فهرست بستن

هندسه نتاری و نتایجی از آن

این هندسه شامل اصول وقوع و میان بود و قابلیت انطباق و پیوستگی می باشد.(بدون اصل توازی )

 

نتایج :

قضیه ۱. در هر مثلث مجموع اندازه هر دو زاویه بر حسب درجه از ۱۸۰ درجه کمتر است.

 

قضیه ۲. در هر مثلث مجموع اندازه های هر سه زاویه کمتر یا مساوی ۱۸۰ درجه است .

 

قضیه ۳. در هر مثلث هر زاویه خارجی بزرگتر یا مساوی مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاورش می باشد.

مطالب مرتبط با موضوع