فهرست بستن

ساختار ایلی بختیاری

درساختار ایلی بختیاری به دو ایل بزرگ تقسیم میگردندعبارتند از:

۱-ایل هفت لنگ بختیاری   ۲- ایل چهارلنگ بختیاری

ایل هفت لنگ منشعب ازایلات ذیل شکل یافته است .

۱-   ایل بابادی           ۲- ایل دورکی              ۳- ایل بهداروند            ۴ – ایل دیناران

ایل چهار لنگ منشعب از ایلات ذیل شکل یافته است .

۱-  ایل محمود صالح ۲- ایل کیارسی(کیان ارسی) ۳ –ایل میوند(مومی وند) ۴- ایل زلقی (زلکی) ۵- ایل موگوئی

ایل بابادی منشعب ازطوایف ذیل میباشد:

۱- عالی انور ۲- عکاشه ۳- مالملی ۴- شهنی ۵- برجوئی ۶- گمار ۷- نصیر ۸- مدملیل ۹-گله ۱۰- پیبدنی ۱۱- احمد مهمدی ۱۲- شیخ رباط ۱۳- خواجه ۱۴- چهاربری ۱۵- عالی محمودی ۱۶ نوروزی ۱۷- سرقلی ۱۸-بویری ۱۹ –کورکور۲۰-مشایخ البرز ……..

طایفه بابادی عالی انور: از شعب یاتیره های زیر شکل گرفته که به معرفی خانواده های هرکدام اشاره مینمائیم:

۱-اولاد : (شامل اولاد فرامرزخان اولاد خسروخان و اولاد جهانگیرخان)

۲- حاجیور: غیبی –محمدحسین –بدر- نجف- محمد یوسف

۳- احمد سمالی: احمد – سلیمان- جاور- علی اودولی- احمد سه ره –تازی

۴- جلیل : فرهادی روزبهان – خسروی

۵-  تقی عبداللهی: میربابادی(مهربابادی)- مهریپور- حبیبی –امانی -گودرزی

۶-  میرقائد : سراج الدین وند- شیخ روزبهان –خوشنوی-دوستیلی-دیدار -رکان- رضائی(آقای عبدالعلی قائد خسروی بختیاری نویسنده کتابهای فرهنگ بختیاری ازاین خانواده میباشد.

۷-  لک : عسکروند – بهاروند- ساتیار وند

محل سکونت طایفه عالی انور سردسیرات در:چم در-قلعه تک –خسروآب-چلگرد-سرخ کوه-سوراخ گرلگ-ده نو-گره کوشک-نیاکان- میان دودان- دارکان –شیخ عالی خون-آب بختان-سورآب- که در منطقه چهار محال وبختیاری میباشند.

گرمسیرات طایفه عالی انور در: چلبار-خراج- صلواتی- جازستون شه- آبژدان-خارکله- بدر آباد-ندیدونه- سرکمری-دره بوری-سرشاه- طراز حرکش-آب فی یک-هرتی- آرپناه – گریوه –انبار اسپید –سکونت دارند که در خوزستان میباشند.

بابادی عکاشه : (از تیره ها وملحقات زیر شکل گرفته اند که محل سکونت اکثریت اینان در بخش خانمیرزا از شهرستان لردگان می باشند)

-تیره خدر : اولاد اسکندر خان عکاشه – تیره موئی- تیره کلا –تیره آلونی –تیره شهروئی –تیره کربلائی حسن – تیره کوشکی – تیره دینار عالی

ملحقات تیره های فوق عبارتند از : جاوی – میرزاوند –کاشهوئی –کیدونکی – که محل سکونت آنان در دوراهان ،گرد بیشه ، تا منطقه خانمیرزا میباشد. تیره های جافروند – شوسی وند- طبا طبائی –خدروند –تبرکی وند –قنبروند – گرماوند – که محل سکونت آنان در خانمیرزا ، شاه قریه میباشند.

طایفه مالملی :

منشعب از تیره ها وخانواده های ذیل میباشد: ۱- اولاد۲- کوراوند ۳– لیموچی۴ – سله چین ۵–اولیشی۶- دویت عرب ۷–حلوائی۸ –نظروند ۹–صفروند –(صالح کور) ۱۰– مشایخ البرز

۱- اولاد : ازسه خانواده تشکیل شده اند : اولاد آشهریارخان –اولاد آمحمدعلی خان – اولاد آعلی صالح خان(نویسنده از تیره اولاد میباشد)

اولاد آمحمد علیخان شامل خانواده های : آعبده خلیل خان- آملاآقاسی – آکلبعلی – آمراد خان – آکوچک – آسلطانعلی – آخونعلی- آملادرویش- آخدارحم

۲-کوراوند : از(تش)یا خانواده های ذیل تشکیل شده اند : علی شهوند – اولاد زمان –جافر مقصودی- سلیمانوند- امیدوند –مهدی -کوشار

