فهرست بستن

اطراتمان، آزارمان می‌دهد

✉️ خاطراتمان، آزارمان می‌دهد
✒️ مزبان حبیبی

خاطرات آن دوره بسیار آزارمان می دهد
دوستی داشتم به نام نصیر، دقیقا مثل مجید سوزوکی

موقع عملیات رسیده بود و معبر میدان مین باز نشده بود

وقتی فرمانده جلوی میدان خنثی نشده مین، فریاد زد جان‌فداها بیان،

من که جرات نکردم از جایم تکان بخورم

اما اولین نفر، نصیر بلند شد و رفت توی میدان مین، دراز کشید و شروع کرد به غلطیدن در میدان مین

و صدای انفجار مین بلند شد

و نفر بعد

با دیدن وضعیت فعلی مملکت و اوضاع معیشت مردم، این خاطرات است که آزارمان می‌دهد.

مزبان حبیبی
هفته بسیج، یکم دی نودونه

مطالب مرتبط با موضوع