فهرست بستن

جزوه های ریاضی یک

جزوه های تدریس ریاضی یک دهم تجربی

 تدریس فصل1 ریاضی1     تدریس فصل2 ریاضی1     تدریس فصل3 ریاضی1

 تدریس فصل4 ریاضی1     تدریس فصل5 ریاضی1

تدریس فصل6 ریاضی1    فصل7 ریاضی1

 

جزوه های ریاضی یک دهم ریاضی و دهم تجربی

 جزوه: فصل1 ریاضی1     جزوه: فصل2 ریاضی1     تمرین: فصل6 ریاضی1

 جزوه: فصل3 ریاضی1     جزوه: فصل4 ریاضی1

جزوه: فصل5 ریاضی1    فصل7 ریاضی1

 

 

جزوه تدریس یک شنبه بیست و دوم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: انواع متغیر

 

جزوه احتمال ریاضی1    جزوه: آمار ریاضی1

 

رسم نمودار، انتقال

 جزوه: جایگشت ریاضی1     جزوه: ترکیب ریاضی1     تمرین: فصل6 ریاضی1

 جزوه نمودار توابع خاص     جزوه: تابع ریاضی1     جزوه اصل جمع و ضرب

 

فیلم های های تدریس ریاضی یک جمعه یکم اسفند نودونه

 فیلم: نمودار سهمی     فیلم: نمودار سهمی

 فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع    فیلم: تعیین علامت

 

آزمون های  آنلاین تشریحی ترم اول ریاضی یک

آزمون1،ترم1 ریاضی1    آزمون2،ترم1 ریاضی1

آزمون3،ترم1 ریاضی1    آزمون4،ترم1 ریاضی1      آزمون5،ترم1 ریاضی1

 

 رسم سهمی     تعیین علامت و نامعادل     جزوه معرفی تابع

 چندضلعیها، ذوزنقه     جزوه عبارتهای گویا     فیلم آموزش رسم سهمی

 تعیین علامت و نامعادل     فیلم آموزش ریشه و جذر     ریشه و جذر

 رسم تابع لگاریتمی     فیلم آموزش عبارات گویا     رسم سهمی