فهرست بستن

اساسنامه انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان فارس

اساسنامه انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان فارس

فصل اول – کلیات

ماده ۱- به منظور بسط و توسعه دانش ریاضی و ایجاد امکانات و توانایی بیشتر معلمان ریاضی، انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی استان فارس که از این پس در این اساسنامه به اختصار “انجمن” نامیده می شود تشکیل می شود.

ماده ۲- انجمن علمی و فرهنگی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است.

ماده ۳- اهداف انجمن عبارت است از:

الف – تلاش به منظور ارتقاء سطح علمی و تهیه و ارائه روش های موثر و مطلوب برای بهینه سازی امر آموزش ریاضی و شناساندن موقعیت و اهمیت رشته ریاضی در سطوح مختلف با اتکاء به تجارب سودمند معلمان ریاضی

ب – ایجاد زمینه همکاری بیشتر و نقش مشورتی علمی و آموزشی با آموزش و پرورش استان و دانشگاه ها و موسساتی که به نحوی در پیشبرد و به ثمر رساندن امر آموزش موثرند.

ج- فراهم آوردن زمینه های لازم جهت رفع نیازهای علمی معلمان ریاضی به ویژه اعضاء انجمن و ایجاد فرصت برای طی و اخذ مدارج علمی بالاتر آنها.

ماده ۴- برای نیل به اهداف فعالیت انجمن عبارت است از:

الف – تهیه، تدوین و انتشار نشریات و کتاب های علمی ریاضی و همکاری در تشکیل گردهمایی های علمی.

ب- ارائه خدمات آموزشی، علمی و مشاوره ای با وزارت آموزش و پرورش به ویژه دفتر تحقیقات و تالیف کتاب های درسی در سطوح مختلف.

ج- ترغیب و تشویق همکاران در جهت بازآموزی مستمر و مبادله و اخذ نظرات سازنده همکاران

د- ایجاد رابطه علمی نزدیک بین معلمان ریاضی و استادان دانشگاه با اتخاذ شیوه های مناسب.

ماده ۵- دفتر مرکزی انجمن در شیراز است و در صورت لزوم برحسب مقررات جاری کشور، شعبه هایی در سایر شهرستان ها و مناطق استان فارس دایر می کند.

ماده ۶- مدت فعالیت انجمن از تاریخ تصویب اساسنامه نا محدود است و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۷- انجمن در زمینه های آموزشی، پژوهشی علمی و فرهنگی فعالیت می کند

فصل دوم – عضویت

ماده ۸- عضویت در انجمن براساس تقاضای شخصی و قبول اساسنامه و با تصویب شورای اجرائی – علمی انجام می شود.

تبصره: تعریف و وظایف شورای اجرائی – علمی در فصل ارکان خواهد آمد.

ماده ۹- انجمن دارای سه نوع عضویت است:

الف – پیوسته: همه کسانی که دارای حداقل مدرک فوق دیپلم ریاضی، آمار یا کامپیوتر باشند اعم از شاغل یا بازنشسته می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

ب- وابسته: کلیه دانشجویان رشته های ریاضی، آمار، کامپیوتر، فیزیک (تمام گرایش ها) با معرفی دو عضو پیوسته می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

ج- افتخاری: به تشخیص شورای اجرائی-علمی و با تایید و دعوت شورای اجرائی – علمی از بین محققان و اندیشمندان ایرانی که در پیشبرد اهداف انجمن موثر باشند انتخاب می شوند.

تبصره: اعضاء وابسته ای که دارای تحقیقات علمی قابل توجه بوده و یا در تعالی اهداف انجمن فعالانه تلاش می کنند، با تصویب شورای اجرائی- علمی می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

ماده ۱۰- هر یک از اعضای پیوسته یا وابسته سالانه مبلغی که میزان آن توسط شورای اجرایی – علمی هر دوره تعیین می شود با تصویب مجمع عمومی به عنوان حق عضویت پرداخت می کنند.

