فهرست بستن

شجره نامه قوم لر و ایل بختیاری

در خصوص ایلات ،طوایف ، تیره ها و خاندان های مختلف قوم لر منابع مختلف از کتاب های قدیمی تاریخی تا آخرین چاپ و نشر با کیفیت ممتاز امروزی آن و همچنین شبکه ها و سایت ها و کانال های اینترنتی داخلی و خارجی ،نوشته و گفته اند ،متاسفانه برخی از این منابع که مکررا نیز مورد استناد واقع میشوند دارای اشتباهاتی اند و تصحیح و بروزرسانی هم نمیشوند ،وبه همان شکل باقی میمانند.وهیچ مرجعی نیز برای رفع نقص و یکدست سازی و تکمیل این اطلاعات وجود ندارد .شاید روزی یک همایش سراسری و یا کنگره قومی برگزار شودو در سرفصل های برنامه اش چنین تجمیع و بروز رسانی را به گنجاند .این ویلاگ تلاش داردبا مراجعه به منابع موجوداعم از کتاب های تاریخی و فضای مجازی ،یک فالب کلی ارائه دهد که شاید از اشتباهات موجود کم کند و در همین جا از خوانندگان مطالب خواهش میشود نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را منعکس سازند . گرچه سعی براین بوده که این فالب شجره قوم لر را بیان کند ،اما خود به خود  و با توجه به اطلاعات موجود ،عمدتا به شجره نامه ایل بختیاری پرداخته شده است .

ساختار اجتماعی ایل بختیاری به صورت امروزی اش پیشینه ای چند صد ساله دارد و تغییر شکل چندانی نیافته ، اما طی چند دهه گذشته به تعدادتیره های طوایف آن افزوده شده است . به عنوان مثال طایفه بابادی هفت لنگ که تا قبل از دهه ۴۰ خورشیدی متشکل از حدود سی تیره بوده ، امروز نزدیک به ۱۲۰ تیره است و طایفه ایسوند  چهارلنگ که در همان زمان    ۷   تیره بوده امروز  نزدیک به   ۳۰  تیره را شامل میشود . ساختار و نمودار اجتماعی دیرینه ایل بختیاری که بر اساس آن ، ایل به دو شاخه چهار و هفت تقسیم می شود عبارت  است از هرشاخه از چند باب ، هر باب از چند طایفه ، هر طایفه از چند تیره ، هرتیره از چند تش ، هرتش از چند اولاد و هر اولاد از چندین خانوارکه کوچکترین بخش در این تقسیم بندی را شکل میدهد .علیقلی خان سردار اسعدبختیاری در فصل ۷ کتاب تاریخ بختیاری در باب جغرافیا و تاریخ بختیاری  بسیار ساده و مختصر “آنچه را در خاک خوزستان اراضی مسطح و صحاری است اراضی عربستان یاخوزستان  و آنچه را ماهور و جبال است خاک بختیاری ” محسوب فرموده اندو بختیاری را نیز دو قسم هفت لنگ و چهارلنگ خوانده اند که چهار تیره هفت لنگ را : “دورکی ، بابادی ،بختیاروند ،و دینارانی ” و چهار تیره چهارلنگ : “محمدصالح ، موگویی ، کیومرثی ،و میموند “برشمرده اند . البته در چاپ های اخیرتر این کتاب و احتمالا توسط آقای جواد صیفی نژاد و یا آقای جمشید کیان ، در پایان کتاب در بخش ضمائم از صفحه ۶۱۷ آن ۵ صفحه به شجره نامه کامل ایل بختیاری اختصاص یافته است .و در تنظیم این مطلب به آن ۵ صفحه از کتاب تاریخ بختیاری استناد شده است .

برخی منابع ساختار اجتماعی  قوم لر را به صورت زیر آورده اند :

۱- ایل بختیاری       ۲- لرپشتکوه        ۳- لر پیشکوه         ۴- لرممسنی         ۵- لر کهگیلویه

۱-      ایل بختیاری :

۱-۱-شاخه   هفت لنگ ایل  بختیاری  :باب  بابادی –باب دورکی – باب  بهداروند – باب  دینارون

۱-۲-شاخه چهار لنگ ایل بختیاری:باب کیارسی – باب  محمودصالح- باب میوند- باب  زلقی – باب موگوئی

۲- لر پشتکوه :

فیلی – بیرانوند – جودکی – حسنوند – دیناروند-شاهان-مهلکی-کرد-چنج ستون-ماندنی-لات ،دوشیوند-.علیوند

حسنوند “شامل طایفه اسکندری-طایفه خدایی-طایفه کاکاوند-طایفه می فر-طایفه بسطام-طایفه دوله شه”

مرکز سکونت این ایلات در استان لرستان میباشد .

