فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

حل تمرین تابع

 

فیلم: تلفیق ریاضیات، فیزیک و ستاره شناسی

رقص مریخ و ناهید     رقص زمین و مریخ

 رقص ناهید و مریخ     رقص زمین و زحل     رقص خورشید و مریخ

 موسیقی منظومه شمسی     رقص مریخ و مشتری     رقص زمین، مریخ و مشتری

 

فیلم آموزشی: حل تست های کنکور رشته ریاضی ۱۱۱ تا ۱۱۵  کنکور سراسری ۹۸

تست 111 کنکور98     تست 112 کنکور 98

 تست 113 کنکور98     تست 114 کنکور98     تست 115 کنکور98

 

جزوه های هندسه سه دوازدهم ریاضی

 جزوه: فصل1 هندسه3     جزوه: فصل2 هندسه3    جزوه:فصل3 هندسه3

 

جزوه های هندسه یک دهم ریاضی

 جزوه: فصل1 هندسه1     جزوه: فصل2 هندسه1

 

جزوه های ریاضی یک دهم ریاضی و دهم تجربی

 جزوه: فصل1 ریاضی1     جزوه: فصل2 ریاضی1     تمرین: فصل6 ریاضی1

 جزوه: فصل3 ریاضی1     جزوه: فصل4 ریاضی1    جزوه: فصل5 ریاضی1

رسم نمودار، انتقال

 

جزوه های تدریس سه شنبه پنجم اسفند نودونه

 جزوه: ترکیبیات و شمارش     جزوه: ترکیبیات و شمارش     جزوه: تابع ریاضی1

 

جزوه های تدریس دوشنبه چهارم اسفند نودونه

 جزوه فضای 3بعدی     جزوه قضیه سینوسها     جزوه نقطه، خط و صفحه

 

جزوه های تدریس یک شنبه سوم اسفند نودونه

جزوه ترکیبیات     جزوه ترکیبیات

 جزوه محاسبه حد     جزوه تمرین مثلثات     جزوه نمودار توابع خاص

 

جزوه های تدریس شنبه دوم اسفنند نودونه

 مثلثات: مجموع و تفاضل     مثلثات: مجموع و تفاضل     جزوه فرآیندهای حدی