فهرست بستن

آموزش های الکترونیک سایت

نمونه سوال و پاسخنامه ریاضیات گسسته برای خرداد ۱۴۰۰

سوال ریاضیات گسسته    پاسخنامه گسسته

 

جزوه هایی از استاد سیروس نادریان

تابع، استاد نادریان    جزوه کنکور استادنادریان    تناوب، استاد نادریان

مکان هندسی، استاد نادریان    افراز، استاد نادریان    اتحادها، استاد نادریان

 

جزوه های جمعه هفدهم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام ریاضی سه انسانی

حل ریاضی3 انسانی

 

حل تمرینات فصل اول ریاضی و آمار سه انسانی، آمار و احتمال

فصل1ریاضی3انسانی

حل تمرینات فصل دوم ریاضی و آمار سه انسانی، الگوهای خطی

فصل2ریاضی3انسانی

حل تمرینات فصل سوم ریاضی و آمار سه انسانی، الگوهای غیرخطی

فصل3ریاضی3انسانی

 

جزوه های جمعه دهم اردیبهشت هزاروچهارصد

حل تمرینات فصل اول ریاضی۳، تابع

تمرین فصل1 ریاضی3

حل تمرینات فصل دوم ریاضی۳، مثلثات

تمرین فصل2 ریاضی3

حل تمرینات فصل سوم ریاضی۳، حد

تمرین فصل3 ریاضی3

حل تمرینات فصل چهارم ریاضی۳، مشتق

تمرین فصل4 ریاضی3

حل تمرینات فصل پنجم ریاضی۳، کاربرد مشتق

تمرین فصل5 ریاضی3

حل تمرینات فصل ششم ریاضی۳، هندسه

تمرین فصل6 ریاضی3

حل تمرینات فصل هفتم ریاضی۳، احتمال

تمرین فصل7 ریاضی3

گام به گام ریاضی سه

گام به گام ریاضی3

 

جزوه های سه شنبه هفتم اردیبهشت هزاروچهارصد

حل تمرینات فصل اول حسابان دو، تابع

تمرین فصل1 حسابان2

حل تمرینات فصل دوم حسابان دو، مثلثات

تمرین فصل2 حسابان2

حل تمرینات فصل سوم حسابان دو، حد

تمرین فصل3 حسابان2

حل تمرینات فصل چهارم حسابان دو، مشتق

تمرین فصل4 حسابان2

حل تمرینات فصل پنجم حسابان دو، کاربرد مشتق

تمرین فصل5 حسابان2

گام به گام حسابان دو

گام به گام حسابان2

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

گام به گام: ریاضیات گسسته

گام به گام گسسته

 

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل دوم ریاضیات گسسته: نظریه گراف و مدل سازی

جزوه: فصل2 گسسته  تدریس و تمرین فصل2 تمرین فصل2 گسسته

جزوه های تدریس شنبه چهارم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل سوم ریاضیات گسسته: ترکیبات و شمارش

جزوه: فصل3 گسسته تدریس و تمرین فصل3 تمرین فصل3 گسسته

 

جزوه های تدریس چهارشنبه یکم اردیبهشت هزاروچهارصد

فصل سوم ریاضیات گسسته: ترکیبات و شمارش

جزوه: فصل1 گسسته تدریس و تمرین فصل1 تمرین فصل1 گسسته

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

فصل پنج حسابان یک: حد و پیوستگی

جزوه فصل5 حسابان1    تدریس و تمرین فصل5    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

فصل چهارم حسابان یک: مثلثات

جزوه فصل4 حسابان1    تدریس و تمرین فصل4    تمرین فصل4 حسابان1

 

جزوه های تدریس سه شنبه سی ویکم فروردین هزاروچهارصد

فصل سوم حسابان یک: توابع نمایی و لگاریتمی

جزوه فصل3 حسابان1    تدریس و تمرین فصل3    تمرین فصل3 حسابان1

 

جزوه های تدریس دوشنبه سی ام فروردین هزاروچهارصد

فصل دوم حسابان یک: تابع

جزوه فصل2 حسابان1    تدریس و تمرین فصل2    تمرین فصل2 حسابان1

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و نهم فروردین هزاروچهارصد

تمرین احتمال شرطی

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و هشتم فروردین هزاروچهارصد

شاخصهای پراکندگی    تدریس فصل6 ریاضی2    جزوه: فصل7 ریاضی2

 

جزوه های حسابان یک یازدهم ریاضی

فصل اول یک: جبر و معادله

 جزوه فصل1 حسابان1     تدریس و تمرین فصل1     تمرین فصل1 حسابان1

 

جزوه های تدریس دوشنبه بیست و سوم فروردین هزاروچهارصد

مکان هندسی و دایره    جزوه: قضیه هرون

 

امتحان آنلاین تشریحی حسابان

 آزمون1 حسابان1 ترم1     آزمون2 حسابان1 ترم1     آزمون3 حسابان1 ترم1

 آزمون4 حسابان1 ترم2     آزمون5 حسابان1 ترم2     آزمون6 حسابان1 ترم2

 

جزوه های تدریس یک شنبه بیست و دوم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: آمار توصیفی     حل تمرین پیوستگی     جزوه: انواع متغیر

 

جزوه های تدریس شنبه بیست و یکم فروردین هزاروچهارصد

 جزوه: پیوستگی تابع     جزوه: پیوستگی تابع     پیشامدهای مستقل