۳- لر پیشکوه :

لر باجلان-  لر یاراحمدی  – لر سگوند – لریاراحمدی- لک – دالوند-سگوند

هلیلانی: عثمانوند-جلالوند-داجیوند-بالاوند-سرخامری

لک: سلسه- دلفان -حسنوند-کولیوند-یوسفوند-کاکاوند-آلیوند-ممیوند-بیژنوند-جاداری-ریئساوند

لربالاگریوه – لرعمله کوشکی – زیودار- امرائی- میرآخور- قاطرچی- غلام- معتمد – روله – ژکژک

 مرکز سکونت این ایلات در شهرستانهای بروجرد وخرم آباد وحومه میباشد ، حکومت لر پیشکوه با خوانین باجلان بوده است

۴- لر ممسنی :لرهای ممسنی که در تقسیمات ایلی ، ایل ممسنی راتشکیل داده خود شاخه ای از لر بزرگ بشمار میروند که چهار شعبه بزرگ شکل یافته است .

جاوید – رستم – دشمن زیاری –  تکش – (توضیح اینکه از حدود دوقرن پیش عده ای از اولاد میرزا علی از طایفه ممصالح در آن منطقه سکونت دارند.)

مرکز سکونت لر ممسنی در کهگیلویه وبویراحمد میباشد.ازمشاهیر لر ممسنی میتوان از ولی خان ممسنی نام برد. که در زمان حکومت محمد تقی خان چهارلنگ بوده واز متحدان وی بشمار میرفت…..

۵-لرکهگیلویه

استان گهکیلویه وبویراحمد استان وسیعی است که در پهنه آن ایلات بزرگ گهکیلویه ای سکونت دارند .اینان تاریخی بس کهن دارند که به زمان ایلامیان بازمیگردد <اثاری مهم اززمانهای قدیم در این استان وسیع نهفته است .که جنگجویان و سواران بنام بویر احمدی  نشانه مردان بزرگ این سرزمین هستند. ایلات ساکن دراین استان عبارتنداز:

بویراحمد ی- طیبی – بهمئی – چرام – بابوئی-یاراحمدی-  ….

مرکز سکونت این ایلات در استان کهگیلویه وبویراحمد میباشد ، شهرستان یاسوج میباشد وهمچنین شهرستان یاسوج وحومه آن .

                                                       ***

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

ساختار اجتماعی و شجره قوم لربر اساس  منابع دیگر  :

۱-لر بزرگ : ۱-ایل بختیاری ۲-طایفه شبانکاره  ۳-طوایف کهکیلویه   ۴-طوایف ممسنی   

    ۲ – لر کوچک  ۱-ایل پاپی  ۲-ایل چگینی – ۳-ایل درک وند  ۴-طوایف لک  ۵- طوایف مستقل  

لربزرگ :ایل بختیاری : ۱-شاخه هفت لنگ   ۲- شاخه چهار لنگ

 

ایل هفت لنگ متشکل از طوایف زیر است :.۱

–    ۱-باب   بابادی (باوادی)       ۲- باب دورکی      ۳- باب بهداروند(بختیاروند)            ۴ – باب  دیناران (دینارونی)       

باب بابادی عبارت است از طوایف :      :

–   ۱-عالی انور ۲- عکاشه ۳- مالملی ۴- شهنی ۵- برجوئی ۶- گمار ۷- نصیر ۸- مدملیل ۹-گله ۱۰- پیبدنی ۱۱- احمد مهمدی ۱۲- شیخ رباط ۱۳- خواجه ۱۴- چهاربری ۱۵- عالی محمودی ۱۶ نوروزی ۱۷- سرقلی ۱۸-بویری ۱۹ –کورکور۲۰-مشایخ البرز

طایفه بابادی عالی انور: از شعب یاتیره های زیر شکل گرفته ::

–                                                                                                                                                                         ۱-اولاد : شامل اولاد فرامرزخان اولاد خسروخان و اولادجهانگیرخان

–      ۲-حاجیور: غیبی –محمدحسین –بدر- نجف- محمد یوسف

–      ۳-احمد سمالی: احمد – سلیمان- جاور- علی اودولی- احمد سه ره –تازی  

–      ۴-جلیل : فرهادی روزبهان – خسروی 

–      ۵-تقی عبداللهی: میربابادی(مهربابادی)- مهریپور- حبیبی –امانی -گودرزی

–     ۶-میرقائد : سراج الدین وند- شیخ روزبهان –خوشنوی-دوستیلی-دیدار -رکان- رهزا

       ۷-لک : عسکروند – بهاروند- ساتیار وند   

محل سکونت طایفه عالی انور سردسیرات در:چم در-قلعه تک -قاسم آباد-احمد آباد–خسروآب-چلگرد-سرخ کوه-سوراخ گرلگ-ده نو-گره کوشک-نیاکان- میان دودان- دارکان –شیخ عالی خون-آب بختان-شورآب- که در منطقه چهار محال وبختیاری میباشند.

گرمسیرات طایفه عالی انور در: چلبار-خراج- صلواتی- جازستون شه- طاهرآباد-آبژدان-خارکله- بدر آباد-ندیدونه- سرکمری-دره بوری-سرشاه- طراز حرکش-آب فی یک-هرتی- آرپناه – گریوه –انبار اسپید –سکونت دارند که در خوزستان میباشند.

