فهرست بستن

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷

ساعت امتحان ۱۰ صبح
     رشته تحصیلی

روز

تاریخ امتحان

ریاضی فیزیک علوم تجربی ادبیات وعلوم انسانی علوم و معارف اسلامی
 شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

بالای صفحه

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

بالای صفحه

تعلیمات دینی (۳)

(دینی،اخلاق وقرآن)

 

علوم و معارف قرآنی (۳)
دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۳

حسابان (۲) زیست شناسی (۳) فلسفه (۲) فلسفه (۲)
چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۵

فیزیک (۳) فیزیک (۳) ریاضی و آمار (۳) ریاضی و آمار (۳)
شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۸

ریاضیات گسسته ریاضی (۳) تاریخ (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

یک شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۹

فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳) فارسی (۳)
دوشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

علوم اجتماعی علوم اجتماعی جامعه شناسی (۳) احکام (۳)
چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۲

زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳) زبان خارجی (۳)
شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۵

شیمی (۳) شیمی (۳) عربی (۳)

(زبان تخصصی رشته )

تاریخ (۳)

( تخصصی رشته )

یک شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عربی ، زبان قرآن (۳) عربی ، زبان قرآن (۳) جغرافیا (۳) اصول عقاید (۳)
دو شنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۷

سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت سلامت وبهداشت
چهارشنبه

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

هندسه (۳) علوم و فنون ادبی (۳) علوم و فنون ادبی (۳)
دروس عمومی مشترک زبان های خارجی
 تعلیمات دینی۳ (دینی ، اخلاق ،قرآن )  (شیعیان) زبان آلمانی(۳)
زبان فرانسه (۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(ارامنه) زبان انگلیسی(۳)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت زرتشتی)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت کلیمی)
تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(اقلیت آشوری)

 

مطالب مرتبط با موضوع

دیدگاهتان را بنویسید