فهرست بستن

مجید ارشاد

کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مجيد
نام خانوادگي : ارشادلنگرودي
سال تولد : 1334
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : Ph.D
سال استخدام : 1363
مرتبه علمي : استاد
بخش : رياضي
دانشکده : علوم
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : ershad@shirazu.ac.ir

سوابق تحصيلي دانشگاهي
 کارشناسي
رشته رياضي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1353 تا 1357
 کارشناسي ارشد
رشته رياضي
دانشگاه شيراز (ايران)
سال 1357 تا 1362
 دکتري
رشته رياضي
دانشگاه آيوا (آمريکا)
سال 1367 تا 1372 طبقه بندي نيمگروههاي بدون همنهشتي اساسي

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (25)
1- Naghipoor M, Ershad-Langroodi M (2015) Weak precovering of acts over semigroups Asian-European Journal of Mathematics 8:1-8
2- Naghipoor M, Ershad-Langroodi M (2015) Retractable and Coretractable Acts over semigroups Southeast Asian Bulletin of Mathematics 35:1-18
3- Roueentan M, Ershad-Langroodi M (2014) Quasi-projective covers of right S-acts Categories and General Algebraic Structures 2:37-45
4- Roueentan M, Ershad-Langroodi M (2014) Strongly duo and duo right S-Acts Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 32:143-154
5- Naghipoor M, Ershad-Langroodi M (2014) On Covers of Acts over Semigroup Iranian Journal of Sciences and Technology 38:117-121
6- Roueentan M, Ershad-Langroodi M (2013) A NOTE ON FULLY IDEMPOTENT S-ACTS Honam Mathematical Journal 35:381-388
7- اميري , Ershad-Langroodi M, Habib S (2012) Cover for modules Palestine Journal of Mathematics 1:153-156
8- Sedaghatjoo M, Laan V, Ershad-Langroodi M (2012) Pricipal Weak Flatness and Regularity of Diagonal Acts Communication in Algebra 40:4019-4030
9- Ershad-Langroodi M, اميري (2011) prime submodules of regular modules over commutative rings Arabian Journal for Science and Engineerind 36:963-966
10- Ershad-Langroodi M, Sedaghatjoo M (2011) On a conjecture of Bulman-Fleming and Gilmour Semigroup Forum 82:542-546
11- Ershad-Langroodi M, Khosravi R (2011) On strongly flat and condition (P) S-poset Semigroup Forum 82:530-541
12- Ershad-Langroodi M, Khosravi R (2011) On the uniqueness of strongly flat covers of cyclic acts Turkish Journal of Mathematics 35:437-442
13- Khosravi R, Ershad-Langroodi M, Sedaghatjoo M (2010) STROGLY FLAT AND CONDITION (P) COVERS OF ACTS OVER MONOIDS Communications in Algebra 38:4320-4330
14- Amini B, Amini A, Ershad-Langroodi M (2009) Almost-Perfect Rings and Modules Communications in Algebra 37:4227-4240
15- Amini B, Ershad-Langroodi M, Habib S (2009) CORETRACTABLE MODULES Journal of the Australian Mathematical Society 86:289-304
16- Amini A, Ershad-Langroodi M, Habib S (2008) Rings Over Which Flat Covers of Finitely Generated Modules are Projective Communications in Algebra 36:2862-2871
17- Amini A, Amini B, Ershad-Langroodi M, Habib S (2007) ON GENERALIZED PERFECT RINGS Communications in Algebra 35:953-963
18- خاکساري , Ershad-Langroodi M, Habib S (2006) Strongly Irreducible Submodules of Modules Acta Mathematics Sinica, English Series 22:1189-1196
19- اميري , Ershad-Langroodi M (2005) On regular module Int. J of Pure and Applied Math 19:45-49
20- اميري , Ershad-Langroodi M (2005) On regular module, II Int. J. of Pure and Applied Math 19:435-440
21- اميري , Ershad-Langroodi M (2005) Cover for modules II Int. J. of Pure and Applied Math 18:431-434
22- Ershad-Langroodi M (2004) On prime submodules of multiplication modules Int. J. of Pure and Applied Math 17:41-49
23- Ershad-Langroodi M (2003) On essential congruence’s of semigroup Far East J. of Math. Sci 11:229-232
24- Ershad-Langroodi M (1999) Semigroups over whith no automata has essential congruence Annales Univ. Budapest 42:9-12
25- صداقت جو , خسروي , Ershad-Langroodi M (1389) Pricipally Weakly and Weakly Cohernt Monoids COMMUNICATIONS IN ALGEBRA, ISI 37:4281-4295