    ۲-بابادی عکاشه : از تیره ها وملحقات زیر شکل گرفته اند که محل سکونت اکثریت اینان در بخش خانمیرزا از شهرستان لردگان می باشند

-تیره خدر : اولاد اسکندر خان عکاشه – تیره موئی- تیره کلا –تیره آلونی –تیره شهروئی –تیره کربلائی حسن – تیره کوشکی – تیره دینار عالی

ملحقات تیره های فوق عبارتند از : جاوی – میرزاوند –کاشهوئی –کیدونکی – که محل سکونت آنان در دوراهان ،گرد بیشه ، تا منطقه خانمیرزا میباشد. تیره های جافروند – شوسی وند- طبا طبائی –خدروند –تبرکی وند –قنبروند – گرماوند – که محل سکونت آنان در خانمیرزا ، شاه قریه میباشند.

 ۳-طایفه مالملی :   

منشعب از تیره ها وخانواده های ذیل میباشد: ۱- اولاد۲- کوراوند ۳– لیموچی۴ – سله چین ۵–اولیشی۶- دویت عرب ۷–حلوائی۸ –نظروند ۹–صفروند –(صالح کور) ۱۰– مشایخ البرز اولاد : ازسه خانواده تشکیل شده اند : اولاد آشهریارخان ،اولاد آمحمدعلی خان –اولاد آعلی صالح خا ن-

   ۱-اولاد آمحمد علیخان شامل خانواده های : آعبده خلیل خان- آملاآقاسی – آکلبعلی – آمراد خان – آکوچک – آسلطانعلی – آخونعلی- آملادرویش- آخدارحم

۲-   ۲-کوراوند : از(تش)یا خانواده های ذیل تشکیل شده اند : علی شهوند – اولاد زمان –جافر مقصودی- سلیمانوند- امیدوند –مهدی -کوشار

– علی شهوند: ۱- اولاد برخوردار ۲–اولاد مولی یا امینی ها۳– اولاد شکر یا فرخه زار ۴–اولاد معنا یا القاس

–   اولاد زمان : اولاد گنجعلی – اولاد ملا رجبعلی

– جافر مقصودی :

– سلیمانوند : اولاد قربانعلی– اولاد رضا- اولاد مشهدی داود- اولاد ملا امامقلی

– امیدوند : اولاد کربلائی طاهر- اولاد کربلائی قربانعلی –اولاد نوروز- اولاد شاه مصیر

– مهدی : اولاد علیمردان – اولاد رضاقلی

– کوشار : اولاد چراغ –اولاد شاهی – اولاد شاهمراد

–  ۳-لیموچی(لمورچی ) : از خانواده های ذیل تشکیل شده : باچی – بنیادوند –لیموچی تارازی (اولادرضا- اولاد عباس- اولاد صفر – اولاد نجف نصیری

–   ۴-سله چین : مدبهدار –گاهی – سمالوند- اوستا –بهلول 

    ۵-اولیشی : اولاد فردین – اولاد عیدی –اولاد شنبه –اولاد ششی

–   ۶-دویت عرب : اولاد مسیح –اولاد نصیر –اولاد کویر

–   ۷-حلوائی -۸-نطر وند ۹- صفر وند     

محل سکونت طایفه مالملی گرمسیرات درخوزستان شهرستان ایذه و حومه غربی آن بخش ایوه و مسجدسلیمان ساکن هستند و سردسیرات این طایفه در استان چهارمحال بختیاری بیرگان- یاورآباد- بیدکل- امیدآباد – اسپیدانه –کوه کلک ساکن میباشند .

 ۴-طایفه شهنی     –

 خواجه – ارزونی وند – شاهسوند – چرم – بلیل – شیخ وند –  بهادروند –تاژدین وند – قنبروند – کاشانی – شیخ

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در شلا ودشت گل از بخشهای شهرستان مسجد سلیمان وحومه وسردسیرات بخش بیرگان از مناطق استان چهارمحال وبختیاری ساکن میباشند .

 ۵-طایفه نصیر    

 شامل تیره های تیره قاضی – تیره شیرازی – تیره محمد جعفری- تیره احمدی

 ۶-طایفه برجوئی  

فردینوند- کلاوند- طهماسبی – ذوالفقاروند –قاسم وند –ارزونی وند

   ۷- طایفه گله  –

گله بالا – اولاد آحسین –اولاد سهراب- اولاد خواجه قولی- اولاد نصیر- تیره کلهر- تمبرسنی – باقروند –شهوند – جمال وند- خونیار- لیرآیی- اولاد – ذیله – باقری

 ۸-طایفه گمار   

   ۹-طایفه مدملیل  –

 خانعلی وند- خداداد وند- شامصیری

 طایفه آرپناهی : کییدی – پیر -پیرتازه ای – رکدی – دوتیکوئی – خدادادوند .