ماده ۱۱- عضویت در هر یک از موارد ذیل خاتمه می یابد

الف – استعفای کتبی (در صورت پذیرش شورا)

ب- عدم پرداخت حق عضویت سالیانه

ج- تشخیص شورای اجرایی – علمی به استناد آیین نامه داخلی

فصل سوم – ارکان انجمن

ماده ۱۲- ارکان انجمن عبارت است از:

۱- مجمع عمومی ۲- شورای اجرایی-علمی ۳- بازرسان

تبصره: براساس ماده واحده مصوب مجمع عمومی مورخ ۲۵/۳/۷۸ جلسات شورای اجرایی و علمی به صورت واحد برگزار می شود جلسات با حضور حداقل ۷ تن از کل ۱۲ نفر رسمیت می یابد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی متشکل از اعضای پیوسته انجمن است و بقیه اعضاء می توانند بدون داشتن حق رای در آن شرکت کنند.

ماده ۱۴- مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود.

ماده ۱۵- جلسات مجمع عمومی عادی به صورت رسمی سالی یک بار تشکیل می شود.

ماده ۱۶- جلسات مجمع عمومی فوق العاده توسط شورای اجرایی – علمی یا درخواست لااقل یک سوم اعضاء پیوسته و به دعوت شورای اجرایی – علمی، بازرس یا بازرسان تشکیل می شود.

ماده ۱۷- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

الف – تصویب اساسنامه انجمن و تغییرات احتمالی اساسنامه.

ب- انتخاب اعضای شورای اجرایی- علمی و بازرسان و اعضای علی البدل

ج- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن و تعیین میزان حق عضویت سالانه.

د- تعیین خط مشی کلی انجمن.

ه – رسیدگی به پیشنهادهای شورای اجرایی – علمی و گزارش بازرسان.

و- تصویب آیین نامه انتخابات شورای اجرایی – علمی و انتخاب کمیته برگزار کننده انتخابات.

ز- تعیین روزنامه محلی و کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه انجمن.

ح- بررسی نحوه همکاری انجمن با سایر انجمن های علمی- آموزشی.

ط – ایجاد یا انحلال شعبه دفتر یا نمایندگی انجمن در شهرها و مناطق آموزشی دیگر.

ی- اظهارنظر در کلیه مواردی که طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی است.

ماده ۱۸- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:

الف – تصویب تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه

ب – عزل یا ترمیم شورای اجرایی – علمی و یا بازرسان.

ج- بررسی و تصویب انحلال انجمن.

ماده ۱۹- جلسات مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء پیوسته رسمیت می یابد و تصمیمات براساس اکثریت نسبی (حداقل نصف به اضافه یک) اعضاء پیوسته حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره: دعوت برای مجامع عمومی باید حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضاء پیوسته به صورت رسمی انجام گیرد.

ماده ۲۰- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. تبصره ۱: اعضاء هیات رئیسه نباید خود را نامزد انتخابات شورای اجرایی – علمی و بازرسی کرده باشند.

تبصره ۲: اعضاء هیات رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره۳: چنانچه جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده به حدنصاب مندرج در ماده ۱۹ نرسد حداقل به فاصله ۱۵ روز بعد از مجمع قبلی نسبت به دعوت مجدد توسط هیات اجرایی اقدام خواهد شد. در این صورت رسمیت جلسه با حضور حاضرین (با هر تعداد) معتبر خواهد بود و مصوبات این جلسه با تصویب لااقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته حاضر نافذ است.

ماده ۲۱ – شورای اجرایی – علمی انجمن شامل ۱۲ نفر عضو اصلی و دو نفر على البدل می باشد که در هنگام انتخابات به ۷ نفر با گرایش اجرایی و ۵ نفر با گرایش علمی رای داده می شود. همچنین ۲ نفر بازرس و یک نفر بازرس على البدل خواهد بود. منتخبین از بین اعضاء پیوسته انجمن با رای مخفی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره۱: در صورت استعفاء یا فوت یا موارد دیگر از جمله غیبت مستمر اعضای شورای اجرایی – علمی و بازرسان برحسب اولویت آراء قبلی اعضاء على البدل جایگزین عضو اصلی می شوند.

تبصره ۲: در صورت تساوی آراء منتخبین در هر مورد، با قید قرعه انتخاب نهایی صورت می گیرد.

تبصره۳: چنانچه عضو شورای اجرایی – علمی سه جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول دوره دو ساله غیبت نمایدمستعفی شناخته می شود.

