فهرست بستن

جزوه های ریاضی دو

جزوه: تدریس کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تدریس ریاضی2 فصل1     تدریس ریاضی2 فصل2     تدریس ریاضی2 فصل3

تدریس ریاضی2 فصل4     تدریس ریاضی2 فصل5

تدریس فصل6 ریاضی2    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و نهم فروردین هزاروچهارصد

تمرین احتمال شرطی

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و هشتم فروردین هزاروچهارصد

شاخصهای پراکندگی    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

جزوه های تدریس حسابان یک یازدهم ریاضی

فصل اول: جبر و معادله

 جزوه فصل1 حسابان1     تدریس و تمرین فصل1     تمرین فصل1 حسابان1

فصل دوم: تابع

جزوه فصل2 حسابان1    تدریس و تمرین فصل2    تمرین فصل2 حسابان1

فصل سوم: توابع نمایی و لگاریتمی

جزوه فصل3 حسابان1    تدریس و تمرین فصل3    تمرین فصل3 حسابان1

فصل چهارم: مثلثات

جزوه فصل4 حسابان1    تدریس و تمرین فصل4    تمرین فصل4 حسابان1

فصل پنج: حد و پیوستگی

جزوه فصل5 حسابان1    تدریس و تمرین فصل5    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه تدریس یک شنبه بیست و یکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه: آمار توصیفی

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و یکم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: پیوستگی تابع     جزوه: پیوستگی تابع     پیشامدهای مستقل

 

جزوه احتمال شرطی     جزوه: حدهای مبهم

 

جزوه: تدریس کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تدریس ریاضی2 فصل1     تدریس ریاضی2 فصل2     تدریس ریاضی2 فصل3

تدریس ریاضی2 فصل4     تدریس ریاضی2 فصل5    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

حل تمرینات کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تمرین ریاضی2 فصل1     تمرین ریاضی2 فصل2     تمرین ریاضی2 فصل3

 

جزوه های تدریس شنبه چهاردهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه قضیه های حد     جزوه قضیه های حد     جزوه پیوستگی تابع

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و چهارم اسفند نودونه

تمرین ریاضی2 فصل4     تمرین ریاضی2 فصل5

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و سوم اسفند نودونه

جزوه:حد راست و چپ     جزوه:حد راست و چپ

 

 جزوه: حل تمرین مثلثات     جزوه: حل تمرین مثلثات

 جزوه حل تمرین حد     جزوه حل تمرین مثلثات

 جزوه محاسبه حد     جزوه تمرین مثلثات

فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع

 

جزوه های تدریس شنبه شانزدهم اسفند نودونه

 جزوه: مفهوم حد     جزوه: مفهوم حد     جزوه:حل تمرین لگاریتم

 

جزوه های ریاضی دو یازدهم تجربی

 جزوه: فصل1 ریاضی2     جزوه: فصل2 ریاضی2

 جزوه: فصل3 ریاضی2     جزوه: فصل4 ریاضی2    جزوه: فصل5 ریاضی2

 

جزوه های تدریس شنبه دوم اسفنند نودونه

 مثلثات: مجموع و تفاضل     مثلثات: مجموع و تفاضل     جزوه فرآیندهای حدی

 

 حل تمرین لگاریتم     جزوه معرفی تابع     جزوه توابع مثلثاتی

جزوه های تدریس شنبه بیست و پنجم بهمن نودونه

 جزوه نسبتهای مثلثاتی     جزوه نسبتهای مثلثاتی     جزوه ویژگیهای لگاریتم

 

آزمون

آزمون ترم اول ریاضی2    حد - تشریحی

حد    تابع      معادله مثلثاتی

 

آزمونهای تشریحی آنلاین ریاضی دو

 آزمون1، ترم1 ریاضی2     آزمون2، ترم1 ریاضی2

 آزمون3، ترم1 ریاضی2     آزمون4، ترم1 ریاضی2    آزمون5، ترم1 ریاضی2

 

هیجدهم بهمن نودونه

 واحدهای اندازه گیری زاویه     معرفی تابع نمایی     رسم سهمی

واحدهای اندازه گیری زاویه

 

دوازدهم بهمن نودونه

نمودار توابع مثلثاتی    ریشه و جذر

محاسبه نسبتهای مثلثاتی     لگاریتم و معادله لگاریتمی    لگاریتم و معادله لگاریتمی

 

نمونه سوال

حسابان یک    ریاضی دو