فهرست بستن

جزوه های هندسه دو

جزوه های تدریس هندسه دو یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: فصل1 هندسه2     جزوه: فصل2 هندسه2     جزوه: فصل3 هندسه2

قضیه اندازه نیسماز    جزوه: قضیه هرون    رسم مماس بردایره

 

 جزوه قضیه سینوسها     جزوه: قضیه کسینوسها     حل تمرین فصل سوم

 ویدئو آموزش روابط طولی مثلث     تبدیل در صفحه، تجانس     آزمون شماره2 هندسه1

 

روابط طولی     جزوه زاویه ظلی    استدلال-هندسه دو

آموزش روابط طولی در مثلث    ویدئو آموزش روابط طولی مثلث     جزوه آموزش روابط طولی مثلث

 

 آموزش چندضلعیها، ذوزنقه     ویدئو آموزش قضیه کسینوسها     جزوه آموزش روابط طولی مثلث

 قضیه کسینوسها     قضیه سینوسها     قضیه سینوسها

 

 روابط طولی در مثلث     قضیه کسینوس ها     قضیه کسینوسها

 روابط طولی     رسم مماس بردایره     قضیه کسینوسها

 

 استدلال-هندسه دو    تبدیل در صفحه    ویدئوی آموزش چندضلعیها

 آموزش چندضلعیهای شبکه ای     آموزش چندضلعیها، ذوزنقه     آموزش روابط طولی درمثلث

 

چندضلعی ها – ذوزنقه     چندضلعی ها    ذوزنقه

فیلم روابط طولی مثلث     جزوه روابط طولی درمثلث    چندضلعی ها

 

روابط طولی در مثلث    چندضلعی ها    جزوه چندضلعی ها، مساحت

 فیلم اثبات اندازه میانه     فیلم اثبات اندازه میانه    تبدیل در صفحه، تجانس

 

جزوه فصل2، هندسه2    جزوه قضیه سینوسها    حل تمرین فصل سوم

جزوه: قضیه کسینوسها     قضیه اندازه نیسماز