    ۱۰-طایفه پیبدنی

 شلگو – سلجوقی – عبدالله خان – ریه دان –

  ۱۱-طایفه احمد مهمدی

     ۱۲-طایفه شیخ رباط

 اسدی- بهزادی –علایی –ولی وند – بارانی – بادآورد – ویسی –

    ۱۳-طایفه خواجه

       ۱۴-طایفه چهار بری

    ۱۵-طایفه عالی محمودی : ۱- علیمردان خانی   ۲- مهرعلیخانی 

–   ۱-علیمردان خانی : علیرضا وند- لک – نجف سنی – قیصروند- عالی نقدعلی – صالح وند

–    ۲-مهرعلیخانی: فضلعلی وند(فرضلیوند)- شهولی – قریشوند – حاتم وند – شیخ عالیوند – تاجمیرعالی – احمد میراجی  – ملا مرادی – شیخ دورائی

     ۱۶-طایفه نوروزی

 بامیروند – کمالوند – سیف الدین وند – یارعلی وند  -ابراهیم وند  -غلام وند- خورشید وند –

   ۱۷-طایفه سرقلی

طهماسبی – گدایی – گاویار – زیلائی – قاسمی – مهری – غریبی

   ۱۸-طایفه بویری : حسن خانی – شیخمیری- آقا خانی – ملا بابا – غلاموند- گلالی – کاظم نادری(بویرسوسن)- اولاد حاجی – اولاد محمد

طایفه کورکور   ۱۹-

 به دوتیره منشعب میگردند که این تیره ها شامل چندین کربو میباشند.   ۱ – شاهسوند   ۲ –کورکور

محل سکونت طوایف عالی محمودی و نوروزی و سرقلی و بویری وکورکور گرمسیرات در شهرستان ایذه وحومه های آن : کول فره – اژگیل- گنچشگیر –سوسن – راسفند – میانگران علیا وسفلی- خنگ اژدر ۱و۲ – دهنو – نوترکی-  پشت پیان- برد زیتک- بادامزار- تاکوتر – شمی- تخت کاشان- کاشکلی-

و سردسیرات این طوایف در استان چهارمحال وبختیاری شهرستان اردل در دیناران وحومه میباشند .

۲-طایفه  دورکی عبارت است از :

زراسوند –آسترکی – اسیوند – بابااحمدی(بامدی) –  گندلی (قندعلی) – موری – طایفه عرب کمری 

طایفه زراسوند : طایفه زراسوند به دو شعبه منشعب میگردد .

  ایهاوند

اولاد جعفرقلی خان – احمد خسروی – الاسوند – ایها – توشمال – شهو – میر – زنبور – ایمری – پیوندی – میرزا – یتیم – عمله جات – چغاخورنشین

  کورکور

خدرسرخ – خدری – گرگه پیر – باپیر – سیف الله وند

طایفه آسترکی :

 بهرامسیری – سرلک – چهار بری – گاهی وند – مختاروند– اسدوند – گاوشه – توشمال – خراج – بلغایی – دهدار – گیلانی – مهمدوند

بهرامسیری : (زیلاوند – دوست محمدوند- محمدرضاوند- صفروند –سرسر – محمدوند – سرلک – بهرامسیری –رضایی- سلطانی – حبیبی – طغیانی- اسدی – عبداللهی – بهرامی 

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در استان خوزستان مسجد سلیمان  وحومه ، لهبهری ، کوه شه ، قلعه مدرسه ، کلخنگک ، وسردسیرات در چغاخور وسید گون میباشد .

ضمناً گرمسیرات آسترکی چهار لنگ نشین (الیگودرز) در بنه وار زلکی ، بوم دوو ، چهاربیشه ، گله پری ، نفت سفید ،موز، دیگوله ، گله امیری ،تمی ، بنه ادب و سردسیرات آنان درالیگودرز حومه بربرود شرقی و حومه شهرستان فریدون شهر به طرف الیگودرز کهریزسرخ ،ززوم ، چاله ، کیچه ، ایوز، زرشک ، دار اسپید ، کمری ، هوه ، چالغو ، دره بادام ،خسروبکی، مکدین ، آبگرمک سفلی وعلیا ، گل گله،  میباشند .

طایفه اسیوند :

 شهماروند – پل – بردین وند – خواجه وند – گاودوش – شاهرخ وند –

  طایفه بابااحمدی (بامدی)

 کشکی  -برام – سراج الدین وند – درویش آدینه – انفردینی – شیخ- القاس- شنبه – ادیوی- کوهی – میرحاج – میرزاحسین – اولادکاظم- اولاد محمدرضا – اولاد کریم – اولاد عرب – اولادشنبه –اولاد باوا – اولاد سمال- اولاد خداداد –

طایفه گندلی (قندعلی)

سلطانعلی- خلیل وند (حلیل وند) – ورناصری – جلیل – بره بیچاست (بارانی) – صالح بهادری_ سبزعلی وند –  مدولی – خواجه وند –گوله وند – بازی وند – شهرباروند  – صالح نوری – جمالوند – اسدوند

طایفه موری : علیجان وند – اسدوند – غریبگر – گرطلائی – بابائی(موری) – کریم وند – محمدوند – گورداگوئی – اورند –     قاسمعلی – عیدی وند – عبده وند – بوری (محمدی) – خدری(غریب وند–

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در منطقه موری ،مسجدسلیمان وحومه ، شیمبار ، چلو ،سوسن سرخاب ، اوزه ،اندیکا، کوه شه ،و سردسیرات در استان چهارمحال بختیاری بخش بازفت (بازفت بالا ودهون) میباشد .

یادآوری میشود که محل سکونت ایل دورکی گرمسیرات در مسجدسلیمان ، ایذه ، اندیکا، … وسردسیرات در استان چهار محال بختیاری چغاخور، اردل ، جونقان، شلمزار ، زوردگان ، زوردگان ، سفیددشت میباشد.

