فهرست بستن

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته

نمونه سوال و پاسخنامه ریاضیات گسسته برای خرداد ۱۴۰۰

سوال ریاضیات گسسته    پاسخنامه گسسته

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام: ریاضیات گسسته

گام به گام گسسته

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل دوم ریاضیات گسسته: نظریه گراف و مدل سازی

جزوه: فصل2 گسسته  تدریس و تمرین فصل2 تمرین فصل2 گسسته

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل سوم ریاضیات گسسته: ترکیبات و شمارش

جزوه: فصل3 گسسته تدریس و تمرین فصل3 تمرین فصل3 گسسته

 

جزوه های تدریس چهارشنبه یکم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل سوم ریاضیات گسسته: ترکیبات و شمارش

جزوه: فصل1 گسسته تدریس و تمرین فصل1 تمرین فصل1 گسسته

 

جزوه مرور سریع فصل ها

مرور فصل3 گسسته    مرور فصل3 گسسته

 

جزوه: ترکیبیات و شمارش    جزوه مربع لاتین    جزوه مربع لاتین

جزوه ترکیبیات    جزوه ترکیبیات    جزوه: ترکیبیات و شمارش

 

فیلم: محاسبه عدد احاطه گری    فیلم: معرفی سقف عدد    فیلم: آموزش احاطه گری

فیلم: احاطه گر مینیمال    فیلم: مثال احاطه گری    فیلم: عدد احاطه گری

 

تذکر درباره احاطه گری    فیلم: مجموعه احاطه گر    فیلم:تذکر مجموعهعه احاطه گر

جزوه احاطه گری گرافها    جزوه احاطه گری گرافها    جزوه احاطه گری گرافها

 

آموزش اصل شمول    آزمون تشریحی گسسته    جزوه احاطه گری گرافها

اصل شمول و عدم شمول    ویدئوی آموزشی اصل شمول    جزوه آموزش اصل شمول

 

همبندی گرافها    اصل شمول و عدم شمول    شمول و عدم شمول

گرافهای همبند    گرافهای همبند    همبندی گرافها

 

جزوه رده های گراف    جزوه رده های گراف    فیلم آموزش رده‌های گراف

معرفی گراف ساده 4    گراف ساده    گراف ساده

 

معرفی گراف ساده 1    معرفی گراف ساده 2    معرفی گراف ساده 3

معادله همنهشتی    تقویم نگاری و معادله سیاله    تقویم نگاری و معادله سیاله

 

هم نهشتی    هم نهشتی    معادله همنهشتی

جزوه قضیه تقسیم    جزوه قضیه تقسیم    هم نهشتی

 

آموزش برهان خلف۲    گسسته،قضیه تقسیم    گسسته، قضیه تقسیم2

برهان خلف -2    برهان خلف -1    آموزش برهان خلف

 

آزمون تشریحی فصل اول ریاضیات گسسته

گسسته نوبت اول 1    گسسته -نوبت اول 2      گسسته نوبت اول 3

گسسته نوبت اول 4    گسسته نوبت اول 5      گسسته نوبت اول 6

گسسته نوبت اول 7    گسسته نوبت اول 8      گسسته -نوبت اول 9

 

 

نمونه سوال امتحانی دوازدهم ریاضی ریاضیات گسسته

نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

دریافت فایل کتاب درسی ریاضیات گسسته