فهرست بستن

جزوه های آموزشی

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه فصل5 حسابان1    تدریس و تمرین فصل5    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه فصل4 حسابان1    تدریس و تمرین فصل4    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

جزوه فصل3 حسابان1    تدریس و تمرین فصل3    تمرین فصل3 حسابان1

 

جزوه های تدریس دوشنبه سی ام فروردین هزاروچهارصد

تمرین فصل2 حسابان1    تدریس و تمرین فصل2

 

جزوه های تدریس دوشنبه ششم بهمن نودونه

معرفی و معادله دایره    تبدیل در صفحه    خواص متوازی الاضلاع

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و نهم فروردین هزاروچهارصد

تمرین احتمال شرطی

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و هشتم فروردین هزاروچهارصد

شاخصهای پراکندگی    تدریس فصل6 ریاضی2    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

جزوه های تدریس دوشنبه بیست و سوم فروردین هزاروچهارصد

مکان هندسی و دایره    جزوه: قضیه هرون

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و دوم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: آمار توصیفی     حل تمرین پیوستگی    جزوه: انواع متغیر

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و یکم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: پیوستگی تابع     جزوه: پیوستگی تابع     پیشامدهای مستقل

 

نمونه سوالهای درسی ریاضی نوزدهم فروردین هزارچهارصد

تست حسابان2    تست گسسته    تست ریاضی1

تست حسابان1    سوال گسسته    سؤالات هندسه3

سوالات گسسته    7دوره هندسه3

نه دوره گسسته    نه دوره حسابان2

 

جزوه های تدریس هندسه دو یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: فصل1 هندسه2     جزوه: فصل2 هندسه2     جزوه: فصل3 هندسه2

 

جزوه های تدریس آمار و احتمال یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 فصل1 آمار و احتمال     فصل2 آمار و احتمال

 فصل3 آمار و احتمال     فصل4 آمار و احتمال

 

جزوه های تدریس سه شنبه هفدهم فروردین هزاروچهارصد

 مرور فصل3 گسسته     مرور فصل3 گسسته     جزوه: آمار ریاضی1

 

جزوه های تدریس دوشنبه شانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 قضیه اندازه نیسماز     سطح مقطع و دوران

 

جزوه های تدریس حسابان یک یازدهم ریاضی

 جزوه فصل1 حسابان1     تدریس و تمرین فصل1     تمرین فصل1 حسابان1

جزوه فصل2 حسابان1     جزوه فصل3 حسابان1

 جزوه فصل4 حسابان1     جزوه فصل5 حسابان1

 

جزوه های تدریس یک شنبه پانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه احتمال شرطی     جزوه: حدهای مبهم     جزوه احتمال ریاضی1

 

جزوه های تدریس شنبه چهاردهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه قضیه های حد     جزوه قضیه های حد     جزوه پیوستگی تابع

 

جزوه های درسی ریاضی

جزوه هندسه یک    جزوه هندسه دو    جزوه هندسه سه

جزوه ریاضی یک    جزوه ریاضی دو    جزوه ریاضی سه

جزوه حسابان یک    جزوه حسابان دو

جزوه ریاضیات گسسته    تدریس آمار و احتمال

جزوه ریاضی هفتم     جزوه ریاضی هشتم    جزوه ریاضی نهم