فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

ویدئوی حل تست های کنکور

 تست131تجربی98     تست132تجربی98    تست133تجربی98

تست134تجربی98     تست135تجربی98      تست136تجربی98

تست137تجربی98    تست138تجربی98     تست139تجربی98

 

تست140تجربی98     تست141تجربی98    تست142تجربی98

تست143تجربی98     تست144تجربی98    تست145تجربی98

معرفی گراف ساده 3    معرفی گراف ساده 4    معادله درجه دوم

 

جزوه های سه شنبه هفتم بهمن نودونه

معرفی گراف ساده 1    معرفی گراف ساده 2    حل معادله درجه دوم

 

جزوه های تدریس دوشنبه ششم بهمن نودونه

معرفی و معادله دایره    تبدیل در صفحه    خواص متوازی الاضلاع

 

جزوه های یک شنبه پنجم بهمن نودونه

حل تمرین تابع نمایی    اندازه گیری زاویه    تابع نمایی و لگاریتی

واحدهای اندازه گیری زاویه    تابع نمایی و لگاریتی

 

پاسخنامه سوالات کنکور سراسری رشته ریاضی

پاسخ کنکور ریاضی 80    پاسخ کنکور ریاضی 81    پاسخ کنکور ریاضی 82

پاسخ کنکور ریاضی 83    پاسخ کنکور ریاضی 84    پاسخ کنکور ریاضی 85

پاسخ کنکور ریاضی 86    پاسخ کنکور ریاضی 87

 

ویدئوی حل تست های کنکور

تست126تجربی98    تست127تجربی98    تست128تجربی98

تست129تجربی98    تست130تجربی98    pdfحل کنکورتجربی99

 

تست151تجربی99    تست152تجربی99    تست153تجربی99

تست154تجربی99    تست155تجربی99     pdf حل ریاضی ۹۹

تست148تجربی99     تست149تجربی99    تست150تجربی99

تست145تجربی99     تست146تجربی99    تست147تجربی99

 

تست142تجربی99     تست143تجربی99    تست144تجربی99

تست139تجربی99    تست140تجربی99    تست 141 تجربی 99

تست137تجربی99    تست138تجربی99     تست136تجربی99

 

جزوه های آموزشی هفته اول آذر نودونه

تقویم نگاری و معادله سیاله     تقویم نگاری و معادله سیاله    حدهای نامتناهی

مثلثات و حل تمرین     توابع نمایی    رسم نمودار توابع خاص

جبرتوابع و توابع مرکب     جبرتوابع و ترکیب توابع    جبرتوابع و ترکیب توابع

 

ویدئوی حل تست های کنکور تجربی

تست 145 کنکور 99    تست 146 کنکور 99

تست 147 کنکور 99     تست 148 کنکور 99    تست 149 کنکور 99

تست 150 کنکور 99     تست 151 کنکور 99    تست 152 کنکور 99

تست 153 کنکور 99     تست 154 کنکور 99    تست 155 کنکور 99

 

تست126تجربی99     تست127تجربی99    تست128تجربی99

تست129تجربی99     تست130تجربی99    تست 131 تجربی 99

تست 132 تجربی 99     تست 133 تجربی 99    تست 134 تجربی 99

تست 135 تجربی 99

 

ویدئوی حل تست های کنکور ریاضی

تست141کنکور99ریاضی     تست142کنکور99ریاضی    تست143کنکور99ریاضی

تست138کنکور99ریاضی     تست139کنکور99ریاضی    تست140کنکور99ریاضی

نسبتهای مثلثاتی در صفحه     معادله همنهشتی    معادله همنهشتی

 

تست135کنکور99ریاضی     تست134کنکور99ریاضی    رسم مماس مشترک

تست133کنکور99ریاضی     تست132کنکور99ریاضی     تست131کنکور99ریاضی

 

تست130کنکور99ریاضی     تست129کنکور99ریاضی     تست128کنکور99ریاضی

تابع جزء صحیح     روابط طولی در مثلث    تمرین ماتریس

تست106کنکور99ریاضی     تست107کنکور99ریاضی     تست108کنکور99ریاضی

 

تست119کنکور99ریاضی     تست120 کنکور99ریاضی     تست121 کنکور99ریاضی

تست122 کنکور99ریاضی     تست123کنکور99ریاضی     تست124کنکور99ریاضی

تست125کنکور99ریاضی     تست126کنکور99ریاضی     تست127کنکور99ریاضی

 

تست116کنکور99ریاضی     تست117کنکور99ریاضی     تست118کنکور99ریاضی

تست113کنکور99ریاضی     تست114کنکور99ریاضی     تست115کنکور99ریاضی

تست110کنکور99ریاضی     تست111کنکور99ریاضی     تست112کنکور99ریاضی

 

تست109کنکور99ریاضی     تست110کنکور99ریاضی

جزوه قضیه تقسیم     جزوه قضیه تقسیم     مثلثات دهم تجربی

 

تعیین علامت     ج39 کنکور مجازی”    تست101 ریاضی 99

هم نهشتی     هم نهشتی     قضیه تالس و عکس

رسم مماس بردایره     دترمینان و ماتریس وارون     هم نهشتی