تبصره ۴: لازم است بازرسان حداقل هر دو ماه یک بار در انجمن حاضر و صورت جلسات را رویت کنند.

ماده ۲۲ – انجام وظیفه شورای اجرایی – علمی و بازرسان افتخاری است.

ماده ۲۳- اعضای شورای اجرایی – علمی برای هر دوره از میان خود یک نفر دبیر، یک نفر جانشین دبیر، یک نفر منشی، یک نفر خزانه دار و یک نفر مسئول روابط عمومی با رای مخفی و با اکثریت آراء انتخاب خواهند کرد.

ماده ۲۴ – شرایط داوطلبان عضویت در شورای اجرایی – علمی و بازرسان عبارت است از:

الف – داشتن عضویت پیوسته در انجمن حداقل به مدت دو سال (به استثنای بار اول)

ب – داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت آموزشی

ماده ۲۵- جلسات شورای اجرایی – علمی حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود و حداقل با حضور ۷ نفر اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره ۱: تا انجام انتخابات جدید مسئولیت اداره انجمن بر عهده شورای اجرایی – علمی قبلی است.

تبصره ۲: مصوبات و صورت جلسات شورای اجرایی- علمی در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت می شود و به امضای اعضاء حاضر در همان جلسه می رسد.

ماده ۲۶- وظایف شورای اجرایی – علمی عبارت است از:

الف – کوشش در راه تحقق اهداف انجمن و اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه.

ب – بررسی پیشنهادات مجمع عمومی

ج- بررسی و رد یا قبول درخواست عضویت.

د- ارائه عملکرد شورای اجرایی- علمی به مجمع عمومی

ه- برگزاری مجامع علمی، تشکیل جلسات سخنرانی و کنفرانس و سمینارها، دعوت از صاحب نظران و نشر اخبار و آثار علمی اعضاء

و- جلب و قبول هدایا و کمک های مالی و اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی

ز- دعوت مجمع های عمومی

ح- تهیه و تدوین و تصویب آئین نامه های ضروری بر طبق اساسنامه.

ط – افتتاح حساب و بررسی امور مالی انجمن

ی – برنامه ریزی در مورد تعیین و اعطای جوایز و کمک هزینه های تحصیلی و بورسیه های علمی

ک – ارائه اسناد و مدارک انجمن به بازرسان در صورت درخواست آنها.

ل – انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

ماده ۲۷- بازرسان نمی توانند در دوره ماموریت خود عضو اصلی یا علی البدل شورای اجرایی- علمی نیز باشند.

ماده ۲۸- وظایف بازرسان عبارت است از:

الف – بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

ب – بررسی گزارش سالانه شورای اجرای – علمی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

ج- گزارش هرگونه تخلف شورای اجرایی – علمی از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره: تمام اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی شورای اجرایی- علمی برای بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد.

ماده ۲۹- انجام وظیفه شورای اجرایی – علمی افتخاری است.

ماده ۳۰- وظایف دیگر شورای اجرایی- علمی عبارت است از:

الف – بررسی مقالات علمی واصله جهت انتشار یا ارائه در کنفرانس ها و مجامع علمی

ب – نقد و بررسی و تایید تالیفات اعضاء از نظر علمی.

ج – پاسخگویی به سوالات علمی

د- تهیه نشریات، مقالات و گاهنامه های علمی

ه- بررسی و تایید تقاضای پیوسته شدن اعضای وابسته.

و- تشخیص و پیشنهاد برای عضویت افتخاری واجدین شرایط.

ماده ۳۱- وظایف فردی اعضای شورای اجرایی – علمی به قرار ذیل است:

الف – دبیر انجمن مسئولیت حسن اجرای کلیه امور انجمن و اداره جلسات شورای اجرایی – علمی را دارد.

ب- جانشین دبیر در غیاب دبیر وظایف وی را عهده دار است.

ج- منشی انجمن مکاتبات فنی و اداری و ارسال دعوت نامه ها و تشکیل جلسات و تهیه و تنظیم دستور جلسات و صورت جلسات شورای اجرای – علمی و مجمع عمومی انجمن و تهیه گزارش سالیانه انجمن و نظارت بر صدور کارت عضویت با امضاء دبیر را برعهده دارد.

