فهرست بستن

کدخدا و حرامیان

سلام

وقتی کدخدا هم‌پیالهٔ حرامیانِ دهکده شد، نیازی به هیچ صاعقه‌ای برای آتش زدن به خرمن مردم نیست، چون هر روز بخشی از خرمنِ ده دود می‌شود بدون این‌که آتشی در خرمن باشد.

شب‌به‌شب قوچی از این دهکده کم خواهدشد

 ماده گرگی، دل اگر از سگ چوپان ببرد

مزبان حبیبی

هشتم آذر هزاروچهارصد

مطالب مرتبط با موضوع