فهرست بستن

هیپاسوس

ریاضیدان و فیلسوف یونانی مکتب فیثاغوری بود که با کشف اعداد گنگ، اصول مکتب فیثاغوری را که اعداد (طبیعی) را اساس هرچیز می دانستند، متزلزل کرد. مشهور است که وی را به خاطر این کشف به دریا انداختند.