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Ershad-Langroodi M, Roueentan M, Naghipoor M ” MonoidsOn C-Injectivity of Acts Over ” 22-nd Iranian Algebra Seminar (2012)
2-Ershad-Langroodi M, Naghipoor M, Roueentan M “On Quasi Injectivity of Acts Over Monoids ” 22-nd Iranian Algebra Seminar (2012)
3-Ershad-Langroodi M “Conditions for Semisimplicity of semigroup ” Annual Iranian math. (1998)
4-Ershad-Langroodi M “On products of projevtive S- Systems ” 9Th Seminar in Algebra (1997)
5-Ershad-Langroodi M “Some results on semigroups with no proper essential congruences ” Annual Iranian math. (1996)
6-Ershad-Langroodi M “Characterization of Semigroup with no essential Automata ” Annual Iranian math. (1995)
7-Roueentan M, Ershad-Langroodi M “On fully idempotent s-acts ” نجمين همايش ملي تخصصي رياضي دانشگاه پيام نور شيراز (1391)
8-Roueentan M, Ershad-Langroodi M “On c-projective right s-acts ” پنجمين همايش ملي تخصصي رياضي دانشگاه پيام نور شيراز (1391)

چاپ كتاب
۱-ارشادلنگرودي م “مسايلي در جبر نوين ” چاپ اول (1379) دانشگاه شيراز دانشگاه شيراز
۲-??????? ?، ارشادلنگرودي م “جبر جابجايي ” (1388) دانشگاه پيام نور تهران دانشگاه پيام نور

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
 رياضيات عمومي ۲ ( ۱۱۲ )
 رياضيات عمومي ۱
 مباني جبر
 جبر۱
 جبر۲
 جبر۳
 مباني ماتريسها و جبر خطي
 آموزش رياضي ۲
 رياضيات پايه
 رياضيات عمومي ۱
 رياضيات پيش دانشگاهي
 جبر مجرد ۱
 جبر مجرد ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
 جبر جبراني
 جبر پيشرفته
 جبرجابجايي ۱
 گروههاي متناهي
 نظريه حلقه ومدول
 نظريه حلقه ها ۱
دکتري تخصصي (Ph.D)
 مباحثي درمدول وحلقه هاي خارج قسمتي
 مباحث پيشرفته درحلقه ومدول
 نظريه حلقه ها ۱
 نظريه حلقه ها۲
 نظريه نيم گروهها۱
 نظريه نيم گروهها ۲
 خواص همولوژيكي نيم گروهها

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (18)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمدعلي نقي‌پور رده بندي همولوژيکي تکوارها بوسيله¬ي خاصيت انژکتيويتي و پوشهاي اَکت ها ۱۳۹۲
محمد روئين‌تن يک مشخصه سازي از تکوارها بر اساس خاصيت بطور ضعيف LC-انژکتيو و IND-انژکتيو بودن سيستم هاي روي آن ها ۱۳۹۲
مجتبي صداقت جو ويژگهياي هموار بودن حاصاضربهاي s-system ها بر روي مونوئيدها ۱۳۹۰
رقيه خسروي پوشش هاي به طور قوي هموار و با شرط (P) از S- سيستم ها و S- مجموعه هاي جزئاً مرتب ۱۳۸۹
افشين اميني حلقه¬هاي تقريباً کامل و تعميم¬يافته¬ي کامل ۱۳۸۷
بابک اميني مدول¬هاي همتوکشنده و معادل بودن ماتريس¬هاي قطري روي حلقه¬هاي موضعي ۱۳۸۷
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
زهرا محبي خاصيت ناکاياماي يک مدول و مفاهيم مرتبط ۱۳۹۵
زهرا شاپورجاني حلقه هاي بطور ضعيف پاک و حلقه هاي تقريبا پاک ۱۳۹۵
ناهيد آزاديخواه قهستاني مدول هاي انقباض پذير ۱۳۹۴
زهرا رفعتي مدول هاي دو ۱۳۹۳
فرانک گلريزخاتمي ساختار گروه وارهاي لي مضاعف و جبروارهاي لي مضاعف ۱۳۹۳
نگار دانشمند حلقه هاي پاک ۱۳۹۳
فاطمه ملازم مدولهاي c-انژكتيو و c-پروژكتيو ۱۳۹۰
هاجر زارعي نظريه هاي گوناگون درباره انژكتيو ضعيف روي نيمگروه كليفرد و طبقه بندي مونوئيدها بوسيله ي خاصيت انژكتيويتي ۱۳۸۸
نرگس رحيمي حلقه هايي که هر مدول هموار متناهي توليد شده روي آنها تصويري است. ۱۳۸۷
مليحه کشاورز رئب هبش و رئب ياه لودم ۱۳۸۶
ناصر اميري مدولهاي منظم و پوشش براي مدولها ۱۳۸۴
سعيد حمزه زرقاني سايبان اول يا زيرمدولهاي اول ۱۳۸۳

مطالب مرتبط با موضوع