فهرست بستن

جزوه های ریاضی دو

جزوه: تدریس کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تدریس ریاضی2 فصل1     تدریس ریاضی2 فصل2     تدریس ریاضی2 فصل3

تدریس ریاضی2 فصل4     تدریس ریاضی2 فصل5

 

حل تمرینات کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تمرین ریاضی2 فصل1     تمرین ریاضی2 فصل2     تمرین ریاضی2 فصل3

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و چهارم اسفند نودونه

تمرین ریاضی2 فصل4     تمرین ریاضی2 فصل5

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و سوم اسفند نودونه

جزوه:حد راست و چپ     جزوه:حد راست و چپ

 

 جزوه: حل تمرین مثلثات     جزوه: حل تمرین مثلثات

 جزوه حل تمرین حد     جزوه حل تمرین مثلثات

 جزوه محاسبه حد     جزوه تمرین مثلثات

فیلم: تعریف تابع     فیلم: دامنه و برد تابع

 

جزوه های تدریس شنبه شانزدهم اسفند نودونه

 جزوه: مفهوم حد     جزوه: مفهوم حد     جزوه:حل تمرین لگاریتم

 

جزوه های ریاضی دو یازدهم تجربی

 جزوه: فصل1 ریاضی2     جزوه: فصل2 ریاضی2

 جزوه: فصل3 ریاضی2     جزوه: فصل4 ریاضی2    جزوه: فصل5 ریاضی2

 

جزوه های تدریس شنبه دوم اسفنند نودونه

 مثلثات: مجموع و تفاضل     مثلثات: مجموع و تفاضل     جزوه فرآیندهای حدی

 

 حل تمرین لگاریتم     جزوه معرفی تابع     جزوه توابع مثلثاتی

جزوه های تدریس شنبه بیست و پنجم بهمن نودونه

 جزوه نسبتهای مثلثاتی     جزوه نسبتهای مثلثاتی     جزوه ویژگیهای لگاریتم

 

آزمون

آزمون ترم اول ریاضی2    حد - تشریحی

حد    تابع      معادله مثلثاتی

 

آزمونهای تشریحی آنلاین ریاضی دو

 آزمون1، ترم1 ریاضی2     آزمون2، ترم1 ریاضی2

 آزمون3، ترم1 ریاضی2     آزمون4، ترم1 ریاضی2    آزمون5، ترم1 ریاضی2

 

هیجدهم بهمن نودونه

 واحدهای اندازه گیری زاویه     معرفی تابع نمایی     رسم سهمی

واحدهای اندازه گیری زاویه

 

دوازدهم بهمن نودونه

نمودار توابع مثلثاتی    ریشه و جذر

محاسبه نسبتهای مثلثاتی     لگاریتم و معادله لگاریتمی    لگاریتم و معادله لگاریتمی

 

نمونه سوال

حسابان یک    ریاضی دو

مطالب مرتبط با موضوع