– علی شهوند: ۱- اولاد برخوردار ۲–اولاد مولی یا امینی ها۳– اولاد شکر یا فرخه زار ۴–اولاد معنا یا القاس

-اولاد زمان : اولاد گنجعلی – اولاد ملا رجبعلی

– جافر مقصودی :

– سلیمانوند : اولاد قربانعلی– اولاد رضا- اولاد مشهدی داود- اولاد ملا امامقلی

– امیدوند : اولاد کربلائی طاهر- اولاد کربلائی قربانعلی –اولاد نوروز- اولاد شاه مصیر

– مهدی : اولاد علیمردان – اولاد رضاقلی

– کوشار : اولاد چراغ –اولاد شاهی – اولاد شاهمراد

۳-لیموچی : از خانواده های ذیل تشکیل شده : باچی – بنیادوند –لیموچی تارازی (اولادرضا- اولاد عباس- اولاد صفر – اولاد نجف نصیری)

۴-سله چین : مدبهدار –گاهی – سمالوند- اوستا –بهلول

۵- اولیشی : اولاد فردین – اولاد عیدی –اولاد شنبه –اولاد ششی

۶-دویت عرب : اولاد مسیح –اولاد نصیر –اولاد کویر

۷- حلوائی : ……………………….

۹ –نظروند : ………………………

۹-صفروند : ………………………..

*مشایخ البرز :

 مشایخ البرز : این مشایخ که نسب ودودمان خودرا به تیره اولاد مالملیراکی  میرسانند و در زمانهای قدیم یعنی قبل از حکومت خوانین بخیتاری در ایوه (ازبخشهای ششگانه شهرستان ایذه بوده که این منطقه به زیرآب دریاچه سد کارون ۱ مدفون شده) ساکن بودند و درتقسیمات طایفه ای یکی ازتیره های طایفه مالملی به محسوب میشده اند وپس از آن با توجه به مشکلات عدیده ای که برای طوایف بوجود میآمده ایشان هم از محل ایوه ترک مکان نموده و بسال ۱۳۱۱ خورشیدی در جوار طایفه بویری(اولاد حسن خانی ،شیخمیروند) وهمچنین نظر به دستور حکومت مرکزی جهت یکجا نشینی(تخت قاپو)به کلیه طوایف بختیاری، این مشایخ در دهستان پیان ساکن  میگردند ، و ضمناً مرقد امامزاده البرز (شاه البرز) که این مشایخ از مریدان آن بوده و محل سردسیرات آنان است  در استان چهارمحال وبختیاری دربخش آلیکو میباشد.

 تیره های این مشایخ عبارتند از : نسب این مشایخ بدین شرح است : داود فرزند ابولقاسم ، ابولقاسم فرزند زید ،……

فرزندان داود : رحمان – نجفقلی – عباس – حسین

اولاد رحمان – اولاد عباس- اولاد سلیمان – اولاد حسین(جابر) – اولادرمضان

ضمناً جهت یاد آوری همسر داود(دویت) دختر آمحمدعلیخان راکی جد اولاد از تیره مالملی بوده که چهار فرزند ایسان تشکیل مشایخ البرز را میدهند  (رحمان “اولاد رحمان -نجفقلی “اولاد عباس”- سلیمان “اولادسلیمان” – حسین “اولاد حسین “) و کلهر که پدر بزرگ اولاد رمضان میباشد پسر برادر داود بوده که همین یک فرزندپسری در این خانواده باقی میماند که فرزند کلهر همان رمضان است که تشکیل اولاد رمضان را میدهند  .

محل سکونت طایفه مالملی گرمسیرات درخوزستان شهرستان ایذه و حومه غربی آن بخش ایوه و مسجدسلیمان ساکن هستند و سردسیرات این طایفه در استان چهارمحال بختیاری بیرگان- یاورآباد- بیدکل- امیدآباد – اسپیدانه –کوه کلک ساکن میباشند .

طایفه شهنی :

 خواجه – ارزونی وند – شاهسوند – چرم – بلیل – شیخ وند –  بهادروند –تاژدین وند – قنبروند – کاشانی – شیخ

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در شلا ودشت گل از بخشهاس شهرستان مسجد سلیمان وحومه وسردسیرات بخش بیرگان از مناطق استان چهارمحال وبختیاری ساکن میباشند .

طایفه نصیر :

 شامل تیره های تیره قاضی – تیره شیرازی – تیره محمد جعفری- تیره احمدی

طایفه برجوئی :

فردینوند- کلاوند- طهماسبی – ذوالفقاروند –قاسم وند –ارزونی وند

طایفه گله :

گله بالا – اولاد آحسین –اولاد سهراب- اولاد خواجه قولی- اولاد نصیر- تیره کلهر- تمبرسنی – باقروند –شهوند – جمال وند- خونیار- لیرآیی- اولاد – ذیله – باقری

طایفه گمار :

طایفه مدملیل :

 خانعلی وند- خداداد وند- شامصیری 

 طایفه آرپناهی : کییدی – پیر -پیرتازه ای – رکدی – دوتیکوئی – خدادادوند .