طایفه عرب کمری :وابسته به ایل دورکی

 اولاد علی بک – اولاد علی مدد – رشیدیها

اولاد علی بک:بوستانی – کلانتری- عسکری – کمالی – براتی – کنگرپز – یحیی –ابو حنفر ( شمسی – چراغی – بهرامی  )

محل سکونت این طایفه که وابسته به ایل دورکی بوده اند گرمسیرات درشهرستان ایذه وحومه آن مرغا وسردسیرات در چهار محال وبختیاری میباشد .

–   ۳-طایفه  بهداروند عبارت است از :

علاءالدین وند – عجمی – منجزی – عالی جمالی – گندائی- دهناشی –کشکی – استکی – بلیوند – فرگنی – بختیاروند – للری – شیخ احمد بلد –سرخابی – برام عالی – تردی – پیر برکه – تکی – تش مرداسی – کیارسی – لرزنی –  مقام زکی-مازه پهن -هارونی – 

در مجموع محل سکونت این ایل گرمسیرات در مسجدسلیمان و حومه ، اندیکا، شوشتر ، ایذه ، و سردسیرات در استان چهار محال وبختیاری (بیرگان ، اوجه بغار) میباشد .

علاء الدین وند : خوانین بهداروند با ایشان بوده است واز مشاهیر خوانین بهداروند در طول تاریخ بختیاری اسدخان بهداروند و فرزندش جعفرقلی خان بوده اند که اسدخان در زمان حکومت فتحعلیشاه قاجار دم از استقلال میزند …..ولی در آخر عمر در شیراز دارفانی را وداع میگوید . ودر ادبیات بختیاری به “شاه اسد ” معروف است . تیره های آن عبارتند از :

طایفه عجمی :

طایفه منجزی : منشعب از تیره های : لوخرده – مال احمدی – تاج نادلائی – روباه (روا) – بلسنی – نیم بنیچه ای – پلنگ – تاژدین عبداللهی – لملمی – ملامری

معروف ترین فرد طایفه منجزی در طول تاریخ نامدارخان منجزی بوده که ناجوان مردانه بدست جعفرقلی خان بهداروند کشته میشود واز نوادگان ایشان اعبالحسن منجزی را میتوان نام برد وآحسنی حسینی هم ازکلانتران این طایفه بوده .

طایفه عالی جمالی : بردی – برام عالی – جمالوند – گندعلی وند – عیسی وند – شیط – کوه کن – شهلانی – چنگائی

خوانین عالی جمالی در بختیاری محترم به شمار میرفتند و شایان ذکر است که مادر ایلخان بزرگ بختیاری حسینقلی خان و مادر آنصرالله خان مرادی ازتیره اولاد مالملی از این طایفه میباشند .

طایفه گندائی : نادروند  – میرگپ وند – جوانمرد – اسدوند – کورکور – حیدروند –

طایفه دهناشی : مهدیپور – خدابخشی  – غیبی – عسگری – کریمی – حبیبی – نوروزی

طایفه استکی : کاهد – کیوری – گورنو – کلار

طایفه تردی : شیرازی – ملا –کمبور – گهار  -مهمد اووکی – اورک

طایفه بلیوند: جوبریز – سراجوند – جرعه – شیخ میروند

طایفه فرگنی : اولاد محمد – اولاد حسین – رهدار عیدی – اولاد روزعلی – اولاد علی صالح – اولاد معصوم

طایفه کیارسی : سوری وند – حاجی وند –

طایفه مش مرداسی : گردگرد – توشمال – قاسمی –

طایفه للری : باروری – بندارو جیلاوند – محمد حاجی – تاسلو –بلیطی – خاجه – بلوئی – مادالو

طایفه برام عالی :

طایفه شیخ احمد بلد :

طایفه سرخابی :

طایفه کشکی :

جانکی سردسیر ۷لنگ:معموری – خلیلی -ریگی – شیاسی – سوتک – برو بر – بارزی – هلوسعد-بوگر

–    ۴- طایفه دیناران منشعب از طوایف ذیل میباشد

–     اورک – ۲- سهید (سعید ) ۳– شالو ۴– گوروئی

طایفه اورک : از تیره های زیر شکل گرفته : اولاد حاجعلی – لجمیراورک – کی شیخعالی – چهار بنیچه – ممسنی – هلوسعد ( هلی صاد ) –زنگی – غلام –غریبی- جلالی – قلعه سردی – موزرمی – خواجه (خواجوی) – زندی – قنبری – درویش- ورناصری – سادات شهپیر – گل بامکی – خدابخشی – گوزلکی – ناصری- شیران (لپرشیران) – مشایخ چهل تنان – باطولی – کاوندی

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات وسردسیرات درشهرستان ایذه وحومه  قلعه سرد ، رکعت ، سادات حسینی ، گل شور ، گندمکار ، سرصحرای خواجه ور، دنباله رود کارون، موزرم ، رمه چر ، رکا، بارانگرد،

طایفه سهید (سهید) : کی مقصودی – کی باندری – کی شمس الدین – کی منصوری – شهپری – سرملی – پاتوی – احمد بانگو –  خدابخشی  – حجی

محل سکونت گرمسیرات این طایفه در شهرستان ایذه وحومه سه راه سعیدی ، اب نیک، پاتوفالح، درب فالح، شعله دان ، فالح ، سراک بالا وپایین ، دلی ، علی آب ، چاه جاز ، مورد، چشمه خاتون، ناشلیل ، زنگو ، تخت مرداس ، باریون، جنگه ، چال اوزا، پل اودوغ، کارنج ، اردوت ، آب بید ، پلم و سردسیرات این طایفه در استان چهار محال وبختیاری بخش دیناران میباشد .

