فهرست بستن

فیلولائوس

ریاضیدان و فیلسوف یونان باستان که کشف کرد که مبنای گام موسیقی بر اعداد است و می‌توان فاصله‌های هارمونیک را با نسبت‌ های عددی توضیح داد؛ و فکر اولیهٔ نظریهٔ عدد، اساس عالم است را پی ریخت.