فهرست بستن

Category: نمونه سوال

امتحانات رشته های نظری پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۳۹۹

دروس عمومی مشترک زبان های خارجی زبان آلمانی(۳) روزانه         بزرگسال تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (ارامنه) روزانه            بزرگسال زبان فرانسه (۳) روزانه         بزرگسال تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت زرتشتی)     …