طایفه شالو : سیفی الدین وند – محمدآقا –مرادی – حیدری – کاووسی – چهار تنگی  -شیرازی  -میوند – لوک – اسمو محمدی  – کی طاهر – براتی – شاهونی – الفاتی

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در شهرستان ایذه وحومه  رکعت ، باجول ، چهار ده ، چهار تنگ علیا وسفلی ، پرچستان اورک وشالو، بیدزرد ، کلمت ، رکعت ، چلکی ، کلرکنون ، سرتنگ قاف ، بلوطک ، گویله ، نعل کنان ،موردغفار ، و سردسیرات این طایفه در استان چهار محال وبختیاری بخش سید گون میباشند .

طایفه گوروئی : عیسی وند – الماسی –پینه – سیری بیری – محمدشاه حسینی(شومسنی)

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در شهرستان ایذه وحومه آن (پرچستان ، شبکوری ، بردمیل ، حاجیان ، پا ره سوسن ، گلال ، شیمن فالح، تخت کبود آسماری ، تلخاب ، پنتی ، نان انگان ، دیمه ، کفت گله ، سی سنبل دان ، وسردسیرات این طایفه دردیناران از بخشهای استان چهارمحال وبختیاری است

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

ایل چهارلنگ متشکل از ۵ باب زیر است :

 

۱-چهار لنگ محمود صالح (مم صالح) ۲– چهارلنگ کیانرسی (کیان ارثی) ۳ – چهارلنگ میوند (ممیوند)۴- چهارلنگ زلکی (زلقی) ۵- چهار لنگ موگویی

–    ۱-چهار لنگ محمود صالح : متشکل  از طوایف ذیل میباشد .

   موزائی (ممزائی) – آل داود – آر پناهی – اورش – مم جلالی – کاقلی – عادکار – قلی –استاد

موزائی – تیره های مومزایی  عبارت است  از : خلیل –نساروند – دویروند – فر قوند – داودوند -جمالوند- خون باوا –چهار پره – دریالائی – بدرفته- گوروئی – موزرمنی – اورک باوا- هارونی – گشول –دودانگه –دره بالائی – شیخ برون عالی – برون- تمبی-مومدجسنی –کوتکی –گشول –لیوسی -ایسپره

محل سکونت اکثریت این ایل گرمسیرات در خوزستان مسجدسلیمان و سردسیرات درشهرستان فریدون شهر وحومه ان به سمت استان چهار محال وبختیاری میباشند.

ند.  علی قلی خان پدر علیمردان خان بختیاری از مردان بنام این ایل بود .

–   ۲-چهار لنگ کیارسی (کیان ارثی) : متشکل  از طوایف ذیل میشود- .

هرکل – باباجعفری -مکوندی – جانکی *- پوستین به کول – گل گیری – عالی جعفری – غریب وند- گیشتل – سندلی – ریش گشاش – گریجه – سیلان – اسفرین – بوربورون- ورمحمید – استکی – عاشوروند – علی وند – – شیخ – سوهونی ( کهیش ، باورصاد ، حموله )- گل گیری 

طایفه (ایل) جانکی* گرمسیر نشین منشعب از  تیره های ذیل میگردد.

زنگنه – گراوند – هیهاوند – بلواسی (ابوالعباس) – ممبینی – کرد زنگنه ( گردون ) – آل خورشیدی – کهوایی

 طایفه مکوندی * چهار لنگ باب منشعب از :

کایدان – بلغارس – لک – تاتائی –کین بور – کلهر – کاروائی(گرائی)- دشمن زیاری – کاداد آئی – چهار بنیچه

محل سکونت این طوایف گرمسیرات درخوزستان شهرستان باغملک وکلیه بخشها و توابع آن ، هفت کل وحومه

چهارلنگ سوهونی کیارسی به شرح ذیل میباشند :

-کهیش (سوهونی) : کلو – تاته – زوتی استرم – شوکوهی – استاژدین – جمالدین –کاید – صالحوند – دوگوئی – اولاد رمضان – جویریز- اصخدری

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات در شهرستان مسجدسلیمان وحومه وسردسیرات در استان چهار ومحال وبختیاری میباشند.

-باور صاد (سوهونی ) : تالپاوند- خواجه – گنجعلیوند – شنگی – ور محمود –متروک – کورکور – شامی – کرشهی –

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات در نصرآباد، باغ عبد شاه ،باغ چشمه علی ، بردسرغلیان، تلخاب ،تنگ مو  ، چدرخت، وحومه مسجدسلیمان وسردسیرات در استان چهار محال و بختیاری میباشند .

