فهرست بستن

ویدئوهای آموزشی وب سایت

فیلم آموزشی: حل تست های 116 تا 120 رشته ریاضی کنکور سراسری 98

تست116ریاضی98     تست117ریاضی98

 تست118ریاضی98     تست119ریاضی98     تست120ریاضی98

فیلم: تلفیق ریاضیات، فیزیک و ستاره شناسی

رقص مریخ و ناهید     رقص زمین و مریخ

 رقص ناهید و مریخ     رقص زمین و زحل     رقص خورشید و مریخ

 موسیقی منظومه شمسی     رقص مریخ و مشتری     رقص زمین، مریخ و مشتری

فیلم کلاس درس

حل تمرین تابع

جزوه های تدریس یک شنبه سوم اسفند نودونه

تست 111 کنکور98     تست 112 کنکور 98

 تست 113 کنکور98     تست 114 کنکور98     تست 115 کنکور98

فیلم های حل تست های کنکور سراسری 1398 رشته ریاضی یک جمعه یکم اسفند نودونه

 تست106کنکور98ریاضی     تست107ریاضی98

 تست108ریاضی98     تست109ریاضی98    تست110ریاضی98

فیلم های های تدریس ریاضی یک جمعه یکم اسفند نودونه

 فیلم: نمودار سهمی     فیلم: نمودار سهمی

 فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع    فیلم: تعیین علامت

فیلم های های تدریس سه شنبه بیست و هشتم بهمن نودونه

 فیلم: مجموعه احاطه گر     فیلم:تذکر مجموعهعه احاطه گر     فیلم: احاطه گر مینیمال

 فیلم: مثال احاطه گری     فیلم: عدد احاطه گری     فیلم: محاسبه عدد احاطه گری

 فیلم: معرفی سقف عدد     فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع

ویدئوهای دیگر

 آموزش روابط طولی در مثلث     جزوه آموزش ضرب داخلی     آموزش ضرب داخلی

آموزش اصل شمول     ویدئو آموزش روابط طولی مثلث     جزوه آموزش روابط طولی مثلث

 آموزش حد راست و چپ     ویدئوی آموزشی اصل شمول     جزوه آموزش اصل شمول

 جزوه آموزشی حد     ویدئو آموزش حد راست و چپ     جزوه آموزش حد راست و چپ

 ویدئو آموزش نسبتهای مثلثاتی     ویدئو آموزش قضیه کسینوسها     ویدئو آموزش ضرب خارجی

 ویدوئوی آموزش حد     ویدئو آموزش قضیه کسینوسها     اصل توازی هذلولوی

ویدئوی آموزش چندضلعیها     ویدئو آموزش ماتریس     ویدئوی آموزش آهنگ تغییرات

 آموزش چندضلعیهای شبکه ای     آموزش چندضلعیها، ذوزنقه     آموزش نقطه وخط درفضا

 آموزش روابط طولی درمثلث     جزوه قضیه کسینوسها     آموزش قضیه کسینوسها

 آموزش ضرب داخلی     فیلم روابط طولی مثلث     جزوه روابط طولی درمثلث

 جزوه آموزش اصل شمول     آموزش اصل شمول     جزوه آموزش ضرب داخلی

 آموزش آهنگ تغییرات     آموزش مباحثی در ترکیبیات     فیلم آموزش اصل شمول

 فیلم آموزشی ضرب ماتریسها     فیلم آموزشی حد یکطرفه     فیلم آموزشی آهنگ تغییرات

 فیلم آموزشی نسبت مثلثاتی     فیلم آموزشی ضرب داخلی     فیلم آموزشی روابط طولی

 فیلم آموزشی حد