طایفه پیبدنی :

 شلگو – سلجوقی – عبدالله خان – ریه دان –

طایفه احمد مهمدی:

طایفه شیخ رباط :

 اسدی- بهزادی –علایی –ولی وند – بارانی – بادآورد – ویسی –

طایفه خواجه :

طایفه چهار بری :

طایفه عالی محمودی : ۱- علیمردان خانی   ۲- مهرعلیخانی

۱- علیمردان خانی : علیرضا وند- لک – نجف سنی – قیصروند- عالی نقدعلی – صالح وند

۲- مهرعلیخانی: فضلعلی وند(فرضلیوند)- شهولی – قریشوند – حاتم وند – شیخ عالیوند – تاجمیرعالی – احمد میراجی  – ملا مرادی – شیخ دورائی

طایفه نوروزی :

 بامیروند – کمالوند – سیف الدین وند – یارعلی وند  -ابراهیم وند  -غلام وند- خورشید وند –

طایفه سرقلی :

طهماسبی – گدایی – گاویار – زیلائی – قاسمی – مهری – غریبی

طایفه بویری : حسن خانی – شیخمیری- آقا خانی – ملا بابا – غلاموند- گلالی – کاظم نادری(بویرسوسن)- اولاد حاجی – اولاد محمد

طایفه کورکور :

 به دوتیره منشعب میگردند که این تیره ها شامل چندین کربو میباشند.   ۱ – شاهسوند   ۲ –کورکور

محل سکونت طوایف عالی محمودی و نوروزی و سرقلی و بویری وکورکور گرمسیرات در شهرستان ایذه وحومه های آن : کول فره – اژگیل- گنچشگیر –سوسن – راسفند – میانگران علیا وسفلی- خنگ اژدر ۱و۲ – دهنو – نوترکی-  پشت پیان- برد زیتک- بادامزار- تاکوتر – شمی- تخت کاشان- کاشکلی-

و سردسیرات این طوایف در استان چهارمحال وبختیاری شهرستان اردل در دیناران وحومه میباشند .

ایل دورکی منشعب از طوایف ذیل میباشد :

زراسوند –آسترکی – اسیوند – بابااحمدی(بامدی) –  گندلی (قندعلی) – موری – طایفه عرب کمری  

طایفه زراسوند : طایفه زراسوند به دو شعبه منشعب میگردد .

۱-  ایهاوند :

اولاد جعفرقلی خان – احمد خسروی – علاسوند – ایها – توشمال – شهو – میر – زنبور – ایمری – پیوندی – میرزا – یتیم – عمله جات – چغاخورنشین

۲-  کورکور :

خدرسرخ – خدری – گرگه پیر – باپیر – سیف الله وند

طایفه آسترکی :

 بهرامسیری – سرلک – چهار بری – گاهی وند – مختاروند– اسدوند – گاوشه – توشمال – خراج – بلغایی – دهدار – گیلانی – مهمدوند

بهرامسیری : (زیلاوند – دوست محمدوند- محمدرضاوند- صفروند –سرسر – محمدوند – سرلک – بهرامسیری –رضایی- سلطانی – حبیبی – طغیانی- اسدی – عبداللهی – بهرامی- )

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در استان خوزستان مسجد سلیمان  وحومه ، لهبهری ، کوه شه ، قلعه مدرسه ، کلخنگک ، وسردسیرات در چغاخور وسید گون میباشد .

ضمناً گرمسیرات آسترکی چهار لنگ نشین (الیگودرز) در بنه وار زلکی ، بوم دوو ، چهاربیشه ، گله پری ، نفت سفید ،موز، دیگوله ، گله امیری ،تمی ، بنه ادب و سردسیرات آنان درالیگودرز حومه بربرود شرقی و حومه شهرستان فریدون شهر به طرف الیگودرز کهریزسرخ ،ززوم ، چاله ، کیچه ، ایوز، زرشک ، دار اسپید ، کمری ، هوه ، چالغو ، دره بادام ،خسروبکی، مکدین ، آبگرمک سفلی وعلیا ، گل گله،  میباشند .

