فهرست بستن

دسته: دوازدهم

آموزش الکترونیک ریاضیات گسسته، فصل سوم درس اول، اصل شمول و عدم شمول

آموزش الکترونیک موضوع: اصل شمول و عدم شمول پخش فایل صوتی http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2020/04/file131Gosasteh-F3D1.mp4 پخش ویدئوی آموزشی http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2020/04/Gosasteh-F3-D1-Shomool-Video.mp4 آزمون آنلاین مبحث

حسابان دو فصل چهارم درس سوم

آموزش الکترونیک موضوع: آهنگ تغییرات تابع فایل ۱۲۷ http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2020/04/file127-hesf3d3.mp4 فایل ۱۲۸ http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2020/04/file128-hes2d3.mp4 فایل ۱۲۹ http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2020/04/file129-hes2d3.mp4 فایل ۱۳۰ http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/2020/04/file130-hes2d3.mp4