فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

حد - تستی    تستی حسابان2نوبت اول    هندسه1 کوتاه پاسخ

حد    تابع      معادله مثلثاتی    حسابان2-نوبت اول

 

آزمون های  آنلاین تشریحی ترم اول ریاضی یک

آزمون1،ترم1 ریاضی1    آزمون2،ترم1 ریاضی1

آزمون3،ترم1 ریاضی1    آزمون4،ترم1 ریاضی1      آزمون5،ترم1 ریاضی1

 

آزمونهای آنلاین تشریحی

آزمون ترم1، ریاضی1    آزمون تشریحی گسسته      آزمون ترم اول ریاضی2

حد    تابع      معادله مثلثاتی

 

فصل اول هندسه سه    فصل اول گسسته      حسابان2-نوبت اول

ماتریس - تشریحی    حد - تشریحی    آزمون ضرب داخلی

 

آزمونهای تشریحی آنلاین ریاضی دو

 آزمون1، ترم1 ریاضی2     آزمون2، ترم1 ریاضی2

 آزمون3، ترم1 ریاضی2     آزمون4، ترم1 ریاضی2    آزمون5، ترم1 ریاضی2

 

جزوه های بیست و یکم بهمن نودونه

 تعیین علامت و نامعادل     همبندی گرافها     همبندی گرافها

 

جزوه های بیستم بهمن نودونه

 بیضی نگار     جزوه دایره و بیضی     جزوه چندضلعی ها، مساحت

 رسم تابع لگاریتمی     گرافهای همبند     گرافهای همبند

 

هیجدهم بهمن نودونه

 واحدهای اندازه گیری زاویه     معرفی تابع نمایی     رسم سهمی

واحدهای اندازه گیری زاویه     فیلم آموزش عبارات گویا     فیلم آموزش رده‌های گراف

 

پانزدهم بهمن نودونه

فیلم آموزش رسم سهمی

 

فیلم آموزشی حل تست های کنکور

 تست146تجربی98     تست147تجربی98

 تست148تجربی98     تست149تجربی98    تست150تجربی98

 

چهاردهم بهمن نودونه

 جزوه رده های گراف     جزوه رده های گراف     جزوه عبارتهای گویا

 

فیلم آموزشی

 فیلم اثبات اندازه میانه     فیلم اثبات اندازه میانه    فیلم آموزش معادله دایره

فیلم آموزش ریشه و جذر    فیلم آموزش معادله درجه2

 

سیزدهم بهمن نودونه

مقاطع مخروطی، دایره    تبدیل در صفحه، تجانس     چندضلعیها، ذوزنقه

 

دوازدهم بهمن نودونه

گراف ساده     گراف ساده     نمودار توابع مثلثاتی    ریشه و جذر

محاسبه نسبتهای مثلثاتی     لگاریتم و معادله لگاریتمی    لگاریتم و معادله لگاریتمی