-حموله ( سوهونی ) : تیزگرد – اردش غریب – ورمهمدی – شیخ – شیخ فقیر- شیخ ور اور

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات در مسجدسلیمان و حومه وسردسیرات در استان چهارمحال وبختیاری در بخش شهرستان چلگرد روستای دیمه میباشند .

جانکی سردسیر نشین ساکن شهرستان لردگان :

جلیلی – معموری ایل جانکی سردسیر نشین که در شهرستان لردگان ساکن میباشند و از طوایف ذیل تشکیل شده اند .

– ریگی –بارزی –بربر – هلوسعد – شاسی- سرتک – بوکر –

لردگان از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری میباشد که از لحاظ مرز جغرافیایی ازجنوب با استان کهگیلویه واز غرب با خوزستان (شهرستان ایذه ) همسایگی دارد اکثریت جمعیت این شهر را ایل جانکی تشکیل داده اند .و ازبخشهای بزرگ این شهرستان میتوان بخش خانمیرزا را نام برد که جمعیت این بخش رانیز تیره های وابسته به طایفه بابادی عکاشه تشکیل داد ه اند .

– از خوانین ایل چهار لنگ کیارسی میتوان از محمدتقی خان وعلی نقی خان را نام برد که محمدتقی خان در زمان قاجار زمان حکومت فتحعلیشاه قاجار علیه حکومت طغیان کرده وهمچنین جنوب کشور را تا حدود بندر بوشهر تصرف میکند ودم از استقلال میزند که سرانجام بسال ۱۲۵۸ ه.ق محمدتقی خان دستگیر و به تهران برده می شود و در سال ۱۲۶۸ ه.ق در حبس در تهران دارفانی را وداع میگوید وی در اشعار بختیاری به “شاه تقی ” معروف است . ضمناً قلعه بزرگ وتاریخی که در شهرستان قلعه تل بجای مانده مربوط به دوره حکومت این خوانین بزرگ میباشد .

–  ۳- چهارلنگ میوند (ممی وند ) : چهارلنگ میوند متشکل از طوایف ذیل میباشد .

  ۱-بساک (بسحاق)   ۲-پولادوند        ۳-ایسوند(عیسوند)          ۴-ابدال وند (عبدالوند)           ۵ – حاجی وند- ۶-سالاروند (هیودی)

  ۱-طایفه عبدالوند 

 کوشاری – بیرانوند – جهانگیروند – خواجه چراغی –  جمالی – باورسی  – زیدقائد – هیل هیل – دهقانی- ماهروئی – درویش – توئی -زرین چغایی- ده قاضی – چکان

محل سکونت سردسیرات در شهرستان الیگودرز وحومه -شول آباد -گله وند- ده اسپید- کهنه سرخ -عزیز آباد- کمندون- حاجی آباد- دهنو عالی محمودی- چشمه سلطان- دولت آباد -دره تخت دورود- وگرمسیرات در استان خوزستان ساکن میباشند .

 ۲-طایفه بساک (بسحاق  )  

 ملک محمودی – جلیل وند – گرگیوند – آدینه وند – خانه قائدشهریسوند – خانه صلاتین – میرزاوند (میزه وند ) – اتابک – غیاثوند – بری – کردی – جمشید وند –تودوئی – آلیگر

ملک محمودی : (درویشی – تاجدیوند – کاظم اصلانی )

بزی : ( کریوند- شیخ میر- صوفی – اتابکی – احمدفرد – محمدباقری )

  ۳-طایفه پولادوند

هیودی – سالاروند – خانه جمالی – خانه قائد-فرخی – گراوند

محل سکونت سردسیرات در شهرستان دورود وحومه والیگودرز وحومه :-ده اسپید- کهنه سرخ -تاسل -عزیز آیاد- کمندون- دره تخت – پاجه لک- شول آباد-کیرو وگرمسیرات در استان خوزستان ساکن هستند.

  ۴-طایفه عیسوند : اداوی -باوا(بابا)-جافروند-جان جان-چناری-خان- دعاوی -دهدار-سادات کلاه سیاه(کلاه شیر)-سرلک -شاهون (فرخ شاهون)-شاودی وند -طهماسبوند- علیرضاوند – کیروی -گیلاوند -گمار- گوروی- مرادوند- ممقلی وند -ورگی – هیوند

محل سکونت سردسیرات در شهرستان الیگودرز وحومه ،خاک به تیه(اتناکیه)- گیلان (گیلون) – شاه آباد -بدرآباد – قالی کوه و آلی کوه وگرمسیرات در استان خوزستان ساکن میباشند .

۵-طایفه حاجی وند : غالبی– الیاسی  -کرپی – تات خیری-هیل هیل – زیدقائد-چکان-ده قاضی

محل سکونت سردسیرات در شهرستان دورود وحومه والیلگودرز وحومه آن: منطقه شول آباد -وگرمسیرات دراستان خوزستان ساکن میباشن

۶-سالاروند :کاهدوند- خواجه –درویش – شاهون –مداوور –سیری – حیدروند – میر – لمیسی – محل سکونت سردسیری سالاروندها در شرق لرستان شهرهای دورود ،شول آبا ، ازناو الیگودرزو محل سکونت گرمسیری آنان خوزستان حومه دزفول ،اندیمشک ،شوشتر و ایذه است.   

