4

۹-الگو را ادامه بدهید . ( تا ۴ عدد )

……………………………………….۲-۴

………………………………………۵-۱۰

………………………………………۴-۸

……………………………………..۷-۱۴

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه پنجم):

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم همراه با جواب 5

۸- گنجشک روی درخت نشسته بودند ۵ گنجشک دیگر هم آمدند و روی همان درخت نشستند. حالا چند گنجشک روی درخت نشسته است؟ (با کمک محور)

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه ششم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم (نمونه ششم)

جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

…….   ……  ….. ۳۵ ….. ……. …… …… ۱۰  ۵

جواب هر جمع را به صورت ذهنی حساب کن و بنویس.

………….    = ۱۰ + ۵ + ۱۰ +۲۰

………..    = ۳ – ۵ +۱۰

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه هفتم)

۱۰- مهرشاد ۹ بسته ی ده تایی مدادخرید ،مهرشازچندعددمدادخریده است ؟

۱۱-نگین ۱۱ شاخه کل به کلاس آوردو ۵ شاخه راروی میزآموزگارگذاشت،باکمک محور نشان دهیدکه چندشاخه گل هنوزدردستش باقی مانده است؟

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

 نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم (نمونه هشتم):

8 نمونه سوالات ریاضی هفتم نوبت دوم همراه با جواب

گل پسرم جاهای خالی را پر کن.

۲۰+۵+۱۰-۱۰=

۱۰+۵+۳=

عزیز دلم چوپانی ۸گوسفند داشت، صاحب گله ۳ گوسفند دیگر را از بازار خرید و به چوپان داد. حالا چوپان چند گوسفند را نگهداری می کند؟

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

  نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه نهم):

نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم 9 همراه با جواب

۴- با کلمات (بلند تر – کم تر – کوتاه ترین وسبک تر ) جمله ها را کامل کن.

مقدار بیست و پنج از پنجاه و دو ………………………..است .
درخت سرو از گل رز ………………………است.
بادبادک از کیف …………………………..است .
امین ……………………………..دانش آموز کلاس ما است.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

  نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم(نمونه دهم):

 نمونه سوالات ریاضی اول ابتدایی نوبت دوم10 همراه باجواب

۱۰- ۹ شمع روی کیک تولّد آزاده بود. آزاده ۶ تای آ ن ها را خاموش کرد . چند شمع روشن مانده است؟………………………………………..

۱۱-مربع را آبی و مثلّث را سبز و دایره را در خط بسته بگذار.

 نویسنده : بچه های همکلاسی
 حجم : ۰ مگابایت
 منبع : همکلاسی

مطالب مرتبط با موضوع