طایفه اسیوند :

 شهماروند – پل – بردین وند – خواجه وند – گاودوش – شاهرخ وند –

طایفه بابااحمدی (بامدی) :

 کشکی  -برام – سراج الدین وند – درویش آدینه – انفردینی – شیخ- القاس- شنبه – ادیوی- کوهی – میرحاج – میرزاحسین – اولادکاظم- اولاد محمدرضا – اولاد کریم – اولاد عرب – اولادشنبه –اولاد باوا – اولاد سمال- اولاد خداداد –

طایفه گندلی (قندعلی) :

سلطانعلی- خلیل وند (حلیل وند) – ورناصری – جلیل – بره بیچاست (بارانی) – صالح بهادری_ سبزعلی وند –  مدولی – خواجه وند –گوله وند – بازی وند – شهرباروند  – صالح نوری – جمالوند – اسدوند

طایفه موری : علیجان وند – اسدوند – غریبگر – گرطلائی – بابائی(موری) – کریم وند – محمدوند – گورداگوئی – اورند – قاسمعلی – عیدی وند – عبده وند – بوری (محمدی) – خدری(غریب وند) –

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در منطقه موری ،مسجدسلیمان وحومه ، شیمبار ، چلو ،سوسن سرخاب ، اوزه ،اندیکا، کوه شه ،و سردسیرات در استان چهارمحال بختیاری بخش بازفت (بازفت بالا ودهون) میباشد .

(یادآوری میشود که محل سکونت ایل دورکی گرمسیرات در مسجدسلیمان ، ایذه ، اندیکا، … وسردسیرات در استان چهار محال بختیاری چغاخور، اردل ، جونقان، شلمزار ، زوردگان ، زوردگان ، سفیددشت میباشد.)

طایفه عرب کمری :وابسته به ایل دورکی

 اولاد علی بک – اولاد علی مدد – رشیدیها

اولاد علی بک:بوستانی – کلانتری- عسکری – کمالی – براتی – کنگرپز – یحیی –ابو حنفر ( شمسی – چراغی – بهرامی )

محل سکونت این طایفه که وابسته به ایل دورکی بوده اند گرمسیرات درشهرستان ایذه وحومه آن مرغا وسردسیرات در چهار محال وبختیاری میباشد .

۳- ایل بهداروند منشعب از طوایف ذیل میباشد .

علاءالدین وند – عجمی – منجزی – عالی جمالی – گندائی- دهناشی –کشکی – استکی – بلیوند – فرگنی – بختیاروند – للری – شیخ احمد بلد –سرخابی – برام عالی – تردی – پیر برکه – تکی – تش مرداسی – کیارسی – لرزنی –  مقام زکی 

در مجموع محل سکونت این ایل گرمسیرات در مسجدسلیمان و حومه ، اندیکا، شوشتر ، ایذه ، و سردسیرات در استان چهار محال وبختیاری (بیرگان ، اوجه بغار) میباشد .

علاء الدین وند : خوانین بهداروند با ایشان بوده است واز مشاهیر خوانین بهداروند در طول تاریخ بختیاری اسدخان بهداروند و فرزندش جعفرقلی خان بوده اند که اسدخان در زمان حکومت فتحعلیشاه قاجار دم از استقلال میزند …..ولی در آخر عمر در شیراز دارفانی را وداع میگوید . ودر ادبیات بختیاری به “شاه اسد ” معروف است . تیره های آن عبارتند از :

طایفه عجمی :

طایفه منجزی : منشعب از تیره های : لوخرده – مال احمدی – تاج نادلائی – روباه (روا) – بلسنی – نیم بنیچه ای – پلنگ – تاژدین عبداللهی – لملمی – ملامری

معروف ترین فرد طایفه منجزی در طول تاریخ نامدارخان منجزی بوده که ناجوان مردانه بدست جعفرقلی خان بهداروند کشته میشود واز نوادگان ایشان اعبالحسن منجزی را میتوان نام برد وآحسنی حسینی هم ازکلانتران این طایفه بوده .

طایفه عالی جمالی : بردی – برام عالی – جمالوند – گندعلی وند – عیسی وند – شیط – کوه کن – شهلانی – چنگائی

خوانین عالی جمالی در بختیاری محترم به شمار میرفتند و شایان ذکر است که مادر ایلخان بزرگ بختیاری حسینقلی خان و مادر آنصرالله خان مرادی ازتیره اولاد مالملی از این طایفه میباشند .

طایفه گندائی : نادروند  – میرگپ وند – جوانمرد – اسدوند – کورکور – حیدروند –

طایفه دهناشی : مهدیپور – خدابخشی  – غیبی – عسگری – کریمی – حبیبی – نوروزی

طایفه استکی : کاهد – کیوری – گورنو – کلار

طایفه تردی : شیرازی – ملا –کمبور – گهار  -مهمد اووکی – اورک

طایفه بلیوند: جوبریز – سراجوند – جرعه – شیخ میروند

طایفه فرگنی : اولاد محمد – اولاد حسین – رهدار عیدی – اولاد روزعلی – اولاد علی صالح – اولاد معصوم

