فهرست بستن

جزوه های آموزشی

برای استفاده از محتوای الکترونیک، وارد صفحه مورد نظر شوید

تقویم نگاری و معادله سیاله    تقویم نگاری و معادله سیاله

مثلثات و حل تمرین     توابع نمایی    رسم نمودار توابع خاص

جبرتوابع و توابع مرکب     جبرتوابع و ترکیب توابع    جبرتوابع و ترکیب توابع

 

         

         

        

 

         

        

حل معادله گویا -1     حل معادله گویا -2     حل معادله گویا -3

 

حل معادله گنگ -1     برهان خلف -1     برهان خلف -2

         

 

استدلال هندسه یک     حل معادله گویا -3     حل معادله گویا -2

حل معادله گویا - 1     استدلال-هندسه دو     کنکور 99 رشته تجربی

مثال نقض، برهان خلف     جزوه زاویه ظلی     گسسته،قضیه تقسیم

 

دنباله حسابی     گسسته، قضیه تقسیم2     ج38 کنکور مجازی

ویژگیهای قدرمطلق     حل معادله گویا     حل معادله گنگ

آموزش برهان خلف     آموزش برهان خلف۲     استدلال هندسه1

 

نسبت های مثلثاتی     هندسه تحلیلی حسابان1     حل تمرین تالس

تابع و نمودار     مثال نقض و برهان خلف     تابع و نمودار

وارون ماتریس     روابط طولی     فصل1 هندسه1

 

تناسب و قضیه تالس     حل تمرین قدرمطلق     دنباله هندسی

جزوه قضیه تقسیم     جزوه قضیه تقسیم     مثلثات دهم تجربی

تعیین علامت     ج39 کنکور مجازی

 

هم نهشتی     هم نهشتی     قضیه تالس و عکس

رسم مماس بردایره     دترمینان و ماتریس وارون     هم نهشتی

تابع جزء صحیح     روابط طولی در مثلث    تمرین ماتریس

نسبتهای مثلثاتی در صفحه     معادله همنهشتی    معادله همنهشتی