فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

نمونه سوالهای درسی ریاضی نوزدهم فروردین هزارچهارصد

تست حسابان2    تست گسسته    تست ریاضی1

تست حسابان1    سوال گسسته    سؤالات هندسه3

 

سوالات گسسته    7دوره هندسه3

نه دوره گسسته    نه دوره حسابان2

 

جزوه های تدریس هندسه دو یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: فصل1 هندسه2     جزوه: فصل2 هندسه2     جزوه: فصل3 هندسه2

 

جزوه های تدریس آمار و احتمال یازدهم ریاضی، هیجدهم فروردین هزاروچهارصد

 فصل1 آمار و احتمال     فصل2 آمار و احتمال

 فصل3 آمار و احتمال     فصل4 آمار و احتمال

 

جزوه های تدریس سه شنبه هفدهم فروردین هزاروچهارصد

 مرور فصل3 گسسته     مرور فصل3 گسسته     جزوه: آمار ریاضی1

 

جزوه های تدریس دوشنبه شانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 قضیه اندازه نیسماز     سطح مقطع و دوران

 

جزوه های تدریس حسابان یک یازدهم ریاضی

 جزوه فصل1 حسابان1     تدریس و تمرین فصل1     تمرین فصل1 حسابان1

جزوه فصل2 حسابان1     جزوه فصل3 حسابان1

 جزوه فصل4 حسابان1     جزوه فصل5 حسابان1

 

جزوه های تدریس یک شنبه پانزدهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه احتمال شرطی     جزوه: حدهای مبهم     جزوه احتمال ریاضی1

 

جزوه های تدریس شنبه چهاردهم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه قضیه های حد     جزوه قضیه های حد     جزوه پیوستگی تابع

 

جزوه های درسی ریاضی

جزوه هندسه یک    جزوه هندسه دو    جزوه هندسه سه

جزوه ریاضی یک    جزوه ریاضی دو    جزوه ریاضی سه

 

جزوه حسابان یک    جزوه حسابان دو

جزوه ریاضیات گسسته    تدریس آمار و احتمال

جزوه ریاضی هفتم     جزوه ریاضی هشتم    جزوه ریاضی نهم

 

جزوه های تدریس ریاضی هفتم

جزوه فصل1 ریاضی7     جزوه فصل2 ریاضی7      جزوه فصل3 ریاضی7

جزوه فصل4 ریاضی7     جزوه فصل5 ریاضی7      جزوه فصل6 ریاضی7

جزوه فصل7 ریاضی7     جزوه فصل8 ریاضی7      جزوه فصل9 ریاضی7

 

جزوه های تدریس ریاضی هشتم

فصل1 ریاضی هشتم     فصل2 ریاضی هشتم      فصل3 ریاضی هشتم

فصل4 ریاضی هشتم     فصل5 ریاضی هشتم      فصل6 ریاضی هشتم

فصل7 ریاضی هشتم     فصل8 ریاضی هشتم      فصل9 ریاضی هشتم

 

جزوه های تدریس ریاضی نهم

فصل 1 ریاضی نهم     فصل2 ریاضی نهم      فصل3 ریاضی نهم

فصل4 ریاضی نهم     فصل5 ریاضی نهم      فصل6 ریاضی نهم

فصل7 ریاضی نهم     فصل8 ریاضی نهم

 

جزوه های تدریس هندسه یک دهم ریاضی

 تدریس فصل1 هندسه1     تدریس فصل2 هندسه1

 تدریس فصل3 هندسه1     تدریس فصل4 هندسه1

 

جزوه های تدریس ریاضی یک دهم تجربی

 تدریس فصل1 ریاضی1     تدریس فصل2 ریاضی1     تدریس فصل3 ریاضی1

 تدریس فصل4 ریاضی1     تدریس فصل5 ریاضی1

تدریس فصل6 ریاضی1    فصل7 ریاضی1

 

جزوه تدریس کتاب درسی هندسه سه رشته ریاضی

 جزوه هندسه سه     جزوه فصل1 هندسه3

تمرین فصل2 هندسه3     تدریس فصل3 هندسه3

 

جزوه حل تمرین کتاب درسی هندسه سه رشته ریاضی

 جزوه تمرین هندسه3     تمرین فصل1 هندسه3

تمرین فصل2 هندسه3     تمرین فصل3 هندسه3

 

جزوه تدریس کتاب درسی ریاضیات گسسته رشته ریاضی

 جزوه: فصل1 گسسته     جزوه: فصل2 گسسته     جزوه: فصل3 گسسته

 

جزوه: تدریس کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تدریس ریاضی2 فصل1     تدریس ریاضی2 فصل2     تدریس ریاضی2 فصل3

تدریس ریاضی2 فصل4     تدریس ریاضی2 فصل5

تدریس فصل6 ریاضی2    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

حل تمرینات کتاب درسی ریاضی دو رشته تجربی

 تمرین ریاضی2 فصل1     تمرین ریاضی2 فصل2     تمرین ریاضی2 فصل3

تمرین ریاضی2 فصل4     تمرین ریاضی2 فصل5