طایفه کیارسی : سوری وند – حاجی وند –

طایفه مش مرداسی : گردگرد – توشمال – قاسمی –

طایفه للری : باروری – بنه وار- محمد حاجی – بهاء الدینی –بلیطی – خواجه – فلولی – مادالی

طایفه برام عالی :

طایفه شیخ احمد بلد :

طایفه سرخابی :

طایفه کشکی :

۴ – ایل دیناران منشعب از طوایف ذیل میباشد :

۱-     اورک – ۲- سهید (سعید ) ۳– شالو ۴– گوروئی

طایفه اورک : از تیره های زیر شکل گرفته : اولاد حاجعلی – لجمیراورک – کی شیخعالی – چهار بنیچه – ممسنی – هلوسعد ( هلی صاد ) –زنگی – غلام –غریبی- جلالی – قلعه سردی – موزرمی – خواجه (خواجوی) – زندی – قنبری – درویش- ورناصری – سادات شهپیر – گل بامکی – خدابخشی – گوزلکی – ناصری- شیران (لپرشیران) – مشایخ چهل تنان – باطولی – کاوندی

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات وسردسیرات درشهرستان ایذه وحومه  قلعه سرد ، رکعت ، سادات حسینی ، گل شور ، گندمکار ، سرصحرای خواجه ور، دنباله رود کارون، موزرم ، رمه چر ، رکا، بارانگرد،

طایفه سهید (سهید) : کی مقصودی – کی باندری – کی شمس الدین – کی منصوری – شهپری – سرملی – پاتوی – احمد بانگو –  خدابخشی  – حجی

محل سکونت گرمسیرات این طایفه در شهرستان ایذه وحومه ( سه راه سعیدی ، اب نیک، پاتوفالح، درب فالح، شعله دان ، فالح ، سراک بالا وپایین ، دلی ، علی آب ، چاه جاز ، مورد، چشمه خاتون، ناشلیل ، زنگو ، تخت مرداس ، باریون، جنگه ، چال اوزا، پل اودوغ، کارنج ، اردوت ، آب بید ، پلم )و سردسیرات این طایفه در استان چهار محال وبختیاری بخش دیناران میباشد .

طایفه شالو : سیفی الدین وند – محمدآقا –مرادی – حیدری – کاووسی – چهار تنگی  -شیرازی  -میوند – لوک – اسمو محمدی  – کی طاهر – براتی – شاهونی – الفاتی

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در شهرستان ایذه وحومه ( رکعت ، باجول ، چهار ده ، چهار تنگ علیا وسفلی ، پرچستان اورک وشالو، بیدزرد ، کلمت ، رکعت ، چلکی ، کلرکنون ، سرتنگ قاف ، بلوطک ، گویله ، نعل کنان ،موردغفار ، و سردسیرات این طایفه در استان چهار محال وبختیاری بخش سید گون میباشند .

طایفه گوروئی : عیسی وند – الماسی –پینه – سیری بیری – محمدشاه حسینی(شومسنی )

محل سکونت این طایفه گرمسیرات در شهرستان ایذه وحومه آن (پرچستان ، شبکوری ، بردمیل ، حاجیان ، پا ره سوسن ، گلال ، شیمن فالح، تخت کبود آسماری ، تلخاب ، پنتی ، نان انگان ، دیمه ، کفت گله ، سی سنبل دان ، وسردسیرات این طایفه دردیناران از بخشهای استان چهارمحال وبختیاری میباشد  .

۲- ایل چهار لنگ بختیاری منشعب از ایلات ذیل میباشد .

۱-چهار لنگ محمود صالح ۲ – چهارلنگ کیارسی (کیان ارسی) ۳ – چهارلنگ میوند ۴- چهارلنگ زلقی (زلکی) ۵- چهار لنگ موگوئی

۱-  چهار لنگ محمود صالح : منشعب از طوایف ذیل میباشد .

   موزائی (ممزائی) – آل داود – آرد پناهی – اورش – مم جلالی – کاقلی – عادکار – قلی –استاد

موزائی تیره های آن منشعب از : خلیل –ستاروند – دویروند – فرخ وند – جمالوند- خون باوا –چهار پره – دریالائی – بدرفته- گوروئی – موزرسنی – اورک بادا- هارونی – گشول –دودانگه –دره بالائی – عیسی پره – شیخ برون عالی –

محل سکونت اکثریت این ایل گرمسرات در خوزستان مسجدسلیمان و سردسیرات درشهرستان فریدون شهر وحومه ان به سمت استان چهار محال وبختیاری میباشند.

