فهرست بستن

دسته: ویدئوهای آموزشی

حل و توضیحات تکمیلی درس ریاضی امتحان نهایی کشوری دوازدهم تجربی

https://tfsmt.ir/wp-content/uploads/2021/05/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.mp4   دریافت ویدئو، حجم حدود ۲۰۰ مگابایت