فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

جزوه تدریس دوشنبه بیست و پنجم اسفند نودونه

جزوه: ضرب خارجی بردارها    جزوه:فصل3 هندسه3

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و چهارم اسفند نودونه

 تمرین: فصل6 ریاضی1     جزوه: اصل لانه کبوتر     جزوه: اصل لانه کبوتر

تمرین ریاضی2 فصل4     تمرین ریاضی2 فصل5

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و سوم اسفند نودونه

جزوه:حد راست و چپ     جزوه:حد راست و چپ

 

جزوه های تدریس سه شنبه نوزدهم اسفند نودونه

 جزوه: اصل شمول     جزوه: اصل شمول     تمرین فصل6 ریاضی1

 

جزوه های تدریس دو شنبه هیجدهم اسفند نودونه

 جزوه: ضرب داخلی     حل تمرین فصل سوم     تمرین تفکر تجسمی

 

جزوه های تدریس یک شنبه هفدهم اسفند نودونه

 جزوه: حل تمرین مثلثات     جزوه: حل تمرین مثلثات     جزوه: ترکیب ریاضی1

 جزوه: اصل شمول     جزوه: اصل شمول     حل تمرین مربع لاتین

 

جزوه های تدریس شنبه شانزدهم اسفند نودونه

 جزوه: مفهوم حد     جزوه: مفهوم حد     جزوه:حل تمرین لگاریتم

 

فیلم آموزشی: حل تست های ۱۱۶ تا ۱۲۰ رشته ریاضی کنکور سراسری ۹۸

تست116ریاضی98     تست117ریاضی98

 تست118ریاضی98     تست119ریاضی98     تست120ریاضی98

 

جزوه های تدریس سه شنبه دوازدهم اسفند نودونه

 جزوه: مربع لاتین     جزوه: مربع لاتین     جزوه: جایگشت ریاضی1

 

جزوه های تدریس دو شنبه یازدهم اسفند نودونه

 جزوه: معرفی بردار     جزوه: قضیه کسینوسها     جزوه: تفکر تجسمی

 

جزوه های تدریس یک شنبه دهم اسفند نودونه

جزوه مربع لاتین     جزوه مربع لاتین

 جزوه حل تمرین حد     جزوه حل تمرین مثلثات     جزوه اصل جمع و ضرب

 

جزوه های ریاضی دو یازدهم تجربی

 جزوه: فصل1 ریاضی2     جزوه: فصل2 ریاضی2

 جزوه: فصل3 ریاضی2     جزوه: فصل4 ریاضی2    جزوه: فصل5 ریاضی2