      علی قلی خان پدر علیمردان خان بختیاری از مردان بنام این ایل بوده ضمناً علیمردان خان فرزندش ( فرزند سردار مریم ) که در جنگ سفیددشت (فرخشهر) به سال ۱۳۰۸ ه . ق با اینهمه مبارزات ارزشمند برای نام بختیاری تلاش نمود . ایشان دستگیر وبه دستور رضاشاه تیرباران گردید ، و از بزرگان تاریخ این ایل میتوان از علیمردان خان بزرگ نام برد که پس از قتل نادرشاه افشار در فاصله سالهای ۱۱۶۰ ه.ق تا ۱۱۷۰ ه.ق نایب السلطنه ایران بوده که سرانجام بدست محمدخان زند سردار سپاه کریم خان زند کشته میشود .

۲- چهار لنگ کیارسی (کیان ارسی) : منشعب از طوایف ذیل میشود .

هرکل – باباجعفری -مکوندی – جانکی *- پوستین به کول – گل گیری – عالی جعفری – غریب وند- گیشل – سندلی – ریش گشاش – گریجه – سیلان – اسفرین – بوربورون- ورمحمید – استکی – عاشوروند – علی وند – برون تمبی – شیخ – سوهونی ( کهیش ، باورصاد ، حموله )

طایفه (ایل) جانکی* گرمسیر نشین منشعب از  تیره های ذیل میگردد.

زنگنه – گراوند – هیهاوند – بلواسی (ابوالعباس) – ممبینی – کرد زنگنه ( گردون ) – آل خورشیدی – کهوایی

 طایفه مکوندی * چهار لنگ باب منشعب از :

کایدان – بلغارس – لک – تاتائی –کین بور – کلهر – کاروائی(گرائی)- دشمن زیاری – کاداد آئی – چهار بنیچه

محل سکونت این طوایف گرمسیرات درخوزستان شهرستان باغملک وکلیه بخشها و توابع آن ، هفت کل وحومه

چهارلنگ سوهونی کیارسی به شرح ذیل میباشند :

۱-کهیش (سوهونی) : کلو – تاته – زوتی استرم – شوکوهی – استاژدین – جمالدین –کاید – صالحوند – دوگوئی – اولاد رمضان – جویریز- اصخدری

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات در شهرستان مسجدسلیمان وحومه وسردسیرات در استان چهار ومحال وبختیاری میباشند.

۲-باور صاد (سوهونی ) : تالپاوند- خواجه – گنجعلیوند – شنگی – ور محمود –متروک – کورکور – شامی – کرشهی –

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات در نصرآباد، باغ عبد شاه ،باغ چشمه علی ، بردسرغلیان، تلخاب ،تنگ مو  ، چدرخت، وحومه مسجدسلیمان وسردسیرات در استان چهار محال و بختیاری میباشند .

۳-حموله ( سوهونی ) : تیزگرد – اردش غریب – ورمهمدی – شیخ – شیخ فقیر- شیخ ور اور

محل سکونت این تیره ها گرمسیرات در مسجدسلیمان و حومه وسردسیرات در استان چهارمحال وبختیاری در بخش شهرستان چلگرد میباشند .

جانکی سردسیر نشین ساکن شهرستان لردگان :

جلیلی – معموری ایل جانکی سردسیر نشین که در شهرستان لردگان ساکن میباشند و از طوایف ذیل تشکیل شده اند .

– ریگی –بارزی –بربر – هلوسعد – شاسی- سرتک – بوکر –

لردگان از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری میباشد که از لحاظ مرز جغرافیایی ازجنوب با استان کهگیلویه واز غرب با خوزستان (شهرستان ایذه ) همسایگی دارد اکثریت جمعیت این شهر را ایل جانکی تشکیل داده اند .و ازبخشهای بزرگ این شهرستان میتوان بخش خانمیرزا را نام برد که جمعیت این بخش رانیز تیره های وابسته به طایفه بابادی عکاشه تشکیل داد ه اند .

– از خوانین ایل چهار لنگ کیارسی میتوان از محمدتقی خان وعلی نقی خان را نام برد که محمدتقی خان در زمان قاجار زمان حکومت فتحعلیشاه قاجار علیه حکومت طغیان کرده وهمچنین جنوب کشور را تا حدود بندر بوشهر تصرف میکند ودم از استقلال میزند که سرانجام بسال ۱۲۵۸ ه.ق محمدتقی خان دستگیر و به تهران برده می شود و در سال ۱۲۶۸ ه.ق در حبس در تهران دارفانی را وداع میگوید وی در اشعار بختیاری به “شاه تقی ” معروف است . ضمناً قلعه بزرگ وتاریخی که در شهرستان قلعه تل بجای مانده مربوط به دوره حکومت این خوانین بزرگ میباشد .

۳- چهارلنگ میوند (مومی وند ) : چهارلنگ میوند منشعب از طوایف ذیل میباشد .

