فهرست بستن

ساختار طوایف و شاخه‌های ایل بختیاری

 

تقسیمات قوم بختیاری
با توجه به نمودار سازمانی ایل بختیاری، به دو شاخه هفت‌لنگ و چهارلنگ منشعب می‌گردد، چهارلنگ از ۵ باب یا شعبه و هفت‌لنگ نیز از ۴ باب تشکیل شده‌است .نمودار سازمانی به ترتیب عبارتند از: کنفدراسیون (ایل)، شاخه، باب، طایفه، تیره، تش، اولاد ، کربو ، خانواده .
۱- دورکی باب
دورکی از طوایف زیر تشکیل شده است:
• بابااحمدی – زراسوند – اسیوند – موری – گندلی – آسترکی

بابااحمدی(  از شش تیره تشکیل شده است).
میرحاج (میراج)
کشکی
سراجدین‌وند(برام، کوهی، ادیوی)
احمدفخرالدین
درویش آدینه
کشکی(اولاد سُمال – اولاد بابا – اولاد عرب – اولاد کریم – اولاد کاظم – اولاد میرزاحسین – اولاد شنبه – اولاد القاص – اولاد پنجی،اولاد خداداد)
طایفه آسترکی( از ۹ تیره تشکیل شده است)
• تیره سلار: دو تش :(علیوند،جاوند)
•  تیره بهرامسری: ۹تش :(محمدرضا، تاج دین وند، سهرسهر وند، آدینه ، عیدی ،زیلا، صفر، تش تشمال، تش دوست محمد)
•  تیره خراج:یک تش( حسین)
•  تیره کاهد: سه تش :(پرویز، رفیع ،محمد)
•  تیره دهدار: دو تش:(علیمردان، رمضان)
•  تیره مهمدوند:هشت تش:(ابدال، نامدار،سردار،حسین، پاپا، چراغ،شیخالی،)
• تیره اسه‌وند:سه تش:(خدابخش، اتابک، نجف)
• تیره گاهی‌وند:شش تش:(فرامرز،شمی، قیصر، شیرازی، رهدار، تقی)

• طایفه مختاری (چهاربری): ۸تش:(نامدار،بختیار،نصرالله، غفار، شمس الله، محمدعلی، جانعلی، رسول) : چهاربری در گذشته خود یک طایفه مستقل بود اما در زمان قاجار به دوبخش تقیسم شد .چاربری هفت لنگ و چاربری چهارلنگ . بخش هفت لنگ در کنار طایفه آسترکی هستند

طایفه زراسوند( از ۱۶ تیره تشکیل شده است)
• تیره عبدالخلیل خسروی – تیره احمدخسروی – تیره خدری – تیره خدرسرخ – تیره توشمال – تیره علاسوند – تیره سیف‌الدین‌وند – تیره هیهاوند – تیره کورکور – تیره گرکه – تیره زنبور – تیره ایمری _ تیره میر – تیره یتیم – تیره پیوندی – تیره شهی

طایفه گندلی( از دوازده تیره تشکیل شده است)
بره بی چاست
جلیل وند
ورناصری
صالح بابری
سلطانعلی وند
گوله وند
سبز علی وند
بازی وند
مدول
جمالوند
شهریاروند
تیره خواجه
طایفه اسیوند( از ۶ تیره تشکیل شده است)
• تیره خواجه : تش تاج‌پور – تش فولادی
• تیره پِل: تش پل گپ (یا عالیپور) – تش پل کوچک

• تیره گاودوش( تش هزاریان – تش جهان‌بین – تش حسین‌وند )
•  تیره شهماروند

•  تیره بردین (تش حاجی – تش زردوند -تش شاهرخ‌وند،تش دوست محمد)

طایفه موری( از یازده تش تشکیل شده است)
اسوند
اوروند
قریب گر
الیجه وند
کرتلایی
عیدیوند
بوری
کریم وند
قاسموند
عبده وند
گرداگونی

۲- بهداروند باب

طایفه منجزی
تاج الدین عبدالهی
بولسنی(بوالحسنی)
لَوخرده(لبخورده)
روا
هِلیلی
مال احمدی
لم لَمَی
شیخ بابا زاهد

طایفه بلیوند
جوبریز
شهوند
نیریزوند
شکلک
شیخ میروند
سراج وند
شیخ

طایفه علاالدین وند
برات
قربان
زیلایی

طایفه کیارسی
نورالدین وند
حاجی وند
درویش وند

طایفه گندایی
نادروند
میرگپ
جوانمرد
حیدروند

طایفه تردی
کبود (کوه)
شیرازی
اوستا
ملا
مُروزنی
عالی جمالی
چنگایی
اورک

طایفه حسنکی (اسنکی)
قاید
کلار
کیورون
طایفه دیناشی (دهناشی)
امروند
تهماسب وند
شیرانی
جمالوند
غیبی وند

طایفه للری
یاوری
مادالی
محمدحاجی
خواجه
بندار
فلونی
بهاالدین

طایفه مش مرداسی
جهانگیر
قنبر
چراغ

طایفه فرگنی
حیدر
محمد
رهدار
روزعلی
طایفه جانکی سردسیر (سه دهستانی)
جلیلی
محمودی
ریگی
بارزی
بردبر
سیاسی
شیرانی
فلاردی
شیرازی
میلاسی
خالدی


۳- بابادی باب

طایفه عکاشه

آلونی
جاوی
شهرویی
کلامویی
کله سن
سله چپن
کوشکی
میرزاوند
شهوی
میلاسی
کید
مویی
ونکی
کهو

طایفه نصیر
قاضی
محمدجعفری
احمدی
شیرازی

 

طایفه راکی
قاسم وند
کلاوند
طهماسوند
فردی وند
جاوند
ذوالفقاروند
برجویی
ارزانی وند

طایفه ململی
سمالوند
سله چین
بهلول
لیموچی
کوراوند
صالحوند

طایفه میرقاید(میرکاید)
دوستعلی
سراج الدین
خشنوی
رکان
شیخ بابا روزبان

طایفه مدملی

جانعلی وند
خدادادوند
شامسیروند

طایفه شهنی
تاجدیوند
ارزانی وند
بهادروند
خواجه
شاحسین وند
قنبروند
باروند
شیخوند
کاشانی
بلیل
شیخ
چرم

طایفه آرپناهی
کسدی
بیر
داود کولی
رکدی
خدادادی
پیر تازه

طایفه احمد محمودی

طایفه عالی انور
اولاد (فرامرزخان و جهانگیرخان)
احمد سمالی
حاجی ور
تقی عبدالهی
جلیل
لک ( تیره لک اصالتا از طایفه لک در ملایر و لرستان هستند و به بختیاری کوچیده اند)

طایفه گله
بور
دیله
خواجه
حیدری

طایفه شیخ رباط
اسدی
یوسفی
بهزادی
بارانی
علایی
ویسی
عیدی
طایفه گمار
کپری
اداپا
تودویی
هزار میشی
طایفه پبدنی
سلگون
رمدان
عبدالله

۴- دینارونی باب

طایفه سهید (سعید)

کیمقصودی
کیشمصوری
کی بندری
پاتاوه ای
شاه پیری
حاجی
خداوش
طایفه سرقلی
مهری
تهماسبی
غریبی

مطالب مرتبط با موضوع