د- خزانه دار، امور مالی و وصول حق عضویت و هدایا و تهیه نیازمندی های فنی و اداری انجمن، ثبت درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر مخصوص، افتتاح حساب بانکی پس از تصویب شورای اجرایی- علمی را عهده دار است.

تبصره: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دبیر و خزانه دار و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

۵- مسئول روابط عمومی دریافت و ارسال نامه ها و مکاتبات، انجام تبلیغات و آگهی ها، همکاری در اجرای برنامه سمینارها و مجامع عمومی، تهیه بولتن های خبری – علمی را در ارتباط با فعالیت های انجمن بخصوص شورای اجرایی-علمی عهده دار است و براساس ضوابط عضویت در انجمن متقاضیان را می پذیرد.

فصل چهارم – مواد متفرقه

ماده ۳۲- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه پس از تصویب در مجمع و پس از تصویب کمیسیون استان و تایید نهایی شورای بررسی انجمن های علمی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش معتبر است.

ماده ۳۳- کلیه مدارک رسمی انجمن و پرونده ها در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود، مکاتبات رسمی انجمن با امضاء دبیر شورای اجرایی – علمی و در غیاب او جانشین دبیر و مهر انجمن صورت می گیرد.

ماده ۳۴ – انجمن دارای مهر و آرم (نشانه) مخصوص است که با تصویب شورای اجرایی – علمی و سازمان آموزش و پرورش استان قابل استفاده است.

تبصرہ: شورای اجرایی – علمی در حفظ و حراست از مهر و آرم (نشانه) مخصوص مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۳۵- انتشار نشریات و مطبوعات انجمن با مسئولیت دبیر انجمن و همکاری شورای اجرایی- علمی صورت می گیرد.

تبصره: نشریه علمی خبری انجمن دارای آیین نامه داخلی بوده که مسئولیت حسن اجرای آن به عهده دبیر انجمن می باشد و هرگونه تغییر در مفاد آن لازم است به تایید شورای اجرایی – علمی رسیده باشد.

ماده ۳۶- محل انجمن اقامتگاه شورای اجرایی – علمی و اسامی اشخاص صاحب امضاء و تغییرات احتمالی بعدی باید رسما به اطلاع کمیسیون مربوط برسد.

ماده ۳۷- بودجه انجمن از طریق دریافت حق عضویت از اعضاء، جمع آوری هدایا، قبول وصیت وقف، فعالیت های فرهنگی آموزشی و همچنین جذب ردیف بودجه انجمن های علمی آموزشی وزارت متبوع تامین می شود.

ماده ۳۸- درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت می شود و شرح بیلان در پایان هر سال مالی جهت اطلاع و تایید نهایی در مجمع عمومی مطرح می شود و پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی و آموزشی سازمان آموزش و پرورش ارسال می شود.

تبصره ۱: سال مالی انحمن منطبق به سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود.

تبصره ۲: کلیه دفاتر مالی انجمن در مواقع مراجعه مامورین رسمی مالیاتی در اختیار آنان قرار می گیرد.

تبصره ۳: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد..

ماده ۳۹- ضمن یادآوری این که فعالیت انجمن صرفا علمی- آموزشی است و جنبه تجاری ندارد تاسیس موسسات علمی و تحقیقاتی و انجام تالیفات بلامانع است.

ماده ۴۰- انحلال انجمن در صورت تصویب توسط مجمع عمومی صورت می گیرد، در همان مجمع هیات تسویه ای انتخاب می شود. این هیات موظف است پس از پرداخت بدهی و وصول مطالبات انجمن نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی داخل کشور اقدام کند. هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل انجام امور را جهت اطلاع و بررسی به کمیسیون مربوط در سازمان ارسال دارد.

ماده ۴۱- این اساسنامه ابتدا مشتمل بر ۴ فصل، ۴۳ ماده، ۲۰ تبصره در جلسه مورخ۲۷/۱۰/۷۳ اولین مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید و سپس با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مصوب در مجامع عمومی بعدی و در نهایت مجمع عمومی مورخ ۲/۸/۸۱ به صورت حاضر در ۴ فصل، ۴۱ ماده و ۲۰ تبصره اصلاح و ترمیم گردید و به تصویب مجمع رسید.

مطالب مرتبط با موضوع