۱-عبدالوند    ۲- بساک (بسحاق)        ۳- پولادوند            ۴- عیسوند            ۵ – حاجی وند

طایفه عبدالوند  :

 کوشاری – بیرانوند – جهانگیروند – خواجه چراغی –  جمالی – باورسی  – زیدقائد – هیل هیل – دهقانی- ماهروئی – درویش – توئی  

محل سکونت سردسیرات در شهرستان الیگودرز وحومه -شول آباد -گله وند- ده اسپید- کهنه سرخ -عزیز آباد- کمندون- حاجی آباد- دهنو عالی محمودی- چشمه سلطان- دولت آباد -دره تخت دورود- وگرمسیرات در استان خوزستان ساکن میباشند .

طایفه بساک (بسحاق ) :

 ملک محمودی – جلیل وند – کریوند – گرگیوند – آدینه وند – شهریسوند – خانه صلاتین – میرزاوند (میزه وند ) – اتابک – غیاثوند – بزی – کردی – جمشید وند –تودوئی – آلیگر

ملک محمودی : (درویشی – تاجدیوند – کاظم اصلانی )

بزی : ( کریوند- شیخ میر- صوفی – اتابکی – احمدفرد – محمدباقری )

طایفه پولادوند :

هیودی – سالاروند – خانه جمالی – خانه قائد-فرخی  

محل سکونت سردسیرات در شهرستان دورود وحومه والیگودرز وحومه :-ده اسپید- کهنه سرخ -تاسل -عزیز آیاد- کمندون- دره تخت – پاجه لک- شول آباد-کیرو وگرمسیرات در استان خوزستان ساکن هستند.

طایفه عیسوند : جافروند – گوروئی – ورکی – اداوی- فرخ شاهون- خان -طهماسوند-محمدقلی وند -علیرضاوند -گیلاوند -دعاوی -چناری- گمار- دهدار -هیوند – شاودی وند – مرادوند -لک – جان جان – بابا – سادات کلاه سیاه محل سکونت سردسیرات در شهرستان ایگودرز وحومه خاک به تیه(اتناکیه)- گیلان (گیلون) – شاه آباد -بدرآباد – آلی کوه وگرمسیرات در استان خوزستان ساکن میباشند .

طایفه حاجی وند : غالبی– الیاسی – چکان – ده قاضی -کرپی – تات خیری-

محل سکونت سردسیرات در شهرستان دورود وحومه وایلگودرز وحومه آن: منطقه شول آباد -وگرمسیرات دراستان خوزستان ساکن میباشند .

۴- چهار لنگ موگوئی :  منشعب از طوایف ذیل میباشد .

پیرگوئی – خوئی اگوئی – شیخ سعید – دی وستی – شیاسی – مهدور –خواجه – باجول – سور – مری – کیماس – بورن گون باب – هلیل – عیسا – چروم – شیرازی – دوستی – سله چیوا (سرلک چیوا) – صالح کوتاه (سادات) – شمسی (باباشمس الدین) – جمالوند- دومیروند- داود وند- بدرفته – خون باوا – فرخ وند – چهار پره – هارونی – گشول – دودانگه

خاندان ارشد این ایل خواجه ای باجول بوده ، محل سکونت این طوایف سردسیرات در حومه شهرستان فریدون شهر و شهرستان الیگودرز حومه بخش بربرود شرقی بخشهایی از ازنا وپاچه های زلقی و دورود و گرمسیرات در استان خوزستان میباشد .

۵- چهارلنگ زلقی (زلکی) :  منشعب از طوایف ذیل میباشد .

دوغ زنی – میمون جائی(میمجه ای ) – جاوند – غیب الله وند- وندوند (ابراهیم وند) – تاجمیری- شاهمنصوری – سرداری – شمسری وند – غیبی وند- جانبازوند- بلغایی – رمدوند- شیخ ورست – ارجنگی (ارژنگی ) – عیدی وند- کلاوند – می گیر – لرکی- پزی – مدورک- مه فروش – ماندنی – خواجه – سیانجائی – ابول وند- کوهکن- حارلوند- خدروند – سادات احمدی – برام وند – چهار بری – القاس وند – گانر – چپال – تشمال – هزار سی – ترپی –محلی وند

محل سکونت این طوایف گرمسیرات در استان خوزستان مسجدسلیمان ، سردشت دزفول ، وسردسیرات در الیگودرز وحومه آن بخش بربرود شرقی وبنه وار وپاچه های زلقی در ازنا میباشد .

ازاشهراین ایل در طول تاریخ بختیاری علیمردان خان زلقی  بوده که به سال ۱۱۴۵ ه .ق سال اول سلطنت نادرشاه افشار برعلیه حکومت نادر شاه طغیان کرده لکن شکست میخورد وبدستور نادر دستگیر ومثله شده در اثر طغیان وی برعلیه حکومت حدود ۳۰۰۰ خانوار چهارلنگ بختیاری رابه مرز افغانستان در استان خراسان کوچاندند ولی این گروه پس از قتل نادرشاه به دست فرماندهان خود به مناطق بختیاری بازگشتند ، ویادآوری میشود که بختیاریها در جنگهای مرزی باکشورهای همسایه و در زمان حکومتهای مختلف در ایران نقش بسزائی ایفا نمودند که فتح قندهار در زمان نادرشاه افشار یکی از حماسه های بزرگ آنان است.

