فهرست بستن

ویدئوهای آموزشی وب سایت

برای مشاهده ویدئوی مورد نظر، روی لینک آن کلیک کنید.

اعجاز اعداد در طبیعت     خلاقیت در محاسبات     کاربرد محاسبات

حل یک مساله     اشکال هندسی     اشکال هندسی

 

برای مشاهده ویدئوی مورد نظر، روی لینک آن کلیک کنید.

قفل های مکانیکی     خطوط موازی و مورب     ساخت دست سازه

آموزش حجم 3     آموزش حجم 2     آموزش حجم 1