فهرست بستن

Category: تاریخ ریاضی

آبل

نیلس هنریک آبل (۱۸۰۲-۱۸۲۹) یکی از پیشروترین ریاضیدانان قرن نوزدهم و احتمالا بزرگترین نابغه برخواسته از کشورهای اسکاندیناوی است. آبل همراه با معاصرانش, گاوس و…