فهرست بستن

دسته: ریاضی دانان

لاگرانژ

ژوزف لوئی لاگرانژ (۱۷۳۶-۱۸۱۳) از هندسه بیزار بود ولی کشفیات برجسته ای در حساب تغییرات و مکانیک تحلیلی دارد. وی همچنین در تدوین نظریه اعداد و جبر…

لاپلاس

پیرسیمون دولاپلاس (۱۷۴۹-۱۸۲۸) ریاضیدان و منجم نظری فرانسوی و در زمان خود آنچنان مشهور  fود که نیوتن فرانسه خوانده می شد. علاقه اصلی او در طول زندگیش مکانیک…

آبل

نیلس هنریک آبل (۱۸۰۲-۱۸۲۹) یکی از پیشروترین ریاضیدانان قرن نوزدهم و احتمالا بزرگترین نابغه برخواسته از کشورهای اسکاندیناوی است. آبل همراه با معاصرانش, گاوس و…