فهرست بستن
0(0)

ریاضی ششم ابتدایی

Description

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل اول

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل دوم

 

 

فیلم آموزش ریاضی ششم فصل سوم

 

ریاضی ششم فصل چهارم

 

 

ریاضی ششم فصل پنجم

ریاضی ششم فصل ششم

آموزش ریاضی پایه ششم نسبت و تناسب قسمت دوم

آموزش ریاضی پایه ششم – درس اندازه گیری – قسمت ۲

آموزش ریاضی ششم – فصل ۶ – تناسب و درصد – قسمت ۱ – کسر نسبت و تناسب

ریاضی ششم ابتدایی_ فصل ۵

آموزش فصل چهارم ریاضی ششم- اندازه گیری تقارن

آموزش طول و سطح درس ریاضی ششم ابتدایی

آموزش کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم

آموزش ریاضی ششم – فصل ۵ – اندازه گیری – خط و زاویه – بخش دوم

آموزش ریاضی ششم دبستان مبحث محیط شکل های ترکیبی

آموزش ریاضی ششم دبستان – مبحث محیط دایره قسمت اول

آموزش ریاضی ششم دبستان – مبحث محیط دایره قسمت دوم

آموزش ریاضی ششم قسمت چهارم

آموزش ریاضی ششم قسمت سوم

آموزش ریاضی ششم قسمت دوم

آموزش ریاضی ششم قسمت اول

آموزش ریاضی ششم درس زاویه ها

آموزش ریاضی ششم-مبحث محیط

آموزش تقریب به روش قطع کردن ریاضی ششم

آموزش ریاضی پایه ششم اندازه گیری حجم مکعب و مکعب مستطیل

ریاضی پایه ی ششم آموزش عمود منصف ومیانه ی مثلث

ریاضی پایه ششم

آموزش ریاضی ششم.فصل شش.محیط و مساحت دایره

 

About the instructors

0 (0 ratings)

25 Courses

15 students

Placeholder
Free