۴- چهار لنگ موگویی :  متشکل از طوایف ذیل میباشد

پیرگوئی – خوئی اگوئی – شیخ سعید – دی وستی – شیاسی – مهدور –خواجه – باجول – سور – مری – کیماسی – بورن گون باب – هلیل – عیسا – چروم – شیرازی – دویسی – سله چیوا (سرلک چیوا) – صالح کوتاه (سادات) – شمسی (باباشمس الدین) – جمالوند- دومیروند– بدرفته – خون باوا – فرخ وند – چهار پره – هارونی – گشول – دودانگه

خاندان ارشد این ایل خواجه ای باجول بوده ، محل سکونت این طوایف سردسیرات در حومه شهرستان فریدون شهر و پیشکوه موگویی -شهرستان الیگودرز حومه بخش بربرود شرقی بخشهایی از ازنا وپاچه های زلقی و دورود و گرمسیرات در استان خوزستان میباشد .

–   ۵- چهارلنگ زلکی (زلقی) :  متشکل از طوایف ذیل میباشد

دوغ زنی – میمون جائی(میمجه ای ) – جاوند – غیب الله وند- وندوند (ابراهیم وند) – تاجمیری- شاهمنصوری – سرداری – شمسری وند – غیبی وند- جانبازوند- بلغایی – رمدوند- شیخ ورست – ارجنگی (ارژنگی ) – عیدی وند- کلاوند – می گیر – لرکی- پزی – مدورک- مه فروش – ماندنی – خواجه – سیانجائی – ابول وند- کوهکن- حارلوند- خدروند – سادات احمدی – برام وند – چهار بری – القاس وند – گانر – چپال – تشمال – هزار سی – ترپی –محلی وند

محل سکونت این طوایف گرمسیرات در استان خوزستان مسجدسلیمان ، سردشت دزفول ، وسردسیرات در الیگودرز وحومه آن-کوه بزم نوی – پرچل- دره قائد –  بخش بربرود شرقی وبنه وار وپاچه های زلقی در ازنا میباشد .

ازافراد بنام این ایل در طول تاریخ بختیاری علیمردان خان زلقی  بوده که به سال ۱۱۴۵ ه .ق(۱۱۱۱خ) سال اول سلطنت نادرشاه افشار برعلیه حکومت نادر شاه طغیان کرد .

لرکهکیلویه :لیراوی  – ایل باوی – چهار بنیچه-چروم

۱-لیراوی کوه: ایل بهمئی – تیره احمدی – تیره مهمدی – تیره علاء الدینی – ۲- لیراوی دشت : خدرها

چهاربنیچه :ایل بویراحمد – ایل دشمن زیار – ایل چرام – ایل نویی

لر ممسنی :ایل جاوند – ایل بکش – ایل رستم – ایل دشمن زیاری-جوی ماهور 

 

۲- لر کوچک

ایل پاپی – ایل چگینی – ایل درک وند – طوایف لک – طوایف مستقل

۱- ایل پاپی :یاقووند (یعقوب وند) – مدهنی – کشوری – پاپی خادم – گراوند- مالزیری – مناصر(محمد ناصر) – دوزقه ای – خورشید وند – ساد – بگری – نخود- لت کله – لیریایی قدیمی – درویشوند- رگی – هادی – گیمدی وند- شیخ و مُنجری – کرنوکر- سعدی وند- تووه ای – نصیری – فولادوند- بک بک – کُری ون – مهدی ( مهدی خان ) – رَش – سیرمی – موزونی – بلوچی – باولنگی – للرینی – لوونی – بزره کی – هَلدی – کوشکی – عرب – هُم سمدی – دارایی – کاوکالی – دلفان – شعبان – کرد و محمد بلوچ که در مجموع ۴۵ تیره و طایفه می باشند.
سادات زیرمجموعه ی ایل پاپی هم به ترتیب جمعیت عبارتند از طایفه ی خلف وند- دودمانهای ندروند- تیره ی سادات حسینی – تیره ای از سادات احمد فداله – بیش از ۱۲ تیره و دودمان بختیاری الاصل در ایل پاپی به صورت مستقل و جدای از هم زندگی می کنند که در مجموع جمعیت آنها در حد یک طایفه است .
۵ تیره ی جودکی تبار ،۵ تیره که تبارشان به طایفه ی میر می رسد،۶ تیره ی رشنو تبار ۵ تیره ی ساکی تبار و ۱۱ تیره که تبارشان به باجولوندها می رسد نیز در زیر مجموعه ی ایل بزرگ پاپی قرار دارند.

۲- ایل چگینی  :بداق – شیراوند – قلاوند – میرزاونداحمدوک – رک رک – سوزوار ویس کرم – شه کرم – زراکار

۳- درک و.ند :بهاروند – قلاوند – میرها

۴- طوایف مستقل :حیات داودی – پیرحیاتی – حیات غیبی – رک رک – گله دار امیر – قلایی

۵-طوایف لک :فیلی – بیرانوند – باجلان – سلسله- دلفان –

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

مطالب مرتبط با موضوع