سادات وابسته به ایلات بختیاری :

 سادات شاهزاده سلطان ابراهیم – سادات سید احمدفداله – سادات سید احمد کبیر – سادات حسینی شهپیر – سادات سید صالح – سادات شاهزاده عبدالله – سادات مومد حسن (محمدحسن) – سادات شیخ رباط – سادات امامزاده بویر-

سادات شاهزاده سلطان ایراهیم :

مرقد این امام زاده در شمال غربی شهرستان ایذه در کارتا واقع است باتوجه به اینکه این امامزاده زوار زیادی دارد زوار جهت ایاب وذهاب ازدومسیر تردد می نمایند یکی از مسیر رودخانه سد کارون ۱ که از سوسن و این مسیر را با قایق طی میکنند مسافت این مسیر تا امام زاده حدود یک ساعت است ، مسیر دوم از جاده کوهستانی که از ایذه بطرف بخش ایوه میرود واز این مسیر پس از مسافتهای طی شده از جاده کوهستانی حدود ۶۵ کیلومتر را باید طی نمود و بعد از آن جهت زیارت امام زاده از طریق قایق تردد می نمایند ،این مسیر کوهستاتی باتوجه به خوش آب وهوا بودن و دسترسی به شط کارون ۱ در فصل بهار مسافران زیادی را در خود جای میدهد.ساکنین کارتا  و حومه همه از سادات سلطان ابراهیم هستند .

تیره های سادات سلطان ابراهیم عبارتند از:

۱-     شمسی وند  ۲-  تاجدیوند

خانوده های شمسی وند عبارتند از:

اولاد کریم – اولاد رحیم – اولاد علی – اولاد شریف

خانواده های تاجدیوند عبارتند از :

اولاد هاشم – اولاد مرادعلی – اولاد روشنعلی – اولاد نوروز علی

سادات سید احمد فداله :

محل و مرقد این امام زاده در بخش شمالی شهرستان دزفول بخش سردشت وسپس بعد از آن بخش احمد فداله قرار دارد جهت دسترسی به این مسیر بایستی جاده کوهستانی بطول ۱۲۰ کیلومتر راباید طی نمود تا به محل این امام زاده رسید ، قبلاً جهت زیارت زوار پای پیاده از مسیر کوهی بنام سالون کوه( این کوه محل سردسیرات سادات احمدفداله میباشد) تردد مینمودند که حدود چند روز طول می کشید تا زوار با پا پیاده این مسیر را طی نمایند . اکثریت سادات وابسته به این امام زاده در جوار وروستاهای همجوار سکونت دارند . که روستاهای وابسته به این بخش ۱۷روستا میباشند (مرکی حاتموند- مرکی جعفروند – ……) عده زیادی از سادات در شهرستان اندیمشک ودزفول ساکن شده اند .

تیره های سادات احمد فداله عبارتند از:

اولاد حاتم وند –اولاد جعفروند- اولاد سید شرف الدین – …

سادات سید احمد کبیر :

  محل و مرقد این امام زاده در جنوب غربی شهرستان ایذه در بخش ایوه در “روستای دراره ” بوده که با آبگیری سد کارون ۱ در سال ۱۳۵۶ ه . ش این منطقه به کلی زیر آب دریاچه مدفون گشته ، جهت تردد به این منطقه از بخش غربی ایذه بطرف دهستان تاکوتر و سپس مسیر بعدی روستای شمی و پس از طی مسافت ۱۵ کیلومتر به آن منطقه وارد میشوید .این سادات محل سکونت فعلی درشهرستان ایذه – اهواز- درچندشهراز استان اصفهان ساکن میباشند .

تیره های سادات سید احمد کبیرعبارتنداز:

سادات حسینی شهپیر :

سادات سید صالح :

سادات شاهزاده عبدالله :

سادات سید مومد(محمد) حسن :

سادات شیخ رباط:

سادات امام زاده بویر .

برای مشاهده مستند قوم باد، وارد صفحه مورد نظر شوید

قسمت اول قوم باد    قسمت دوم قوم باد    قسمت سوم قوم باد

قسمت چهارم قوم باد    قسمت پنجم قوم باد    قسمت ششم قوم باد

 

جهت مطالعه مقالات و مشاهده منابع، وارد صفحه مورد نظر شوید.

شناخت ایل بختیاری    مشاهیر بختیاری    درباره طایفه بابادی

مطالب مرتبط با موضوع