فهرست بستن

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۹

دروس عمومی مشترک زبان های خارجی
زبان آلمانی(۳)

روزانه         بزرگسال

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (ارامنه)

روزانه            بزرگسال

زبان فرانسه (۳)

روزانه         بزرگسال

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت زرتشتی)          روزانه           بزرگسال زبان انگلیسی(۳)

روزانه           بزرگسال

 

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت کلیمی)           روزانه            بزرگسال  زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان

روزانه         بزرگسال

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت آشوری)          روزانه            بزرگسال  

ساعت امتحان ۸ صبح
رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
شنبه

۱۳۹۹/۳/۱۷

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

روزانه      بزرگسال

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

روزانه      بزرگسال

ادیان الهی (۳)

اقلیت های دینی

بالای صفحه

ادیان الهی (۳)

اقلیت های دینی

بالای صفحه

 یک شنبه

۱۳۹۹/۳/۱۸

—- —- تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

روزانه     بزرگسال

علوم و معارف قرآنی۳

روزانه     بزرگسال

دو شنبه

۱۳۹۹/۳/۱۹

شیمی (۳)

روزانه    بزرگسال

شیمی (۳)

روزانه   بزرگسال

—- —-
سه شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۰

—- —- سلامت وبهداشت

روزانه     بزرگسال

سلامت وبهداشت

روزانه      بزرگسال

چهارشنبه

۱۳۹۹/۳/۲۱

فارسی (۳)

روزانه    بزرگسال

فارسی (۳)

روزانه     بزرگسال

—- —-
شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۴

—- —- فلسفه (۲)

روزانه     بزرگسال

فلسفه (۲)

روزانه    بزرگسال

یک شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۵

فیزیک (۳)

روزانه     بزرگسال

فیزیک (۳)

روزانه     بزرگسال

—- —-
دو شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۶

—- —- فارسی (۳)

روزانه     بزرگسال

فارسی (۳)

روزانه      بزرگسال

سه شنبه

۱۳۹۹/۳/۲۷

سلامت وبهداشت

روزانه     بزرگسال

سلامت وبهداشت

روزانه      بزرگسال

 شنبه

۱۳۹۹/۳/۳۱

—- —- عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

روزانه     بزرگسال

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

روزانه     بزرگسال

یک شنبه

۱۳۹۹/۴/۱

حسابان (۲)

روزانه     بزرگسال

زیست شناسی (۳)

روزانه     بزرگسال

دو شنبه

۱۳۹۹/۴/۲

—- —- تاریخ (۳)

روزانه     بزرگسال

عربی (۳) (زبان تخصصی رشته )

روزانه     بزرگسال

سه شنبه

۱۳۹۹/۴/۳

عربی ، زبان قرآن (۳)

روزانه     بزرگسال

عربی ، زبان قرآن (۳)

روزانه     بزرگسال

—- —-
چهار شنبه

۱۳۹۹/۴/۴

—- —- ریاضی و آمار (۳)

روزانه     بزرگسال

ریاضی و آمار (۳)

روزانه     بزرگسال

پنج شنبه

۱۳۹۹/۴/۵

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان خارجی (۳)

بالای صفحه

زبان آلمانی ،زبان فرانسه و زبان انگلیسی۳ ناشنوایان زبان آلمانی ،زبان فرانسه و زبان انگلیسی۳ ناشنوایان
شنبه

۱۳۹۹/۴/۷

—- —- زبان خارجی (۳)

روزانه